Giải thuật vẽ đoạn thẳng của Bresenham (Bresenham's line algorithm)

8 0

Miễn phí

Tags: #thuật toán #giải thuật #Bresenham

Mô tả chi tiết

Giải thuật vẽ đoạn thẳng của Bresenham là giải thuật xác định các điểm raster hai chiều cần vẽ để nhận được xấp xỉ gần đúng của đoạn thẳng có hai đầu mút là 2 điểm cho trước. Đây là một trong những thuật toán cổ nhất trong đồ họa máy tính

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc