Tổng hợp những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC

1,233 139

Miễn phí

Tags: #toeic #tài liệu toeic #cụm từ #cụm danh từ

Mô tả chi tiết

Tổng hợp những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC1. Be close to Ving = be about to V: S!p s"a, chu#n b$ làm gì.

2. As a whole: toàn b%.

3. Contribute/sponsor/support/help : &óng góp/ h' tr(/h' tr(/giúp )*.

4. Renerous/appreciate/exceptional : Hào phóng/c+m kích/),c bi-t.

5. Housing development : S. phát tri/n nhà 0

6. Move quickly : Di chuy/n nhanh chóng.

7. Routine tasks/inspection : Nh1ng nhi-m v2/thói quen/ ki/m tra h3ng ngày.

8. Conduct/survey : Ti4n hành/ cu%c kh+o sát.

9. Most likely = very likely = most probably : Có th/ / có kh+ n5ng.

10. Record/ hours/samples/expeneses/oders : ghi l6i/ gi7/m8u/chi phí/)9n ),t hàng.

11. Postpone until + tr6ng t: ch; th7i gian: Trì hoãn cho )4n tn quê/ th4 gi?i/h%i ngh$ /qu/ r3ng.

14. Beeligible/responsible/qualified/considered for/ to V: Thích h(p/ch$u trách nhi-m/ tiêu chu#n/cân

nhBc xem xét cho.

15. Considering (prep) : Cho r3ng / xem xét kC.

16. Concerning = regarding (prep) Liên quan )4n/ v> vi-c gì.

17. Given (prep): Given that + clause : D.a vào/ b0i vì.

18. Take precaution/ advantage of : Bi-n pháp phòng ng:a/t/ m,t hàng/ hành lD cá nhân.

21. Hire = recuirt = employ/ more addition person : Thuê thêm ngE7i.

22. Pland/prepared/take/fail/choose/option/ready/Obligation to V : K4 ho6ch/ chu#n b$/ th.c hi-n/

thBt b6i/ chFn / l.a chFn/ sGn sàng/ b!t bu%c làm gì.

23. Promise/ Mean/ Precaution/ Wish/ Willing/Seek / Afford to V : HHa hIn, nghJa v2/ phòng

ng:a/tránh/mu=n/sGn sàng/ tìm ki4m/ kh+ n5ng làm gì.

24. Help (V/sb/sth) to V : Giúp )* (làm gì/ai )ó/ cái gì) )/ làm gì.

25. At no additional/ extra charge/cost = at no cost/ at a low cost: Không tính thêm phí/ phí thBp.

26. There are/is = there remain/ exists : V8n còn.

27. Interested in : Quan tâm )4n.

28. Completely/ absolutely free of charge = complimentary = free : Hoàn toàn [email protected] phí.

29. Charge/expenses/Shippping/handling/living : Chi phí/phí/v

Nội dung

! ! NH!NG C" M T# TH $%NG HAY XU& T HI'N TRONG BÀI THI TOEIC 1. Be close to Ving = be about to V: S!p s" a, chu#n b$ làm gì. 2.!As a whole: toàn b%. 3. !Contribute/sponsor/support/help : &óng góp/ h' tr( /h' tr(/giúp )*. 4. !Renerous/appreciate/exceptional : Hào phóng/c+m kích/),c bi-t. 5. !Housing development : S. phát tri/n nhà 0 6. !Move quickly : Di chuy/n nhanh chóng. 7. !Routine tasks/inspection : Nh1 ng nhi-m v2/thói quen/ ki/m tra h3ng ngày. 8. !Conduct/survey : Ti4n hành/ cu%c kh+o sát. 9. !Most likely = very likely = most probably : Có th/ / có kh+ n5ng. 10. !Record/ hours/samples/expeneses/oders : ghi l6i/ gi7 /m8u/chi phí/)9n ),t hàng. 11. !Postpone until + tr6ng t: ch; th7 i gian: Trì hoãn cho )4n t<n. 12. !Throughout + the + years/ months/days/countryside/world/conferen/district/ceremony: Xuyên su=t/ n5m tháng/ ngày/ mi>n quê/ th4 gi ?i/h%i ngh$ /qu<n/l@ kA ni-m. 13. !Be aware of/that: Am hi/u v>/ r3ng. 14. !Beeligible/responsible/qualified/considered for/ to V: Thích h( p/ch$u trách nhi-m/ tiêu chu#n/cân nhBc xem xét cho. 15. !Considering (prep) : Cho r3ng / xem xét kC. 16. !Concerning = regarding (prep) Liên quan )4n/ v> vi-c gì. 17. !Given (prep): Given that + clause : D. a vào/ b0i vì. 18. !Take precaution/ advantage of : Bi-n pháp phòng ng: a/t<n d2ng. 19. !Besides + N/N.Phrase : Bên c6nh, ngoài ra. 20. !Matters/items = goods = merchandise/belongings/personal: VBn )>/ m,t hàng/ hành lD cá nhân. 21. !Hire = recuirt = employ/ more addition person : Thuê thêm ngE7 i. 22. !Pland/prepared/take/fail/choose/option/ready/Obligation to V : K4 ho6ch/ chu#n b$/ th .c hi- n/ thBt b6i/ chFn / l.a ch Fn/ sGn sàng/ b!t bu%c làm gì. 23. !Promise/ Mean/ Precaution/ Wish/ Willing/Seek / Afford to V : HH a hIn, nghJa v 2/ phòng ng: a/tránh/mu=n/sG n sàng/ tìm ki4m/ kh+ n5ng làm gì. 24. !Help (V/sb/sth) to V : Giúp )* (làm gì/ai )ó/ cái gì) )/ làm gì. 25. !At no additional/ extra charge/cost = at no cost/ at a low cost: Không tính thêm phí/ phí thBp. " ! ! ! 26.!There are/is = there remain/ exists : V8n còn. 27. !Interested in : Quan tâm )4n. 28. !Completely/ absolutely free of charge = complimentary = free : Hoàn toàn [email protected] phí. 29. !Charge/expenses/Shippping/handling/living : Chi phí/phí/v<n chuy/n/x " lD/sinh ho6t. 30. !Efforts/growth/considerable/significant/sustainable : NK l. c/t5ng trE0ng/)áng k/. 31. !To ease congestion: Gi+m t!c nghLn giao thông. 32. !Invalidate = cancellation : HMy bN 33. !Sale/ price/ market/ profit/ condition/ rate : Doanh thu/ giá/th$ trE7 ng/l(i nhu<n/)i>u ki-n/tA l- 34. !Rise/fall/ Decline = Decrease/ (un) reasonable = affordable/favorable/ competitive/ discount/ target : T5ng/ gi+m/ giá rO/ không thu<n l( i/ c6nh tranh/ gi+m giá/ m2c tiêu. 35. !Attached s.th for : &ính kèm cái gì cho 36. !Used to V : )ã t :ng 37. !Be/get/used to + Ving : Quen v? i. 38. !Be subject / dedicate to s.th : Ph+i ch$u/t<n tâm, c=ng hi4n cái gì. 39. !In advance/ago/before/by/by the time/ prior to : TrE? c. 40. !Minor/ incidental: NhN/ không )áng k/. 41. !Transaction/ fail/ improper : Giao d$ch / không thành công/ không phù h( p. 42. !It looks like : Có vO nhE. 43. !Require/ Request/ ask / advice (sb) to V : Yêu cPu/khuyên ai )ó làm gì. 44. !Please + V : vui lòng làm gì. 45. !Pleased to V : Hài lòng, vui lòng làm gì. 46. !Until further notice : Cho )4n khi có thông báo thêm. 47. !Among N were.. : Trong s= sth có.. 48. !Protect O against/ from : B+o v- .. 49. !Prolong/ life/ equipment : Kéo dài tuKi thF / thi 4t b$. 50. !Even if…..still : Ngay c+ khi ….v8n. 51. !Information from / about : Thông tin t: / v>. 52. !Expose/ Oppose ….to : L% ra, ph9 i bày ra/ ph+n )=i 53. !Familiarize yourself/sb with : Quen v? i. 54. !Discussion on/about/ of : Th+o lu<n. # ! ! ! 55.!A (an) summary/ copy/ list/ source/ variety/ series/ array/act/ blend of : tóm t!t/sao chép/danh sách/ nguQn/)a d 6ng/ lo6t/ dàn hàng,danh sách/hành )%ng/pha tr%n. 56. !Nature/ place / confidential/secure : Tính chBt/ n9 i/ bí m<t/ an toàn. 57. !Sensitive client information : Thông tin nh6y c +m khách hàng. 58. !Structured/regarded/ trainable/ rated + highly : cBu trúc/)ánh giá/có th/ )ào t6o/bình chFn cao. 59. !In an effort to V : Trong c= g!ng n K l.c )/ làm gì. 60. !To the point : &i thRng vào vBn )>. 61. !As anticipated/ expected/ resquested (V3/ed): D. )oán/d. ki4n/ yêu cPu. 62. !Undergo/ renovation/ maintenance work : Tr+i qua/)Ki m? i,s"a ch 1a/b+o trì công vi-c. 63. !Subtantial = significant = considerable : m%t cách )áng k/. 64. !Result in : do b0 i / nguyên nhân b 0i. 65. !Result from : k4t qu+ t: 66. !Customer/ client satisfication : s. hài lòng khách hàng. 67. !Issue / magazine/journal : Phát hành, s= ra/ t6p chí. 68. !Subscriber/subscription/ contract : ngE7 i ),t mua dài h6n/s. ),t mua/ h( p )Qng. 69. !Renew : Gia h6n, )Ki m?i. 70. !Located / conveniently / perfectly / ideally : V$ trí, n3m t6i/ti-n l (i/hoàn h+o/lD tE0 ng. 71. !Get out of/ available to: H4t, m Bt/ có sGn. 72. !A later time/ at all times/ later this time : M%t th 7i gian sau/ mFi lúc/ sau )ó 73. !Like sb to V : Thích / mu=n ai )ó làm gì 74. !Be highly recommend practice : Thói quen )E( c )ánh giá cao. 75. !Relationship/ consent / mutual : M=i quan h-/ l 8n nhau. 76. !Consideration for : Cân nhBc, xem xét cho 77. !Knowledge /directory /comprehensive : Ki4n thH c/ danh b6/ toàn di-n 78. !A list of + N(s= nhi>u) : Danh sách cMa. 79. !Effective technique : KC thu<t hi-u qu+. 80. !Skilled technician : KC sE có kinh nghi-m. 81. !Make money : ki4m ti>n 82. !Improve on/upon sth : C+i thi-n. 83. !Under tight deadline pressure : DE? i áp l.c h6n chót. 84. !Under consideration : &ang xem xét cân nhBc. $ ! ! ! 85.!Under any circumstance : DE? i bBt kS hoàn c+nh nào. 86. !Under supervision: DE? i s. ki/m soát. 87. !Under the insurance policy : DE? c các chính sách b+o hi/m. 88. !Under guarantee: DE? i s. )+m b+o. 89. !Upon request : Theo yêu cPu. 90. !Schedule / appointment : L$ch trình / cu%c h In g,p. 91. !Hesitant / share/ please : Ng6i ngùng , do d. / chia sL. 92. !To be honor sb for s.th : Vinh danh ai )ó cho cái gì 93.! Participated in/take part in/ engage in/ involve in/ be present at / join in / enter/ attend. 94. !In retail sale/ on sale growth : Doanh s= bán lO/ t 5ng trE0ng doanh s= 95. !Forward s.th to sb/s.th : Chuy/n ti4p cái gì )4n cái gì/ cho ai 96. !Intend (for/to) : có D mu=n cho 97. !Particularly in = especially : &,c bi-t. 98. !Equal to : TE9 ng )E9 ng v ?i. 99. !To take (st) into account = take account of sth = consider : Xem xét cân nhBc vi-c gì 100. !Warranty/ limit : B+o hành/ gi? i h6n. 101. !Date/ refund: Ngày/ hoàn tr+ ti>n. 102. !Receipt: Hóa )9 n. 103. !Reserve the right to V : Có quy>n làm gì. 104. !Enclosed = attached : &ính kèm, g!n kèm. (enclosed 0 )Pu câu luôn 0 d6ng b$ )%ng) 105.!Expected/ supposed to V : Mong )( i/ mong ch7 làm gì. 106. !Come to a halt = Stop : D: ng l6i 107. !Come to someone’s attention : S. chú D cMa ai )ó. 108. !Reserve s.th for sb/s.th : &,t trE? c cho. 109. !Especially considering / prefered : Cân nhBc ),c bi-t/ thích h9 n. 110. !Dedicate s.th to : C=ng hi4n 111. !Declinging sales : S. gi+m doanh thu. 112. !And would/ and then : Và sL/ và sau )ó 113. !Range from : Ph6m vi t: 114. !Retirement party : B1 a ti-c ngh; hEu. % ! ! ! 115.!Side of : Khía c6nh, bên c6nh. 116. !Suit/fit/meet/customize/accommodate + need: Phù h( p/)áp Hng/tùy ch;nh/)áp Hng nhu cPu 117. !Effects of : Tnh hE0 ng cMa 118. !Waive (sb/sth) right to V/s.th for: T: bN quy>n l( i cMa ai )ó. 119. !Controversy new book professional agricultural advisors: Cu=n sách m? i gây tranh cãi Chuyên gia nông nghi-p chuyên nghi-p. 120. !More room for : V8n còn kh+ n5ng 121. !Notify of/about: Thông báo v>/cMa 122. !To reach at/by s.th : V? i t?i thH j )ó. 123. !To arrive at somewhere : &4n n9 i nào )ó 124. !Employment/ job/ Openings/ job vacancies : vi-c làm/c9 h%i/ v$ trí tr=ng 125. !On sale/ for sale : Gi+m giá/ )/ bán 126. !Indicate/ apparent/ fact/ reminder/ confirm that : Ch; ra/rõ ràng/th. c t4/nh!c nh0 /xác nh<n r3ng 127. !(be) noted / advised that: Chú D/ khuyên 128. !As anticipated/ expected/ requested (V3/ed) : D. )oán/ d. ki4n/ yêu cPu 129. !Enable (sb/s.th) to V : Có kh+ n5ng cho ai )ó/ cái gì làm gì 130. !A relatively/ comparatively small number of + N(s= nhi>u) : M%t lE( ng tE9ng )=i nh N 131. !Estimate/permission written : B+n E?c tính, báo giá cho phép vi4t b3ng tay. 132. !Appreciative of s.th : &ánh giá cao. 133. !Superior to s.th : E u vi-t h9n 134. !Be fairly common for : Khá phK bi4n. 135. !In conjunction/ compliance/ contend/ keeping with : K4t h( p/ tuân thM/ tranh chBp/ hòa h(p. 136. !Spend s.th (on) Ving s.th : Chi tiêu cho vi-c gì 137. !Provide with : cung cBp v? i 138. !In order for / Both of + sb (Tân Ng1 ) : &/ cho 139. !Suggest Ving /that S+V (nguyên th/) : G (i D 140. !Turn sb attention toward /to s.th/Ving s.th : Chu y/n s" chú D cMa ai )ó sang cái gì 141. !Optimisti about : L6c quan v> 142. !Talk /respond/ rely to : Ph+n hQi/ tr+ l7i 143. !Concern about/over/with : lo ng6i v> / trên /v? i 144. !Inquire about/ into s.th : Yêu cPu, câu h Ni & ! ! ! 145.!Apply s.th to : áp d2ng cái gì )4n cái gì 146. !Put on : &E a vào. 147. !Aircarft manufacture : S+n xu Bt )%ng c9 148. !Priority to / for : E u tiên. 149. !Dress code compliant : Nguyên t!c 5n m,c. 150. !Adapt to : Thích nghi v? i 151. !Comment on : Bình Lu<n 152. !Goverment regulations : Quy )$nh chính phM. 153. !Employment agency : &6i lD vi-c làm 154. !Enrollment fee : Phí )5ng kD. 155. !Except for/ to : Ngo6i tr: 156. !Proceeding/ consecutive/ following : trE? c )ây, liên t2c, sau. 157. !In keeping with = obey = abide by = adhere to = comply with : Tuân thM. 158. !Invite sb to V : M7 i ai )ó làm gì 159. !To V, please V, Let’s V : &/ / làm 9 n/ cho phép. 160. !Receptive to s.th : D@ ti4p thu, nh<n thHc. 161. !Priority (to/for) : E u tiên. 162. !In stock : Có sGn. 163. !To do either of these : 1 trong 2. 164. !Count to / up to : Tính toán/ lên )4n 165. !Devise s.th : S" a l6i. 166. !The vicinity of the city : Vùng lân c<n 167. !An affordable rate : tA l- giá 168. !Rank among : H6ng lo6i. 169. !Encourage sb to V : Khuy4n khích, )%ng viên ai )ó làm gì 170. !Be open to : M0 r%ng / sGn sàng 171. !Business use : S" d2ng kinh doanh. 172. !All or part of/ as part of : NhE là m%t phPn. 173. !Capacity/ approximately/ exceed/ Over/ Up to/ nearly/ atleast : SH c chHa/x Bp x ;, kho+ng/vE( t quá/ trên/ lên )4n/ gPn/ ít nhBt + liên quan )4n Number. 174. !Paperwork/ information / related to : SK sách/ giBy t7 /thông tin/ liên quan )4n. ' ! ! ! 175.!Would prefer to V : Thích làm gì. 176. !Had better = should V : Nên làm gì. 177. !Account for = explain : Gi +i thích. 178. !(un) certain that/ about.. : NhBt )$nh mà. 179. !Expenses / reimbursement : chi phí/ s. hoàn tr+. 180. !Forms of correspondence : Hình thH c thE tín/ m8u thE tín. 181. !Preference for / on : s0 thích E a chu%ng. 182. !Debate/ dispute/ settle : Tranh lu<n/ tranh chBp/ dàn x 4p 183. !Office supplies : &Q dùng v5n phòng. 184. !Be (dis) satisfied with : Hài lòng/ không hài lòng v? i 185. !Deem s.th (that) : DE7 ng nhE 186. !Involve in : Bao gQm, bao hàm 187. !Involvement in : Tình tr6ng r!c r =i. 188. !For instance = for example : ví d2. 189. !Last until : Kéo dài cho )4n t<n. 190. !Reach an agreement : &6t )E(c thNa thu<n/ h( p )Qng. 191. !Take action/ time : Ho6t )%ng. 192. !Be reluctant to V : [email protected] c E*ng làm gì. 193. !Available in / for/ to/ from : Có sGn/ sGn sàng. 194. !Diagnose/ illnesses : Chu#n )oán/ b-nh. 195. !While on duty / in transit / at school / in a forreign country : Trong khi làm nhi-m v2/ quá trình di chuy/n / 0 trE7ng/ 0 nE? c ngoài. 196. !Crowded with : quá )ông 197. !When it come to + Ving : Khi nh!c )4n, k/ )4 n vi-c gì. 198. !Institute/ research facilities / leading : Hi-p h%i/ c 9 s0 v<t chBt nghiên cH u/ hàng )Pu. 199. !Lack of : Thi4u 200. !Guide/ tour /tips : HE? ng d8n/ du l$ch/ mIo. 201. !Computer session/ extensive session : Máy tính t<p huBn/ huBn luy-n m0 r%ng. 202. !Property / exclusive (for) : Tài s+n/ )%c quy>n cho. 203. !Unless specific otherwise : tr: khi có quy )inh/quy4t )$nh khác. 204. !Continue to V / Ving : ti4p t2c. ( ! ! ! 205.!Beginning + th7 i gian : 206. !Address/express / concern : bày tN/lo l!ng. 207. !Chance/some/ Most/ One of/ several of/ + M 6o t: + N. 208. !Of…ability : Kh+ n5ng 209. !Motivation / boost: &ông l. c/thúc )#y. 210. !Enough + N + to V/ Adj + enough + to V : &M )/ làm gì. 211. !Features/ instructions/ specific : Tính n5ng/ hE? ng d8n/c2 th/. 212. !Access to /across : l=i vào/ truy c<p. 213. !The same N + as/ the same N/ The same as/ The same : so sánh gi=ng nhau. 214. !Within walking distance : Trong vòng kho+ng cách )i b%. 215. !Compare to : So sánh 216. !Conference call : Cu%c g Fi h%i ngh$. 217. !Work/employee productivity : N5ng suBt công vi-c/ nhân viên. 218. !Yet to V : ChE a làm gì. 219. !Inspection/test/ procedures/ regulation: Ki/m tra/ thM nghi-m/thM t2c/ quy )$nh. 220. !Stringent/ strict/ rigorous/ safety/ standard (for) : Nghiêm ngh,t/ an toàn / tiêu chu#n. 221. !Until further notice : &4n khi có thông báo m? i. 222. !In honor/ celebration of : Nhân danh/ nhân k; ni-m. 223. !Accustomed / access to : quen v ?i, thói quen. 224. !Go on a business trip : Chuy4n công tác. 225. !Take on : gánh vác/ )+m nh <n. 226. !Accompanied (s.th0 by/with : &i kèm. 227. !Implement s.th for sb to V : th. c hi-n, thi hành. 228. !Came as no surpise : Không mBt ng6c nhiên. 229. !Walk past/ walk over/ walk down : &i qua/ )i xu =ng. 230. !Cleaning service : D$ch v2 lau dFn. 231. !Facility houses/ company : C9 s0 v<t chBt nhà máy/ công ty. 232. !Accounting firm : Công ty k4 toán. 233. !Ability to : Có kh+ n5ng. 234. !Lead to/ by = result in : D8n )4n. 235. !Briefly on : Ng!n gFn, súc tích. ) ! ! ! 236.!Be crowden with : &ông )úc. 237. !Be closed to somewhere = near somewhere : GPn n9 i nào )ó. 238. !Escort sb to s.th : H% t=ng. 239. !Eager to s.th : háo hH c 240. !Be on time for s.th : &ã )4n lúc làm gì )ó. 241. !Outsource s.th : H(p thành/ h( p nhBt. 242. !Integrate something into something : Tích h( p cái gì )ó vào cái gì. 243. !Priority to/ for : E u tiên. ---h (t--- * !

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc