Giấy xác nhận thu nhập nhật mới nhất, chuẩn nhất

75 0

Miễn phí

Tags: #Giấy xác nhận thu nhập #xác nhận thu nhập

Mô tả chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Họ và tên:..................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Số CMND:...............................................................................

Hiện đang làm việc tại:.............................................................

Địa chỉ công ty:.........................................................................

Điện thoại:..............................................................................

Bộ phận:.......................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động : o Thời vụ o Thời hạn 1 năm o Thời hạn 2 năm

o Thời hạn 3 năm o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vào làm việc: 20/09/......

Mức lương chính: ....................... VNĐ/ tháng Trước thuế o Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

............, ngày.....tháng....năm.....Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ họ tên

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc