Bài tập lớn môn lập trình mạng đề tài xây dựng game dò số

15 0

Miễn phí

Tags: #báo cáo bài tập lớn #lập trình mạng #game #game dò số

Mô tả chi tiết

1 Danh sách thành viên và đóng góp

2 Phân tích yêu cầu đề bài

2.1 Yêu cầu bài toán

2.2 Giới thiệu mô hình client/server

2.3 Quy trình hoạt động

2.4 Phân tích chức năng

3 Phân tích thiết kế tổng quan hệ thống

3.1 Xác định các tác nhân

3.2 Sơ đồ use case toàn hệ thống

3.3 Sơ đồ lớp thực thể toàn hệ thống

3.4 Bảng cơ sở dữ liệu

4 Phân tích thiết kế chi tiết hệ thống

4.1 Modul Đăng ký

4.1.1 Sơ đồ giao tiếp

4.1.2 Sơ đồ tuần tự

4.2 Modul Đăng nhập

4.2.1 Sơ đồ giao tiếp

4.2.2 Sơ đồ tuần tự

4.3 Modul Xem danh sách người chơi online

4.3.1 Sơ đồ giao tiếp

4.3.2 Sơ đồ tuần tự

4.4 Modul Thách Đấu

4.4.1 Sơ đồ giao tiếp

4.4.2 Sơ đồ tuần tự

4.5 Modul Xem bảng xếp hạng

4.5.1 Sơ đồ giao tiếp

4.5.2 Sơ đồ tuần tự

4.6 Modul chơi game

4.6.1 Sơ đồ giao tiếp

4.6.2 Sơ đồ tuần tự

5 Kiến trúc và cài đặt hệ thống

5.1 Kiến trúc hệ thống

5.2 Cài đặt hệ thống

6 Các thành quả cho tới thời điểm hiện tại hiện tại

7 Kết luận và điểm hạn chế

8 Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc