Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 10 ETS 2020

4,874 389

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 10

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 10 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 A Ch ọ n đáp án đúng A. Đ ị a đi ể m (s ố nhi ề u) B. Đ ặ t ở đ ị a đi ể m C. (phân t ừ 2) đư ợ c đ ặ t ở đâu D. đ ị a đi ể m (s ố ít) ð “several” (m ộ t vài) + danh t ừ s ố nhi ề u => A Sunwirth Sneakers có 1 vài đ ị a đi ể m ở khu v ự c thành ph ố l ớ n hơn. 102 B S ự thu ậ n ti ệ n v ề vi ệ c gì đó A. mua B. chi tr ả //thanh toán C. đi D. ăn Cimber CPAs cung c ấ p cho khách hàng s ự ti ệ n l ợ i trong thánh toán hóa đơn tr ự c tuy ế n ho ặ c b ằ ng bưu chính. 103 D C ầ n xác đ ị nh lo ạ i t ừ đúng trong câu c ầ n tr ạ ng t ừ D.reliably (liên t ụ c t ố t và theo đúng cách) Ph ầ n m ề m m ớ i t ạ i Patel Industry đã và đang ho ạ t đ ộ ng t ố t và theo đúng cách k ể t ừ khi nó đư ợ c l ắ p đ ặ t năm ngoái. 104 D A. d ọ c theo B. t ớ i//v ề phía C. qua D. xuyên su ố t Nh ữ ng phương th ứ c th ự c hành t ố t nh ấ t trong d ị ch v ụ khách hang đã đư ợ c lên dàn ý trong cu ố n c ẩ m nang đào t ạ o. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 227 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 105 C Help sb (to) do sth = giúp ai đó làm gì Cu ố i câu chúng ta c ầ n tìm ADV Ph ầ n m ề m Scratch s ẽ giúp chúng ta chuy ể n d ữ li ệ u khách hàng 1 cách đơn gi ả n. 106 B “Sense of humor” (danh t ừ ) khi ế u hài hư ớ c C ầ n đ ạ i t ừ s ở h ữ u ở trư ớ c đó ð her Danh hài nói r ằ ng khi ế u hài hư ớ c c ủ a cô ấ y đư ợ c th ừ a hư ở ng t ừ ông/bà. 107 A - from A to B t ừ đ ị a đi ể m A đ ế n B B ắ t đ ầ u t ừ tháng 8 này, Gavelton Bike Tours s ẽ là nh ữ ng chuy ế n đi đ ạ p xe d ẫ n đ ầ u t ừ Paris đ ế n Berlin. 108 A Collocation - reach an agreement = đ ạ t đư ợ c th ỏ a thu ậ n Chúng tôi hy v ọ ng s ẽ đ ạ t đư ợ c th ỏ a thu ậ n v ớ i Mason Cooper trong vòng tu ầ n t ớ i. 109 C “at the end of sth” (k ế t thúc c ủ a cái gì đó) Các qu ả n lý nhà máy bu ộ c n ộ p b ả n báo cáo ki ể m tra cu ố i ca c ủ a h ọ . 110 C A. thi tho ả ng B. sau đó C. trư ớ c đây D. thư ờ ng xuyên ð nghĩa đúng nh ấ t là C Seedum International trư ớ c đây là 1 c ử a hàng bán l ẻ , gi ờ s ẽ bán hàng hóa thông qua trang website. 111 D Neither…nor… (không cái này…ho ặ c không cái kia) Đáng chú ý là c ả Ms Chen và Mr Gillespie đ ề u không đư ợ c thông báo r ằ ng cu ộ c h ọ p ban lãnh đ ạ o đã b ị h ủ y. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 228 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 112 D C ầ n đi ề n tính t ừ so sánh hơn – vì có “than” ở sau “rigid” => tính t ừ dài => more rigid - rigid (trái nghĩa v ớ i flexible) Các h ộ p ch ứ a súp dùng cho lò vi sóng m ớ i c ứ ng hơn so v ớ i nh ữ ng cái cũ. 113 C A. thư ờ ng xuyên B. chung chung C. t ự hào D. yêu thích d ự a theo nghĩa ch ọ n “t ự hào” Banly Tourism Society t ự hào gi ớ i thi ệ u v ấ n đ ề đ ầ u tiên trong s ự ra m ắ t mang tên “The Banly Quarterly”. 114 B C ụ m “a thorough….of current requests”… - c ụ m danh t ừ - c ầ n đi ề n danh t ừ ð evaluation Konixer Printer đang th ự c hi ệ n 1 cu ộ c đánh giá nh ữ ng yêu c ầ u hi ệ n t ạ i v ề vi ệ c nâng c ấ p thi ế t b ị . 115 A Ch ọ n đáp án đúng d ự a vào nghĩa c ủ a câu. I. M ặ c dù J. Băng qua K. Bên c ạ nh L. Bên trong ð Despite M ặ c dù đã có s ự tang v ề 300 ch ỗ tr ố ng, khu v ự c đ ỗ xe c ủ a b ế n phà v ẫ n b ị kín ch ỗ vào 9h sáng hàng ngày. 116 C D ự a theo lo ạ i t ừ - Đã có đ ộ ng t ừ “redesign” - C ầ n ADV ð Collaboratively (m ộ t cách h ợ p tác) Justlox đang chu ẩ n b ị tái thi ế t k ế Model 534Q m ộ t cách h ợ p tác v ớ i đ ố i tác ở Anh đ ể đ ả m b ả o 1 s ả n ph ẩ m t ố t hơn. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 229 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 117 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng I. Lo ạ i (assortment) J. S ự h ứ ng thú K. Tài kho ả n L. Công nghi ệ p M ỗ i h ộ p c ủ a Lan Permanent Makers ch ứ a m ộ t lo ạ i c ủ a nh ữ ng màu s ắ c đáng ng ạ c nhiên. 118 D Chúng tôi hài lòng v ớ i s ự tr ả l ờ i nhanh chóng & l ị ch s ự mà chúng tôi nh ậ n t ừ hãng hàng không Astella quan tâm v ề vi ệ c thay đ ổ i hành trình. 119 B C ụ m “contribute to + Noun/Ving) ð Growth (s ự phát tri ể n/gia tang) T ỷ l ệ gia tăng tuy ể n d ụ ng là 1 y ế u t ố góp ph ầ n vào vi ệ c gia tăng ngàng thương m ạ i xây d ự ng nhà ở . 120 B Xét lo ạ i t ừ và c ấ u trúc câu - …was not… - passive voice – b ị đ ộ ng – đi ề n phân t ừ 2 - specified (đư ợ c ch ỉ đ ị nh) Màu s ắ c c ủ a nh ữ ng chi ế c gh ế m ớ i đã không đư ợ c ch ỉ đ ị nh trong đơn hang này 121 A Xét nghĩa: A. t ố i thi ể u B. t ạ m th ờ i C. đáy D. b ề n Hai ti ế ng là kho ả ng th ờ i gian t ố i thi ể u c ầ n đ ể hoàn thành bài lu ậ n. 122 D Theo c ụ m - help sb/sth (to) VERB - stabilize (làm cho ổ n đ ị nh/b ề n v ữ ng) Chi ế n d ị ch qu ả ng bá công ngh ệ thành công đã giúp Fossler Electronics ổ n đ ị nh lãi dòng. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 230 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 123 B Danh t ừ ghép - supervisory experience (kinh nghi ệ m giám sát) Nh ữ ng ứ ng c ử viên cho v ị trí qu ả n lý data đư ợ c mong đ ợ i có t ố i thi ể u 3 năm kinh nghi ệ m giám sát. 124 D D ự a vào c ấ u trúc b ị đ ộ ng + th ờ i c ủ a đ ộ ng t ừ - be + V(phân t ừ 2) ð was recorded (đã đư ợ c thu l ạ i) Bài phát bi ể u c ủ a th ị trư ở ng t ạ i chương trình Monday’s business breakfast đã đư ợ c thu l ạ i và s ẽ đư ợ c phát l ạ i trong tu ầ n này. 125 D C ầ n ADV trư ớ c VERB đ ể b ổ sung ý nghĩa - repeatedly test (ki ể m tra l ạ i) Các nhà nghiên c ứ u ki ể m tra đi ki ể m tra l ạ i nh ữ ng công th ứ c cho đ ế n khi đ ạ t đư ợ c nh ữ ng k ế t qu ả mong đ ợ i. 126 D Xét nghĩa A. cam k ế t B. liên k ế t C. d ự tr ữ D. chi tr ả (nghĩa đ ộ ng t ừ ) - các chuyên gia kho ả n vay t ạ i Newton bank có th ể giúp công ty chi tr ả nh ữ ng kho ả n mua thi ế t b ị . 127 B M. sau t ấ t c ả N. b ở i t ạ i/vì O. vì lý do đó P. mi ễ n là because of + Noun/Ving - B ở i s ự h ợ p tác c ủ a chúng ta v ớ i Shox Gym, chúng ta có th ể cung c ấ p cho nhân viên th ẻ thành viên mi ễ n phí tham gia trung tâm th ể d ụ c th ể thao. 128 A Sau “whether” là m ệ nh đ ề - Ph ả i b ắ t đ ầ u b ằ ng ch ủ ng ữ - Đ ộ ng t ừ “work” => danh t ừ ch ỉ ngư ờ i => anyone Mr Tran h ỏ i phòng ban li ệ u có ai có th ể làm vi ệ c tang ca vào th ứ 6 hay không. 129 C D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng. I. H ạ n công vi ệ c J. Tính kh ả d ụ ng Công ty Canyonland s ẽ nghiên c ứ u s ự sinh lãi ti ề m năng c ủ a vi ệ c m ở r ộ ng ra th ị trư ờ ng nư ớ c ngoài ở phía Đông Châu Phi. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 231 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ K. Tính sinh lãi L. S ự nh ấ n m ạ nh 130 C M ệ nh đ ề quan h ệ cho “cookbook” => which Sách c ủ a đ ầ u b ế p Lind, cu ố n s ẽ đư ợ c ra m ắ t tu ầ n t ớ i, ch ỉ g ồ m nh ữ ng công th ứ c n ấ u món tr áng mi ệ ng. Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 131 D Xét th ờ i c ủ a đ ộ ng t ừ - For over 70 years - Dùng hi ệ n t ạ i hoàn thành - Sau for/since thư ờ ng là Hi ệ n T ạ i Hoàn Thành 132 D C ấ u trúc song hành - Retention and… - Danh t ừ “and” = - > danh t ừ ð Đáp án: advancement (s ự thăng ti ế n) - N ế u t ừ lo ạ i ở trư ớ c là đ ộ ng t ừ thì sau “and” cũng là đ ộ ng t ừ - Tương t ự v ớ i danh t ừ , tính t ừ , tr ạ ng t ừ 133 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. I. V ấ n đ ề J. S ự ki ệ n K. S ự khai trương L. S ự đ ầ u tư Đ ể bi ế t them v ề ngày trai trương c ủ a chúng tôi, truy câp trang web. 134 A D ự a vào nghĩa c ủ a câu, ch ọ n đáp án đúng. J. H ọ bu ộ c ph ả i qua vòng ki ể m tra lý l ị ch đ ể đ ủ đi ề u ki ệ n tuy ể n d ụ ng GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 232 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ K. Hãy đ ể Pro Unis thi ế t k ế đ ồ ng ph ụ c cho công ty b ạ n. L. B ạ n có th ể theo dõi chúng tôi qua social media. M. Chúng tôi đã tuy ể n giám đ ố c nhân s ự m ớ i 135 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. F. Đào t ạ o G. M ở r ộ ng H. G ọ i I. Di chuy ể n WS Dental hân h ạ nh thông báo r ằ ng s ự hành ngh ề c ủ a chúng tôi chu ẩ n b ị m ở r ộ ng - Hi ệ n t ạ i ti ế p di ễ n di ễ n đ ạ t tương lai g ầ n. 136 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng I. S ự thu t ậ p J. S ự s ả n xu ấ t K. S ự th ự c hi ệ n L. S ự tho ả i mái - Offer someone something = cung c ấ p ai đó cái gì 137 C C ầ n tính t ừ trư ớ c danh t ừ ð Exceptional care (quan tâm đăc bi ệ t) - Provide sth = cung c ấ p cái gì 138 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. Văn phòng Finn Place đ ồ ng th ờ i m ở c ử a vào các sang th ứ 7 B. Khu v ự c này có l ị ch s ự giàu có và trung tâm sôi đ ộ ng. C. Trang thi ế t b ị tho ả i Chúng tôi đánh giá cao s ự h ỗ tr ợ c ủ a b ạ n và có nguy ệ n v ọ ng ti ế p t ụ c ph ụ c v ụ b ạ n. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 233 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ mái, s ạ ch s ẽ và sáng. 139 D Trong trư ờ ng h ợ p này c ầ n đi ề n d ạ ng b ị đ ộ ng => was passed on C ụ m pass sth on to sb//pass on sth to sb (g ử i cái gì cho ai đó) 140 D D ự a vào câu trư ớ c và sau đ ể ch ọ n đáp án đúng. I. Hân h ạ nh đư ợ c g ặ p b ạ n ở s ự ki ệ n k ế t n ố i l ầ n này. J. Công ty chúng tôi đã 6 năm tu ổ i K. Chúng tôi vinh h ạ nh có b ạ n là m ộ t ph ầ n c ủ a đ ộ i nhóm L. Không may, chúng tôi không có v ị trí l ễ tân. 141 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. Gi ấ y t ờ (có th ể liên quan đ ế n b ằ ng c ấ p, văn b ằ ng, ch ứ ng ch ỉ …) F. S ự phân tích G. S ự mô t ả H. Báo cáo …trong trư ờ ng h ợ p có v ị trí công vi ệ c trong tương lai => documents 142 C Nghĩa c ủ a đáp án: A. Đ ầ u tiên B. Như đã đ ề c ậ p C. Trong khi đó D. Đ ể … Trong khi đó, b ạ n có mu ố n cân nh ắ c làm vi ệ c part - time trong 1 d ự án đ ặ c bi ệ t c ủ a chúng tôi không? 143 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. I. Nh ữ ng thi ế t b ị GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 234 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ J. Nh ữ ng v ị trí K. Tài li ệ u L. Quy đ ị nh/đi ề u l ệ 144 C D ự a vào câu trư ớ c đ ể phán đoán xem ch ủ th ể đư ợ c nh ắ c l ạ i là gì - Devices ( ở câu trư ớ c) – danh t ừ s ố nhi ề u - Đáp án là they 145 A C ầ n câu b ị đ ộ ng “đư ợ c trang thi ế t b ị ” ð To be equipped with … C ấ u trúc aim for sb/sth to do sth (m ụ c tiêu/m ụ ch đích cho ai đó//cái gì làm gì) 146 D D ự a vào nghĩa c ủ a câu đ ể ch ọ n đáp án đúng. J. Không may chúng tôi đang thay đ ổ i l ộ trình K. Khách hàng nên có m ặ t 2 ti ế ng trư ớ c chuy ế n bay. L. Chúng tôi hy v ọ ng s ẽ thuê thêm nhân viên s ớ m. M. Đi ề u này là đ ặ c bi ệ t đúng trong kho ả ng th ờ i gian ho ạ t đ ộ ng cao đi ể m …”Chúng tôi không có đ ủ nhân viên và khách x ế p nh ữ ng hàng thư ờ ng r ấ t dài. Đi ề u này là đ ặ c bi ệ t đúng trong kho ả ng th ờ i gian ho ạ t đ ộ ng cao đi ể m” Part 7 Câu Đáp án Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài 147 C Đăng tuy ể n công vi ệ c này bao g ồ m cái gì? Câu 1 – dòng 1 - >3 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 235 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Xét các key words: A. Location (đ ị a ch ỉ ) B. Starting date (ngày b ắ t đ ầ u đi làm) C. Description of job responsibilities (mô t ả trách nhi ệ m công vi ệ c) D. Employment benefits (quy ề n l ợ i tuy ể n d ụ ng) 148 D B ằ ng c ấ p nào là c ầ n cho v ị trí này ? A. K ế toán B. Ch ứ ng ch ỉ chuyên môn C. Kinh nghi ệ m qu ả n lý D. K ỹ năng máy tính gi ỏ i Câu cu ố i cùng ch ứ a t ừ khóa “strong computer literacy” 149 C Công vi ệ c c ủ a Mr Hunter là gì? A. L ễ tân B. Ngư ờ i trang trí trong nhà C. Nhân viên b ả o trì D. Nhân viên b ả o v ệ Key words trong bài: - Repa ir the fence = s ử a hàng rào 150 A Lúc 10:05 sáng t ạ i sao Mr Hunter vi ế t “We’ll get to it soon!” A. Đ ộ i c ủ a ông ấ y s ẽ b ắ t đ ầ u công vi ệ c trong 1 th ờ i gian ng ắ n //không bao lâu n ữ a (shortly) B. Đ ộ i c ủ a ông ấ y s ẽ ti ế p t ụ c 1 d ự án C. Đ ộ i c ủ a ông ấ y s ẽ có m ặ t t ạ i đ ị a đi ể m s ớ m D. Đ ộ i c ủ a ông ấ y s ẽ lau r ử a 1 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 236 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ vài vòi nư ớ c 151 B M ụ c đích c ủ a thông báo B. Thông báo s ự thay đ ổ i t ạ m th ờ i c ủ a d ị ch v ụ xe bus Dòng 1 – 2 “ …passengers should be aware of the following temporary changes for bus line 75 .” 152 C Theo thông báo, khi nào thì l ộ trình bus ho ạ t đ ộ ng ? D. April 9, at 3:00pm Trong b ả ng th ờ i gian d ừ ng s ử a ch ữ a: - Friday, April 9 , 6:30 pm – 10:00 pm - 3h chi ề u không n ằ m trong kho ả ng th ờ i gian đó nên h ệ th ố ng xe bus gi ờ đó v ẫ n h ọ at đ ộ ng 153 D T ạ i sao Ms Nilsson g ử i email này ð Đ ể yêu c ầ u r ằ ng 1 nhân viên c ầ n đư ợ c đào t ạ o Đo ạ n 2 “Could you please find time to review this with Martina? This is a task she will be performing regularly…” 154 B V ấ n đ ề v ớ i th ờ i gian h ọ p ban đ ầ u? ð không thu ậ n ti ệ n cho khách hàng qu ố c t ế Đo ạ n 1 – dòng 3 “… Several would have had to stay after closing time in order to attend the meeting…” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 237 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 155 C T ạ i sao Ms Yamashita g ử i email này cho Mr Watkins? ð Đ ể thông báo t ớ i anh ấ y 1 s ả n ph ẩ m m ớ i Câu 1 “I’ve come across a new software program that I think will be very useful for crating checklists to organise our project” 156 A Ms Yamashita yêu c ầ u Mr Watkins làm gì? ð Liên l ạ c v ớ i cô ấ y 2 câu cu ố i email “…Would you be interested in coming to my office this afternoon to go through it with me? Let me know .” 157 C “Sau đó h ọ ki ể m tra “Hoàn Thành” khi m ỗ i công vi ệ c đư ợ c hoàn thành” V ị trí nào (1) , (2) , (3) hay (4) nên đi ề n câu này ð (3) D ự a theo nghĩa 158 D Lo ạ i hình công ty c ủ a Fresh Burst? ð Nhà s ả n xu ấ t đ ồ u ố ng - Beverage = drink (noun) - Manufacturer = producer (noun) D ự a vào các key words đo ạ n đ ầ u “…a juice flavour” “bottles of the new juice” 159 B H ạ n chót đăng ký cu ộ c thi? ð 14 tháng 2 Đo ạ n 3 – câu 1 “The contest runs from 6 Jan until 14 Feb” 160 B Đi ề u gì không đư ợ c yêu c ầ u khi tham gia cu ộ c thi? ð Bao g ồ m logo v ớ i n ộ i dung Lo ạ i tr ừ các yêu c ầ u đư ợ c nói đ ế n trong bài “…open to people aged 18 and over ” => A “…leave a comment GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 238 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ describing your idea for a new flavour on our Fresh Burst social media page .”=> C “…don’t forget to include the creative name you’ve invented for your new juice.” ð D 161 C Lo ạ i hình kinh doanh c ủ a Mergystic Industries? ð Nhà máy tái ch ế Stage 1 “… Nonrecyclable items are removed ; recyclables are put on a conveyer belt. Discarded items are transferred to trucks for landfil disposal.” 162 B Đi ề u gì x ả y ra v ớ i “cardboard boxes” trong quy trình ð Chúng đư ợ c r ử a Stage 2 “… Boxes are cleaned and flattened.” 163 C Item nào có th ể b ị lo ạ i b ỏ kh ỏ i băng chuy ề n ở stage 4? ð Nh ữ ng h ộ p b ằ ng thép Stage 4 “ A magnet removes metal objects from the conveyer belt.” - Steel (thép) thu ộ c kim lo ạ i (metal) 164 D M ụ c đích c ủ a bài báo? ð Mô t ả lo ạ i hình kinh doanh m ớ i ra m ắ t g ầ n đây Đo ạ n 1 – 3 dòng đ ầ u “many in our small city thought we would never have a restaurant - delivery service. But thanks to two enterprising young ppl, we GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 239 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ now have TVL Delivers!” 165 A Đi ề u gì TVL Delivers không mang đ ế n cho khách hàng? ð Th ờ i gian giao hàng đư ợ c đ ả m b ả o 7 dòng cu ố i đo ạ n 2 “…We hope eventually to deliver within a specified time, but we need to ensure that all aspects of our service are working properly before officially making that promise.” 166 B Mr Porter g ợ i ý đi ề u gì v ề vi ệ c kinh doanh này ở Crisley Office Park? ð Ngư ờ i dân s ẽ order t ừ TVL Delivers 3 dòng cu ố i đo ạ n 3 “…with the recent opening of Crisley Office Park on the south side of the city, I am sure TVL Delivers will be a success.” 167 B V ị trí c ủ a câu sau: “Chúng tôi đ ồ ng th ờ i mu ố n có th ể l ự a ch ọ n đa d ạ ng ẩ m th ự c và giá c ả .” ð V ị trí 2 Xét nghĩa c ủ a câu trư ớ c và sau “..We wanted an easy way to find, order and pay for our meals. We also wanted to be able to choose from a range of cuisine and price points” 168 B T ạ i sao Ms Whang g ử i thư này? ð Cung c ấ p nh ữ ng d ị ch v ụ c ủ a cô ấ y Đo ạ n 2 – 3 dòng đ ầ u “I ncidentally, during our meeting you happened to mention your upcoming mountain - themed campaign GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 240 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ as well as the fact that your company often hires freelance photographers. I will be travelling in Asia for the next three months, and plan to shoot landscape ph otographs that might be appropriate for this campaign.” 169 A Ý ki ế n c ủ a Ms Whang v ề Slepoy Marketing là gì? ð Nó x ứ ng đáng v ớ i nhi ề u gi ả i thư ở ng c ủ a nó 2 dòng cu ố i đo ạ n 1 “…my belief that your company is a first - rate marketing firm, which rightfully deserves the many awards it has won.” 170 D Ms Whang mu ố n g ử i gì cho Mr Tomasen? ð Vài t ấ m ả nh Dòng cu ố i đo ạ n 2 “…I would be happy to send you some of those pictures.” 171 D Khi nào Ms Whang hy v ọ ng đư ợ c g ặ p l ạ i Mr Tomasen ? ð Ở h ộ i th ả o chuyên gia Dòng cu ố i đo ạ n 3 “…I hope to have another opportunity to speak with you at this year’s Graphic Arts Conference in Brisbane.” 172 C Ngành công nghi ệ p mà Ms O’Byrne và Ms Klimek làm vi ệ c? ð Clothing (trang ph ụ c) Anna Klimek (9:39 am) “ We are taking fabric, designs, and a few selections from our line.” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 241 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 173 C Bu ổ i thuy ế t trình vào lúc nào? ð Th ứ 6 (Friday) Nora O’Byrne (9:37 am) “…Friday meeting” 174 D Ms O’Byrne và Ms Klimek đ ị nh mang gì lên máy bay? ð Product samples ( s ả n ph ẩ m th ử ) Nora O’Byrne (9:40 am) “…sample goods we will be bringing.” 175 A Vào lúc 10:02 am Mr Daly có ý gì khi vi ế t “Take your time!” ð Không c ầ n ph ả i thanh tóan ngay l ậ p t ứ c Nora O’Byrne (10:01 am) “…I’ll wire the money now.” 176 A T ậ p đoàn Watts - Spicer là? ð Đi ề u hành nhi ề u nhà hát Article 1 - Đo ạ n 1 – dòng 8 “…which owns three other theatres, two in London and one in York.” 177 A Ở article 1, “stage” có nghĩa g ầ n nh ấ t là ð Phase (giai đo ạ n) 178 C Hàm ý nói v ề Cricket Theatre? ð Ngày khai trương đư ợ c mong đ ợ i đã b ị trì hoãn Article 1 – đo ạ n 2 – dòng 4 “…which was slower than expected due to back - ordered seats from Australia.” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 242 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 179 D Theo article 2, Backup là? ð Câu chuy ệ n c ủ a nó x ả y ra su ố t vài th ậ p k ỷ Article 2 – đo ạ n 1 – dòng 6 “…Backup follows Babette Jones, a young backup singer for famous musical acts, through her 23 year struggle to become a successful solo act.” 180 A Ms McClure là ai? ð Ngư ờ i bi ể u di ễ n Article 2 – đo ạ n 1 – dòng 10 “…McClure, as Ms Jones, thrilled the audience with her wide - ranging vocals.” 181 C Stellar Chocolates đư ợ c nh ắ c đ ế n trong bài là gì? ð Nó đư ợ c bi ế t đ ế n v ớ i thành tích xu ấ t s ắ c trong vi ệ c s ả n xu ấ t chocolate. Article – đo ạ n 1 – 4 dòng cu ố i “…Stellar Chocolates gained national recognition by earning top awards from the Chocolate Council last month.” 182 C Mr Markus đư ợ c cho bi ế t ở trong bài? ð Anh ấ y đã g ặ p Ms Davidson t ạ i trư ờ ng đ ạ i h ọ c Customer review – dòng 5 “...She met her co - owner 10 years ago in a class at university.” 183 B “finest” g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i ð Best GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 243 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 184 D Ms Ragusa đư ợ c g ợ i ý v ớ i đi ề u gì? ð Cô ấ y s ố ng ở Bath Customer review – dòng 2 + Article – đo ạ n 3 dòng 3 - >5 nh ắ c đ ế n “former mill” – đ ố i chi ế u l ạ i “mill” là Bath ở đo ạ n trên 185 D C ử a hàng Stellar Chocolates m ớ i nh ấ t đư ợ c nh ắ c đ ế n…? ð Nó có nh ữ ng s ả n ph ẩ m mi ễ n phí//ăn th ử Customer review – dòng 3 “…I was delighted to taste some free samples…” 186 B Kohek Apparel đư ợ c g ợ i ý v ớ i đi ề u gì? ð Cung c ấ p gi ả m giá cho vi ệ c khách hàng quay l ạ i mua s ắ m B ả ng 1 – dòng cu ố i “…to receive a coupon for 10 percent off your next order, …” 187 D Đ ặ c đi ể m chung c ủ a nh ữ ng s ả n ph ẩ m Mr Gullin order là? ð Same size (cùng kích c ỡ ) B ả ng 1 – thông tin các s ả n ph ẩ m => đ ề u là size Large 188 C Khách hàng c ầ n làm gì khi mu ố n hoàn s ả n ph ẩ m ? ð In shipping lable B ả ng 2 – đo ạ n 2 – dòng 1 “To return an item, request a shipping label…” 189 D S ả n ph ẩ m mà ông Gullin hoàn l ạ i ? ð Jacket (áo khoác) B ả ng 3 : returning item number: J109 Đ ố i chi ế u l ạ i b ả ng 1 => Fleece jacket GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 244 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 190 A Đi ề u gì ám ch ỉ v ề ông Gullin? ð Ông ấ y s ẽ b ị tính phí g ử i hàng hoàn B ả ng 2 – Return Policy (chính sách hoàn hàng) Đo ạ n 3: “….for returns from Canada, a $6 shipping charge will be deducted from your refund” Đ ố i chi ế u b ả ng 1 thì “Deliver to: CANADA” 191 B Đ ị a đi ể m mà các lãnh đ ạ o c ấ p cao c ủ a Kuraki th ự c hi ệ n bu ổ i thuy ế t trình? ð South ballroom B ả ng 1 – theo schedule nh ữ ng v ị trí cao như “ CEO”, “Vice President” hay “Chief Designer” đ ề u có chung location là South Ballroom 192 A M ụ c đích c ủ a article? ð Tóm t ắ t l ạ i các s ự ki ệ n đã di ễ n ra t ạ i bu ổ i h ọ p hàng năm Đ ọ c h ế t article đ ể n ắ m thông tin chung này 193 C Khi nào Danio và Pura đư ợ c gi ớ i thi ệ u? ð 1:30 PM D ự a theo Article thì Danio và Pura là 2 s ả n ph ẩ m m ớ i (4 dòng cu ố i) “ but the highlight of two new models, the sleek Danio sedan and Kuraki’s new hybrid, the Pura” Đ ố i chi ế u l ạ i schedule thì th ờ i gian đưa ra s ả n ph ẩ m m ớ i là 1:30 v ớ i thông tin “ New Product Debuts” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 245 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 194 A Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề Mr Gellman? ð Ông ấ y tham gia bu ổ i semina vào th ứ 6 B ả ng cu ố i là form đánh giá cu ộ c meeting hàng năm d ự a theo schedule 1 => theo tiêu đ ề là “ Kuraki Motor Canadian Dealer Annual Meeting – Schedule for Friday , June 8” 195 C Mr Gellman phàn nàn v ề đi ề u gì? ð Không th ể tham gia t ấ t c ả đư ợ c B ả ng 3 “Survey Form” – ph ầ n “Comment” “I wish that some were not scheduled at the same time and that more were offered before lunch on Saturday. Some of my colleagues were unable to stay for the afternoon sessions.” 196 C Đi ề u gì mà trong thư m ờ i nói v ề h ộ i th ả o Creative Tech ? ð H ộ i th ả o 1 ngày Lo ạ i tr ừ và xác nh ậ n đáp án Trong email Skyers - Bu ổ i h ộ i th ả o vào 12 tháng 5 (May 12) - A – đáp án sai – vì ngư ờ i phát bi ể u là nhân viên cũ ( a former employee) - B – sai – vì có đ ề c ậ p đ ế n vi ệ c gi ả m giá vé ( receive a discount on tickets” - D – sai – vì có đ ề c ậ p đ ế n h ộ i th ả o này 2 năm trư ớ c ( the past GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 246 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ two years) 197 C Theo brochure (t ờ thông tin), l ợ i ích c ủ a “sponsoring” (tài tr ợ ) là gì? ð Nhà tài tr ợ có th ể qu ả ng bá doanh nghi ệ p c ủ a h ọ đ ế n khách hàng ti ề m năng B ả ng 2 (Sponsor Benefits) “…sponsorship is a great way to get the name of your business out to our 500+ attendees in various tech fields.” 198 B T ạ i sao Mr Skyers vi ế t email này? ð Đ ể khuy ế n khích nhân viên c ủ a ông ấ y tham gia s ự ki ệ n này Email Dòng 1 : “ I hope you will attend the Creative Tech Conference on May 12” 199 D Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề Ms Gonzalez? ð T ừ ng làm vi ệ c cho Orlavel Analytics Đ ố i chi ế u ở Invitation: “keynote address by Ayana Gonzalez” Đ ố i chi ế u ở email: “keynote speaker is a former employee” 200 A Lo ạ i hình tài tr ợ c ủ a Orlavel Analytics là ? ð Innovator Ph ầ n thư m ờ i “ … Explore the latest technologies with the top innovators in their fields.”

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan