Giấy xác nhân thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chuẩn nhất

70 0

Miễn phí

Tags: #Giấy xác nhân thực tập #thực tập tốt nghiệp #thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

Mô tả chi tiết

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬPI. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:………… ….......…………………………………………….

Mã số sinh viên: ………………………....…..……..………………..

Trường: .............................................. Lớp: .............................................

Khoa:……………....………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../....../......

Công việc được giao: ....................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ........................................................................................

Người hướng dẫn: ....................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc