Báo cáo bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu phân tán đề tài quản lý khách sạn

10 0

Miễn phí

Tags: #cơ sở dữ liệu #quản lý khách sạn #báo cáo bài tập lớn

Mô tả chi tiết

I. Đặt vấn đề

1. Nhu cầu của dự án

2. Kịch bản

II. Thiết kế

1. Cơ sở dữ liệu.

2. Từ điển dữ liệu cho mô hình quan hệ

2.1. Bảng Dịch vụ

2.2. Bảng Nhân viên

2.3. Bảng Khách hàng

2.4. Bảng Phòng

2.5. Bảng Phiếu đăng ký

2.6. Bảng Phiếu thanh toán

2.7. Bảng Hóa đơn

3. Phân tích chức năng hệ thống.

3.1 Các chức năng chính năng chính của hệ thống.

3.2 Chức năng chi tiết tại mỗi vị trí

3.3 Giao tác dữ liệu:

4. Thiết kế thông tin về phân mảnh ngang

IV. Cài đặt

1. Config hệ thống

2. Tạo Publication Database

3. Tạo Subscriptions

4. Tạo Linked server

5. Store proceduces

6. Trigger

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc