Mẫu giấy xác nhận công nợ được sử dụng nhiều nhất

70 0

Miễn phí

Tags: #Mẫu giấy xác nhận công nợ #xác nhận công nợ

Mô tả chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vào Biên bản giao nhận hàng hóa;

Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại địa chỉ …………..…., chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc