Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 2 ETS 2020

6,853 590

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #test 1 ets 2020

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 2 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 C C ầ n m ộ t tính t ừ s ở h ữ u thích h ợ p. Th ự c t ậ p sinh m ớ i r ấ t chú ý đ ế n các quy đ ị nh đ ỗ xe c ủ a chúng tôi . 102 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Nhi ề u thông tin B. Cơ b ả n C. Nhi ệ t tình D. Tài chính Đ ể giúp trung tâm ngh ệ thu ậ t c ả i thi ệ n chương trình c ủ a mình, vui lòng ch ỉ ra ph ầ n nào c ủ a bu ổ i h ộ i th ả o cung c ấ p nhi ề u thông tin nh ấ t . 103 B C ầ n 1 danh t ừ đi v ớ i m ạ o t ừ “the” Ông Gupta gi ả i thích nh ữ ng l ợ i ích c ủ a n ề n t ả ng thông tin khách hàng đư ợ c nâng c ấ p cho đ ộ i sales. Explain st to sb: gi ả i thích cái gì cho ai 104 A C ầ n 1 gi ớ i t ừ phù h ợ p v ớ i danh t ừ “the road”, phù h ợ p nghĩa “trên đư ờ ng”. Xe bus r ờ i đi ể m trung chuy ể n c ủ a thành ph ố b ị ngưng tr ệ do tình tr ạ ng đóng băng trên đư ờ ng . 105 A - C ầ n dùng thì hi ệ n t ạ i hoàn thành - C ầ n 1 đ ộ ng t ừ P2 N ế u g ầ n đây b ạ n có mua m ộ t chi ế c máy ả nh kĩ thu ậ t s ố và mu ố n h ọ c cách s ử d ụ ng thì khóa h ọ c này là dành cho b ạ n. 106 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Màn trình di ễ n B. Ph ầ n b ổ sung Vi ệ c c ả i t ạ o sân bay Tantino s ắ p t ớ i s ẽ giúp gi ả m t ắ c ngh ẽ n và hi ệ n đ ạ i hóa nơi ngh ỉ chân c ủ a khách. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 30 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. H ạ n chót D. C ả i t ạ o 107 C C ầ n c ấ u trúc so sánh vì có “than” Nghiên c ứ u ch ỉ ra r ằ ng khách hàng trong đ ộ tu ổ i t ừ 35 đ ế n 44 thanh toán v ớ i th ẻ tín d ụ ng Sonoka thư ờ ng xuyên hơn khách hàng trong nhóm tu ổ i khác. 108 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Quyên góp B. Yêu c ầ u C. Thú nh ậ n D. N ộ p B ạ n c ầ n n ộ p k ế ho ạ ch kinh doanh trư ớ c khi đơn xin vay ti ề n có th ể đư ợ c x ử lý. 109 B C ầ n 1 tính t ừ b ổ nghĩa cho “shuttle bus” Xe bus đưa đón b ổ sung c ủ a khách s ạ n s ẽ đưa đón hành khách đ ế n nh ữ ng đ ị a đi ể m n ổ i ti ế ng c ủ a H ồ ng Kông. 110 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Ngoài ra B. Sau khi C. Tuy nhiên D. B ở i vì Sau nhi ề u tháng n ỗ l ự c bán tòa nhà Apton, nhà môi gi ớ i cu ố i cùng cũng thành công vào tu ầ n trư ớ c. 111 B C ầ n 1 t ừ đóng vai trò ch ủ ng ữ s ố ít đ ể phù h ợ p v ớ i đ ộ ng t ừ “suits” chia s ố ít. D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. Chúng tôi s ẽ xem xét b ố n b ộ h ồ sơ d ự th ầ u và ch ọ n ra m ộ t b ộ phù h ợ p v ớ i nhu c ầ u. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 31 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Nhi ề u B. M ộ t C. Nh ữ ng cái khác D. M ỗ i 112 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Nh ữ ng tiêu chu ẩ n B. Nh ữ ng b ả n v ẽ C. Nh ữ ng s ử a đ ổ i D. Nh ữ ng sao chép Khách hàng yêu c ầ u nh ữ ng s ử a đ ổ i cho hình ả nh trên dòng ch ữ qu ả ng cáo. 113 A - C ầ n m ộ t t ừ đi đư ợ c v ớ i m ệ nh đ ề phía sau => Lo ạ i B, D - “whether” ph ả i có “or” đ ằ ng sau => Lo ạ i C Xin lưu ý r ằ ng chúng tôi ph ả i h ủ y đơn hàng c ủ a b ạ n do có khó khăn v ớ i đ ạ i lý giao nh ậ n. 114 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Đ ạ t đư ợ c B. C ạ nh tranh C. Đi ề u tra D. Cho r ằ ng T ậ p đoàn Tin Creek cho r ằ ng khăn gi ấ y c ủ a công ty h ọ có kh ả năng th ấ m hút t ố t nh ấ t trên th ị trư ờ ng. 115 B C ầ n 1 danh t ừ đ ể t ạ o thành c ụ m danh t ừ Công ty KCLN s ẽ th ự c thi th ỏ a thu ậ n kinh doanh v ớ i nhà th ầ u ngay khi m ộ t vài đi ề u kho ả n đư ợ c đàm phán l ạ i. 116 A C ầ n m ộ t liên t ừ đ ể n ố i 2 m ệ nh đ ề M ặ c dù đăng ký ngân hàng online không b ắ t bu ộ c, chúng tôi th ự c s ự khuyên khách hàng nên s ử d ụ ng. 117 D C ầ n 1 đ ộ ng t ừ nguyên th ể theo sau đ ộ ng t ừ khuy ế t thi ế u “can” Ngư ờ i xem có th ể d ễ dàng đ ồ ng c ả m v ớ i nhân v ậ t chính trong b ộ phim truy ề n hình n ổ i ti ế ng Autumn GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 32 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Mistery. 118 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Trung tâm B. S ố dư C. T ổ h ợ p D. Lo ạ i Phòng khám Fairlawn đ ề xu ấ t m ộ t t ổ h ợ p các d ị ch v ụ như m ộ t ph ầ n c ủ a chương trình s ứ c kh ỏ e c ộ ng đ ồ ng. 119 A C ầ n 1 tính t ừ phù h ợ p. L ố i vào phía sau ngân hàng RC s ẽ b ị đóng ph ụ c v ụ s ử a ch ữ a và không th ể s ử d ụ ng cho đ ế n th ứ hai t ớ i . 120 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. Quy ế t đ ị nh B. Hơn n ữ a C. Thay vì D. M ọ i nơi Ông Carson mu ố n nhìn th ấ y s ả n ph ẩ m nghe Carson ở t ấ t c ả m ọ i nơi , th ậ m chí ở c ả nh ữ ng vùng xa xôi . 121 C C ầ n 1 danh t ừ đ ể t ạ o thành c ụ m danh t ừ Chúng ta có th ể mua nh ữ ng v ậ t d ụ ng văn phòng như bàn và máy in t ừ b ấ t k ỳ nhà cung c ấ p đã đư ợ c duy ệ t nào. 122 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Đư ợ c l ắ p ráp B. Đư ợ c niêm y ế t C. Đư ợ c gi ả i quy ế t D. Đư ợ c nh ậ n Khi nh ậ n m ộ t đơn hàng mua sách, đ ạ i lý ph ả i ghi l ạ i tên ngư ờ i mua và giá niêm y ế t c ủ a t ừ ng quy ể n. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 33 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 123 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. V ớ i B. Nh ữ ng cái đó C. M ộ t khi D. Ch ỉ là Tòa nhà s ẽ đư ợ c trang b ị n ộ i th ấ t m ộ t khi nh ữ ng giám sát viên hoàn thành công vi ệ c thanh tra c ủ a h ọ . 124 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. H ờ i h ợ t B. Thư ờ ng xuyên C. Tráng l ệ D. Nh ấ t trí V ớ i s ự ch ắ c ch ắ n, Ban giám đ ố c c ủ a công ty đã nh ấ t trí phê chu ẩ n vi ệ c sáp nh ậ p. 125 D C ầ n chia b ị đ ộ ng rút g ọ n Trong cu ộ c b ỏ phi ế u g ầ n đây, cư dân c ủ a công viên Mill Creek cho r ằ ng s ự h ỏ ng hóc c ủ a đư ờ ng ph ố là v ấ n đ ề h ọ quan tâm nh ấ t. 126 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ v ự ng đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Xem xét r ằ ng B. Đ ể C. C ứ như th ể D. B ấ t c ứ nơi đâu - Bà Rivera đ ồ ng ý làm vi ệ c vào ngày ngh ỉ đ ể ông Grant có th ể tham d ự h ộ i th ả o . 127 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ v ự ng đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Xuyên su ố t B. Cùng v ớ i C. Quá nhi ề u D. T ầ ng dư ớ i - Nhân viên đi thu th ậ p các gói đ ồ t ừ t ừ ng phòng ban và mang chúng xu ố ng phòng thư tín t ầ ng dư ớ i . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 34 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 128 A D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Vư ợ t ngoài B. Gi ữ a C. Trong D. Ch ố ng l ạ i Hãy thông báo v ớ i bà Erwin b ấ t k ỳ phàn nàn nào vư ợ t ngoài nh ữ ng đi ề u đã bàn lu ậ n trong bu ổ i h ọ p hôm nay. 129 C Công th ứ c c ấ u t ạ o tính t ừ g ồ m adv + Verb P2 Hi ệ p h ộ i Nhà văn Tonsin là m ộ t t ổ ch ứ c danh ti ế ng v ớ i nh ữ ng thành viên giàu kinh nghi ệ m . 130 B D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Th ả o lu ậ n B. Tóm t ắ t C. Ti ế p t ụ c D. Tư ờ ng thu ậ t Là tr ợ lý c ủ a ông Nakata, bà Bain ch ị u trách nhi ệ m tóm t ắ t nh ữ ng tin t ứ c tài chính m ớ i nh ấ t cho ông. Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 131 C D ự a vào nghĩa c ủ a câu sau, ch ọ n đáp án đúng. A. B ạ n s ẽ nh ậ n đư ợ c hoàn ti ề n 100% B. Hàng thay th ế hi ệ n đang h ế t C. Cách th ứ c theo dõi đơn hàng c ủ a b ạ n r ấ t d ễ . D. Chúng tôi s ẽ tr ả l ờ i câu h ỏ i C ả m ơn b ạ n đã mua hàng vào ngày 27 tháng 9. Gói hàng c ủ a b ạ n đã đư ợ c giao và s ẽ đ ế n vào ngày 1 tháng 10. Cách th ứ c theo dõi đơn hàng c ủ a b ạ n r ấ t d ễ . Ch ỉ c ầ n truy c ậ p www.sprtech.com/shipping/status, nh ậ p mã đơn đ ặ t hàng c ủ a b ạ n và nh ấ n “Tìm ki ế m”. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 35 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ c ủ a b ạ n s ớ m 132 B Đ ộ ng t ừ ở c ả 2 v ề cùng chia thì hi ệ n t ạ i đơn Khi nh ậ n hàng, chúng tôi m ờ i b ạ n tham gia m ộ t kh ả o sát ng ắ n t ạ i www.sprtech.com/survey. 133 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Có th ể B. Thành th ụ c C. H ợ p lý D. Cân b ằ ng Thông qua ph ả n h ồ i c ủ a khách hàng mà chúng tôi có th ể giám sát m ứ c đ ộ d ị ch v ụ . 134 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ , ch ọ n đáp án đúng. A. Xu ấ t b ả n B. S ả n ph ẩ m C. Gi ớ i thi ệ u D. Hoàn thành Khi hoàn thành kh ả o sát, b ạ n s ẽ nh ậ n đư ợ c kh ấ u tr ừ 10% v ớ i đơn hàng ti ế p theo. 135 A C ầ n th ể b ị đ ộ ng rút g ọ n Khi nh ậ n đư ợ c yêu c ầ u c ủ a b ạ n, h ệ th ố ng s ẽ t ự đ ộ ng ki ể m tra phòng còn tr ố ng. 136 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. Di chuy ể n B. H ủ y C. Thay đ ổ i D. Xác nh ậ n … Sau đó h ệ th ố ng s ẽ ngây l ậ p t ứ c g ử i m ộ t email cho b ạ n đ ể xác nh ậ n phòng đã đ ặ t . 137 C D ự a vào nghĩa c ủ a c ủ a câu trư ớ c, ch ọ n đáp án C. A. C ả m ơn vì đã ch ấ p nh ậ n l ờ i m ờ i đ ế n s ự ki ệ n. B. Hãy chu ẩ n b ị nh ữ ng đi ể m Tuy nhiên, n ế u bu ổ i h ọ p khác đư ợ c lên l ị ch trùng v ớ i bu ổ i h ọ p c ủ a b ạ n thì b ạ n s ẽ đư ợ c th ố ng báo r ằ ng yêu c ầ u đ ặ t phòn g b ị h ủ y b ỏ . Lưu ý r ằ ng vi ệ c đ ặ t phòng d ự a trên nguyên t ắ c GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 36 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ c ầ n bàn lu ậ n trư ớ c bu ổ i h ọ p C. Lưu ý r ằ ng vi ệ c đ ặ t phòng d ự a trên nguyên t ắ c ai đ ặ t trư ớ c ngư ờ i đó dùng trư ớ c D. Th ờ i gian c ủ a bu ổ i h ọ p t ớ i s ẽ đư ợ c thông báo đúng th ờ i đi ể m ai đ ặ t trư ớ c ngư ờ i đó dùng trư ớ c. 138 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. May m ắ n B. Khuyên C. Trư ớ c D. Linh ho ạ t Vì th ế chúng tôi khuyên b ạ n nên lên l ị ch c ẩ n th ậ n trư ớ c s ự ki ệ n. 139 B C ầ n thì tương lai ti ế p di ễ n Chúng tôi s ẽ miêu t ả v ề công ty c ủ a b ạ n trong s ố phát hành tháng 9. 140 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. Nh ữ ng ấ n ph ẩ m B. Nh ữ ng máy móc C. Nh ữ ng k ỹ thu ậ t D. Nh ữ ng doanh nghi ệ p Đây là m ộ t vinh d ự l ớ n v ớ i đ ộ c gi ả c ủ a chúng tôi, b ở i danh sách c ủ a chúng tôi ch ỉ bao g ồ m nh ữ ng doanh nghi ệ p giúp ngành công nghi ệ p phát tri ể n vư ợ t b ậ c. 141 D D ự a vào câu trư ớ c đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Hàng trăm doanh nghi ệ p đư ợ c xem xét ban đ ầ u B. Chúng tôi s ẽ g ử i các b ả n sao ngay khi có th ể C. Đây là năm th ứ 5 chúng tôi công b ố danh sách này D. Nó nên là m ộ t t ấ m ả nh Là nhà sáng l ậ p c ủ a Voyacon, b ạ n có th ể g ử i email m ộ t t ấ m ả nh c ủ a mình đ ể chúng tôi s ử d ụ ng trong bài báo không? Nó nên là m ộ t t ấ m ả nh ch ấ t lư ợ ng cao và có màu. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 37 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ch ấ t lư ợ ng cao và có màu 142 A C ầ n đi ề n m ộ t tr ạ ng t ừ phù h ợ p đ ể nói v ề h ạ n n ộ p …. Chúng tôi c ầ n nh ậ n đư ợ c nó trư ớ c ngày 5 tháng 8. 143 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. S ự n ổ i ti ế ng B. Ngư ờ i th ắ ng cu ộ c C. M ụ c tiêu D. Nh ậ n th ứ c Sau s ự n ổ i ti ế ng c ủ a “Bloom outside the box”, bu ổ i tri ể n lãm g ầ n đây trưng bày tác ph ẩ m ngh ệ thu ậ t c ủ a nhà điêu kh ắ c đ ị a phương Leanne Bloom.... 144 B C ầ n thì tương lai đơn Ứ ng viên trúng tuy ể n s ẽ đi làm vào ngày 2 tháng 1. 145 C D ự a vào câu trư ớ c và sau đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Danh sách ứ ng c ử viên s ẽ đóng vào cu ố i ngày th ứ 6 B. Nhà phê bình Tony Watanabe đánh giá 5 sao cho bu ổ i tri ể n lãm C. V ị trí này c ầ n ngư ờ i có kinh nghi ệ m sâu r ộ ng D. Chúng tôi mong đư ợ c t ổ ch ứ c s ự ki ệ n này … Ứ ng viên trúng tuy ể n s ẽ đi làm vào ngày 2 tháng 1. V ị trí này c ầ n ngư ờ i có kinh nghi ệ m sâu r ộ ng. Ưu tiên ngư ờ i có hi ể u bi ế t v ề các ngh ệ sĩ đ ị a phương và trong vùng. 146 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Th ể hi ệ n B. Quan sát C. Ph ụ thu ộ c D. Có trình đ ộ Nhân viên b ả o tàng có trình đ ộ đư ợ c khuy ế n khích ứ ng tuy ể n. Part 7 Câu Đáp Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 38 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ án 147 C M ụ c đích c ủ a email? A. Công b ố d ị ch v ụ nâng c ấ p B. Thu hút khách hàng m ớ i C. Tăng lư ợ ng bán vé tháng 4 D. Qu ả ng bá Rapid Railways Express Câu 1: Rapid Railways would like to reward its loyal customers with a special discount on travel during the month of April . 148 D Đi ề u nào là đúng khi nói v ề chi ế t kh ấ u đ ặ c bi ệ t? A. Cho c ả tr ẻ em B. Yêu c ầ u vé ph ả i đư ợ c mua qua đi ệ n tho ạ i C. Ch ỉ áp d ụ ng cho vé đã mua D. Đ ề xu ấ t cho hai ngư ờ i cùng đi Câu 2: Purchase an adult round - trip ticket over $60 and receive 50 percent off a second adult fare for a companion. 149 A Ch ủ đ ề nào s ẽ đư ợ c th ả o lu ậ n t ạ i s ự ki ệ n? A. Truy ề n thông xã h ộ i B. Kho ả n đ ầ u tư thành công C. Xây d ự ng doanh nghi ệ p nh ỏ D. Gi ả i quy ế t t ỉ l ệ chuy ể n đ ổ i nhân viên Dòng 4: “ Social Media Trends for Business Success” 150 D Đi ề u gì v ề s ự ki ệ n c ầ n chú ý? A. Đư ợ c t ổ ch ứ c hàng tháng B. Đư ợ c t ổ ch ứ c vào cu ố i tu ầ n C. Không c ầ n đăng ký D. Gi ớ i h ạ n ch ỗ ng ồ i Dòng 3 t ừ dư ớ i lên: Registration required, limited seating available . 151 D Thông báo này hư ớ ng đ ế n ai? A. Nhân viên b ả o trì B. B ả o v ệ C. Thanh tra an toàn D. Khách thăm nhà máy Dòng 4: Welcome to Harrod Automotive Manufacturing! ... We ask that the following rules be strictly observed while you are touring the GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 39 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ assembly floor. 152 B Theo thông báo, t ạ i sao ai đó c ầ n liên l ạ c v ớ i bà Bradley? A. Đ ể khen thư ở ng nhân viên B. Đ ể th ắ c m ắ c m ộ t chính sách C. Đ ể n ộ p ả nh D. Đ ể nh ậ n l ị ch trình Câu cu ố i đo ạ n 1: For concerns about compliance, please contact the site manager. Và ch ứ c v ụ c ủ a bà Bradley đư ợ c nêu ở dòng 3: Laura Bradley, Site Manager 153 B T ạ i sao ông Rabin g ử i tin nh ắ n cho bà Greene? A. Đ ể h ỏ i li ệ u bà có c ầ n thêm không gian ch ứ a đ ồ B. Đ ể bi ế t li ệ u có tài li ệ u nào là c ủ a bà Greene C. Đ ể nh ờ bà chuy ể n giúp vài thùng D. Đ ể h ỏ i nơi c ấ t tài li ệ u Câu 2: There are some boxes marked “Accounting” in here. Are they yours? 154 C Lúc 11:20 sáng, ý ông Rabin là gì khi vi ế t “Vi ệ c đó tùy vào bà”? A. Ông s ẽ phân lo ạ i tài li ệ u n ế u bà Greene mu ố n B. Ông có th ể s ắ p x ế p th ờ i gian đ ể m ở khóa nhà kho C. Bà Greene có th ể quy ế t đ ị nh khi nào bà mu ố n xem l ạ i tài li ệ u D. Bà Greene có th ể ch ọ n lo ạ i h ộ p nào bà mu ố n s ử d ụ ng - Đo ạ n tin nh ắ n c ủ a bà Greene: Do you want me to come have a look? - Đo ạ n tin nh ắ n c ủ a ông Rabin: It's up to you. I can just leave them here until you have more time. 155 D Khía c ạ nh nào c ủ a c ử a hàng Agosti Nairobi mà bái báo mu ố n nh ấ n m ạ nh? A. N ộ i th ấ t r ộ ng rãi Đo ạ n 2: Agosti Nairobi will feature a unique hands - on approach to fashion, with touch - screen display GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 40 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Đ ộ i ngũ bán hàng hi ể u bi ế t C. Nhi ề u s ự l ự a ch ọ n v ề thương hi ệ u D. Hi ể n th ị có tính tương tác stations positioned throughout the store. 156 C Câu nào đúng v ề giày Agosti? A. Chúng có s ẵ n nh ữ ng thi ế t k ế m ớ i B. Chúng r ấ t đ ắ t đ ỏ C. Chúng đư ợ c làm v ớ i kích c ỡ hi ế m có khó tìm D. Chúng h ầ u h ế t đư ợ c làm th ủ công Câu 3 đo ạ n 3: Shoes will be available in a variety of lengths and widths not usually found in competitor stores . 157 D Câu dư ớ i đây phù h ợ p nh ấ t v ớ i v ị trí đư ợ c đánh d ấ u [1], [2], [3] hay [4] ? “Th ự c t ế , công ty hi ệ n đang tìm ki ế m đ ị a đi ể m cho cơ s ở v ậ t ch ấ t m ớ i đư ợ c thi ế t k ế trong vùng.” A. [1] B. [2] C. [3] D. [4] D ự a vào câu trư ớ c s ố 4: According to Mr. Zito. the opening of the Nairobi store is only the first step of an ambitious expansion plan . (D ị ch: Theo ông Zito, vi ệ c khai trương c ử a hàng Nairobi ch ỉ là bư ớ c đ ầ u tiên trong k ế ho ạ ch m ở r ộ ng đ ầ y tham v ọ ng.) 158 C M ụ c đích c ủ a bi ể u m ẫ u? A. Đ ể n ộ p đơn xin vi ệ c B. Đ ể yêu c ầ u thuê C. Đ ể báo cáo v ấ n đ ề D. Đ ể thay đ ổ i đ ị a ch ỉ C ộ t bên ph ả i: Type of problem 159 A Ai s ẽ là ngư ờ i đ ầ u tiên liên h ệ v ớ i bà Randall v ề yêu c ầ u ngày 2 tháng 4? A. Ông Kim B. Ông Lerner C. Ông Roper D. Ông Blanch Nhi ệ m v ụ c ủ a t ừ ng ngư ờ i trong các l ự a ch ọ n: - Ông Kim: đư ợ c giao x ử lý yêu c ầ u - Ông Lerner: ch ồ ng bà Randall - Ông Roper: s ử a mái nhà GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 41 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ - Ông Blanch: phê duy ệ t yêu c ầ u c ủ a bà Randall 160 B T ạ i sao bà Randall đ ề c ậ p đ ế n m ộ t vài trang thi ế t b ị văn phòng? A. Chúng đ ể bán B. Chúng c ầ n đư ợ c di chuy ể n v ị trí C. Chúng b ị h ỏ ng D. Chúng c ầ n đư ợ c thay th ế Ph ầ n Additional instruction : There is very expensive office equipment directly under that part of the ceiling. We will need to move it before any repairs are made. 161 A Thông cáo báo chí này ng ụ ý gì v ề ông Deems? A. Ông giám sát nhi ề u tòa nhà B. Ông thư ờ ng xuyên đi nư ớ c ngoài C. Ông là nhà đ ầ u tư thành công D. Ông ấ y thư ờ ng đ ể huy hi ệ u nh ậ n d ạ ng không đúng ch ỗ Đo ạ n 2: According to Babson’s CEO Daniel Deems, Deluxident’s fingerprint - scanning system is a significant improvement over other security products the company has tried in the past. 162 B T ạ i sao ông Deems thích s ả n ph ẩ m m ớ i c ủ a Deluxident hơn nh ữ ng s ả n ph ẩ m trư ớ c? A. Nó t ạ o thu ậ n l ợ i cho khách tham quan công ty B. Nó giúp gi ả m chi phí trong dài h ạ n C. Nó yêu c ầ u xác th ự c hình ả nh D. Nó cho phép nhân viên nhanh chóng đ ị nh v ị đư ợ c nhau Đo ạ n 3: “ Producing and replacing lost badges , however, was expensive ... All in all, the badges were costly and risky.” 163 A Đi ề u nào đúng khi nói v ề Deluxident? A. Giao hàng toàn th ế gi ớ i B. Tr ụ s ở ở Canada C. Cung c ấ p d ị ch v ụ tư v ấ n t ạ i ch ỗ D. Có k ế ho ạ ch sáp nh ậ p v ớ i Babson Đo ạ n 4: Deluxident delivers items worldwide and offers 24 - hour technical assistance by telephone. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 42 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Vehicles Ltd. 164 C Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề H ạ t (cách phân c ấ p c ủ a M ỹ ) Lewis và Clark? A. N ổ i ti ế ng nh ờ nh ữ ng nhà hàng B. Th ự c thi quy đ ị nh c ủ a tòa nhà m ộ t cách nghiêm kh ắ c C. Cung c ấ p thông tin v ề tài s ả n qua Internet D. Tìm ki ế m ph ả n h ồ i cho d ự án phát tri ể n Đo ạ n 1: After searching through Lewis and Clark County's public property tax records online , I discovered that you are the owner of the building … 165 D B ứ c thư g ợ i ý gì v ề tòa nhà bách hóa t ổ ng h ợ p? A. Đang m ở c ử a ph ụ c v ụ ngư ờ i dân B. Đã đ ổ i ch ủ s ở h ữ u nhi ề u l ầ n C. Đang đư ợ c c ả i t ạ o trên di ệ n r ộ ng D. B ị b ỏ hoang nhi ề u năm Đo ạ n 1 câu 2: As far as I can tell, the building has been boarded up and unoccupied for quite a few years . 166 A Lí do nào kh ả thi nh ấ t khi ế n bà Cleary h ứ ng thú v ớ i tài s ả n c ủ a ông Donnell? A. Nó n ổ i ti ế ng v ớ i ngư ờ i dân đ ị a phương B. Nó t ọ a l ạ c t ạ i trung tâm thành ph ố C. Nó đư ợ c bán v ớ i giá th ấ p D. Nó có không gian r ộ ng rãi Đo ạ n 3 câu 2: I have spoken with many Helena residents who have fond memories of your building , and they would like to see it transformed into a usable structure again. 167 B Câu dư ớ i đây phù h ợ p nh ấ t v ớ i v ị trí đư ợ c đánh d ấ u [1], [2], [3] hay [4] ? “Tôi nghĩ ví d ụ vi ệ c thi ế t k ế m ộ t bên tư ờ ng l ộ g ạ ch s ẽ là c ầ n thi ế t giúp tòa nhà thêm thu hút.” A. [1] B. [2] C. [3] D ự a vào câu trư ớ c s ố 2: I would want fo keep as much of the original structure intact as possible. -- [2] -- . Any modifications would be minor . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 43 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. [4] 168 B M ụ c đích c ủ a thông tin này? A. Mô t ả bu ổ i tuy ể n d ụ ng B. Gi ả i thích chính sách công ty C. Cung c ấ p thông tin v ề tòa nhà cho khách tham quan D. Giúp khách hàng đ ị nh v ị web 3 c ụ m in đ ậ m gi ả i thích t ừ ng lo ạ i b ả ng tin đư ợ c đ ặ t ở đâu và s ử d ụ ng cho m ụ c đích gì 169 A Thông tin quan tr ọ ng c ủ a công ty có kh ả năng đư ợ c đăng ở ? A. G ầ n thang máy B. Trong phòng ngh ỉ c ủ a nhân viên C. Trong phòng h ộ i th ả o D. Trong phòng Nhân s ự Đo ạ n 2: The bulletin board by the elevator is used to convey general information to all employees, such as important company news or reminders. 170 B Theo thông tin cung c ấ p, t ạ i sao nhân viên c ầ n liên h ệ phòng Nhân s ự ? A. Đ ể l ấ y chìa khóa phòng B. Đ ể đư ợ c đ ồ ng ý đăng thông báo C. Đ ể đăng ký s ự ki ệ n công ty D. Đ ể n ộ p yêu c ầ u sao chép tài li ệ u Đo ạ n 4: To post these notices, staff must first submit a request to Human Resources and include contact information as well as a photocopy of the posting. 171 C T ạ i sao các b ả ng tin đư ợ c ki ể m tra thư ờ ng xuyên? A. Đ ể xác nh ậ n ngăn t ủ đư ợ c khóa B. Đ ể xác nh ậ n v ậ t d ụ ng cá nhân đư ợ c bán C. Đ ể đ ả m b ả o bài đăng phù h ợ p v ớ i v ị trí ch ứ c năng c ủ a b ả ng tin D. Đ ể đ ả m b ả o bài đăng gây h ứ ng thú cho các nhân viên Đo ạ n cu ố i: All bulletin boards will be checked regularly to ensure compliance with their intended purposes. 172 D T ạ i sao ông Hashimoto liên l ạ c v ớ i b ộ Đo ạ n 1: I just logged in to GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 44 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ph ậ n chăm sóc khách hàng? A. Đ ể đưa ph ả n h ồ i v ề l ầ n ngh ỉ dư ỡ ng g ầ n đây B. Đ ể đ ặ t phòng s ử d ụ ng đi ể m khách hàng thân thi ế t C. Đ ể thay đ ổ i vi ệ c đ ặ t phòng hi ệ n t ạ i D. Đ ể h ỏ i v ề đi ể m khách hàng thân thi ế t b ị thi ế u my guest loyalty program account and noticed that the nights I stayed at the Grand Jurony Hotel last month haven't been credited . Are my lovalty points being processed? 173 A Lúc 10:46 sáng, ý ông Wong là gì khi vi ế t: “Tôi đã có nó đây”? A. Ông đã tìm th ấ y thông tin B. Ông ch ỉ ra l ỗ i do ông Russo làm C. Ông s ẽ g ọ i ông Hashimoto D. Ông s ẽ hoàn thành vi ệ c đ ặ t phòng c ủ a ông Hashimoto Cu ố i đo ạ n 2 và đ ầ u đo ạ n 3: Russo: What were the dates of your stay so that he can look up the reservation ? Wong: Already got it. I can confirm Mr. Hashimoro stayed four nights with a check - in date of March 7. 174 C Ông Russo đ ề xu ấ t s ẽ làm gì giúp ông Hashimoto? A. T ặ ng ông đi ể m thư ở ng B. G ử i kho ả n b ồ i thư ờ ng C. Cung c ấ p d ị ch v ụ h ạ ng cao c ấ p hơn cho l ầ n đ ặ t phòng ti ế p theo D. Chuy ể n tài kho ả n c ủ a ông sang chương trình tích đi ể m khác Câu cu ố i đo ạ n 5: May I assist you in upprading your current reservation or in completing a booking for a future stay ? 175 D Đi ề u nào KHÔNG đư ợ c ch ỉ ra khi nói v ề chương trình tích đi ể m khách hàng thân thi ế t? A. Đi ể m tích đư ợ c trong m ộ t l ầ n ngh ỉ có hi ệ u l ự c trong vòng 1 năm Các y ế u t ố v ề đi ể m đư ợ c đ ề c ậ p trong bài: - Points are good for one year after the check - out date . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 45 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Đi ể m có th ể dùng đ ể nâng h ạ ng C. Đi ể m đư ợ c c ộ ng vào tài kho ả n khi khách r ờ i khách s ạ n D. Đi ể m có th ể đư ợ c nhân đôi trong nh ữ ng trư ờ ng h ợ p nh ấ t đ ị nh - Mr. Hashimoto, I have added the points to your account. (sau khi ông Hashimoto hoàn thành l ầ n ngh ỉ t ạ i khách s ạ n) - With your new points, you are eligible to either upgrade your room for the stay you reserved … 176 C M ụ c đích c ủ a email? A. G ử i l ờ i m ờ i cho bu ổ i l ễ B. Thông báo chính sách thay đ ổ i C. Chuy ể n ti ế p tài li ệ u công ty D. Ch ấ p thu ậ n yêu c ầ u ngh ỉ phép Dòng 3: Please find details about our employment policies and practices attached . 177 B Trong email, t ừ “going” ở đo ạ n 1, dòng 1 g ầ n nghĩa v ớ i t ừ nào nh ấ t? A. Kh ở i hành B. Di ễ n ra C. Bán D. Tham quan D ị ch: Tôi mong ngày đ ầ u tiên c ủ a b ạ n ở Công ty V ậ t tư y t ế Epmedin di ễ n ra thu ậ n l ợ i. 178 D Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề ông Awad? A. Ông ch ỉ nh s ử a s ổ tay nhân viên B. Ông đã g ặ p bà Leighton C. Ông đi làm b ằ ng phương ti ệ n giao thông công c ộ ng D. Ông s ẽ đi công tác vào tháng 2 Đo ạ n 3 câu 2: Your first trip will be to our headquarters next week , followed by visits to the rest of our facilities at the end of the month . 179 D Đ ị a đi ể m nào có th ể là nơi ông Awad làm vi ệ c? A. London B. Glasgow Trong email vi ế t: “By the way, you have already been assigned your own personal parking space , GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 46 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Dublin D. Belfast but you will need to contact the transportation operations department to obtain a parking permit for display purposes.” Trong s ổ tay v ề t ừ ng đ ị a đi ể m vi ế t: “Employees at the Belfa st facility must obtain a permit for a designated parking space from the transportation operations department .” 180 C Theo s ổ tay, t ấ t c ả các văn phòng ở Epmedin có đi ể m gì chung? A. Không có h ầ m đ ỗ xe B. Không yêu c ầ u gi ấ y phép đ ỗ xe C. Nhân viên c ầ n tuân theo quy đ ị nh ăn m ặ c nh ấ t đ ị nh D. Công nhân ph ả i tuân th ủ nghiêm túc quy t ắ c an toàn M ụ c Dress code : Workplace dress codes vary by location. Headquarters in London and the Glasgow office require staff to wear formal business attire, while business casual attire is approved for staff at our Dublin and Belfast manufacturing plants. 181 C Trong email, bà Watson ng ụ ý gì v ề bu ổ i h ọ p ? A. M ộ t vài khách hàng s ẽ tham d ự B. Giám sát viên m ớ i đư ợ c tuy ể n s ẽ đi ề u hành bu ổ i h ọ p C. Th ờ i lư ợ ng bu ổ i h ọ p kéo dài hơn d ự tính Đo ạ n 1: Mai Tran, our publications supervisor, wants to update everyone on this season's product line. She should not take more than twenty minutes . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 47 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Đ ị a đi ể m h ọ p thay đ ổ i 182 D Y ế u t ố nào m ớ i trong chương trình? A. S ự ki ệ n c ộ ng đ ồ ng B. Qu ả ng cáo tr ự c tuy ế n C. C ậ p nh ậ t trang web D. Ấ n ph ẩ m Đo ạ n 1: Mai Tran, our publications supervisor , wants to update everyone on this season's product line . 183 A Bà Watson yêu c ầ u m ọ i ngư ờ i mang gì đ ế n bu ổ i h ọ p? A. Tài li ệ u tài chính c ậ p nh ậ t B. Danh sách nhân viên m ớ i C. B ả n sao chương trình D. H ợ p đ ồ ng đ ạ i lý ch ỉ nh s ử a Đo ạ n 2: It would also help if each of you brought copies of your latest budget report and projected cost estimates for next quarter. 184 D Chương trình ti ế t l ộ đi ề u gì v ề ông Ranier? A. D ạ y khóa qu ả ng cáo tr ự c tuy ế n B. Tham d ự bu ổ i h ọ p qua đi ệ n tho ạ i C. T ừ ng làm vi ệ c v ớ i bà Watson D. Đ ạ i di ệ n cho t ổ ch ứ c đ ị a phương Dòng đ ầ u c ủ a b ả ng: Community events : Learn about local outreach Opportunities (Leader: Ranier) 185 C T ậ p đoàn Contiera có kh ả năng bán m ặ t hàng nào? A. Sách và t ạ p chí B. V ậ t d ụ ng làm vư ờ n C. Qu ầ n áo th ể thao D. Ph ầ n m ề m máy tính 2 dòng cu ố i b ả ng: - Web site updates : Present recent changes to ski - apparel page - Print publications : Review final changes to spring sportswear catalog 186 B Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra khi nói v ề Liên hoan phim Penglais? A. Nó m ớ i v ớ i x ứ Wales B. Nhi ề u ngư ờ i t ừ ng tham d ự tr ở Câu cu ố i đo ạ n 1: It also boasts of having launched the careers of a growing number of GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 48 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ nên n ổ i ti ế ng C. Nó t ậ p trung vào phim c ổ đi ể n t ừ quá kh ứ D. Cháy vé cho m ả ng phim truy ệ n celebrity filmmakers . 187 C T ạ i sao ông Driscoll vui m ừ ng? A. Ông s ẽ nh ậ n gi ả i thư ở ng B. Phim c ủ a ông s ẽ đư ợ c chi ế u t ạ i Liên hoan phim C. Ông Griffith s ẽ tham d ự D. Ông Griffith m ờ i ông phát bi ể u Email: I am excited and honoured to hear that you will be able to accept your prize in person at this year’s Penglais Award Ceremony. In person: tr ự c ti ế p 188 A Vé c ủ a l ễ trao gi ả i đư ợ c cho là? A. Không th ể mua B. Không th ể truy c ậ p tr ự c tuy ế n C. S ẽ có s ẵ n vào ngày 3/5 D. Đã bao g ồ m khi mua vé phim l ẻ Bài ch ỉ đ ề c ậ p đ ế n mua vé xem phim, không nh ắ c đ ế n mua vé cho l ễ trao gi ả i. 189 B Ngh ề nghi ệ p c ủ a Shirley Finch? A. T ổ ch ứ c s ự ki ệ n B. Ngh ệ sĩ gi ả i trí C. Ngư ờ i trao gi ả i D. Đ ạ o di ễ n Liên hoan phim Trong thi ệ p m ờ i chương trình: - Performance by Shirley Finch , accompanied by Dom Lucas on piano - Final performance by Shirley Finch, solo 190 C Gi ả i thư ở ng ông Griffith có th ể nh ậ n? A. Di ễ n viên xu ấ t s ắ c B. Nhà làm phim xu ấ t s ắ c C. Gi ả i c ố ng hi ế n tr ọ n đ ờ i D. Thành t ự u trong ch ỉ đ ạ o s ả n xu ấ t Trong mail: You will be introduced by the festival's president, Ms. Sarah Wu, and you will have the opportunity to give a speech . Trong chương trình : GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 49 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Speech by Lifetime Achievement Award Recipient 191 B T ạ i sao bà Kapoor t ừ ch ố i v ị trí t ạ i Công ty qu ả ng cáo Neela? A. Bà không cung c ấ p đ ủ thư gi ớ i thi ệ u theo yêu c ầ u B. Bà không đ ạ t đư ợ c yêu c ầ u cho công vi ệ c C. Bà l ỡ m ấ t h ạ n n ộ p D. Bà không th ể tham d ự bu ổ i ph ỏ ng v ấ n ti ế p theo Đo ạ n 2 email 1: Mr. Nirmal, Necla’s chief recruiting officer, expressed …, but he explained that his company in fact needs someone who can also create Web content and applications . 192 C Đi ề u nào có th ể đúng khi nói v ề bà Kapoor? A. Bà b ỏ vi ệ c ở Dehli Works vài năm trư ớ c B. Bà t ừ ng làm vi ệ c cùng ông Nirmal ở Dehli Works C. Bà s ẽ s ả n xu ấ t qu ả ng cáo TV cho Công ty đóng h ộ p Mumbai D. G ầ n đây bà đã chuy ể n vi ệ c Đo ạ n 2 email 1: Mr. Nirmal, Necla’s chief recruiting officer, expressed his admiration for the television commercials I produced for Delhi Works , … Đo ạ n 1 b ứ c thư 2: Your specific experience at Delhi Works, Inc., will be of tremendous value here. 193 C Ngh ề nghi ệ p c ủ a bà Sethi? A. Qu ả n lý căng tin B. K ế toán ti ề n lương C. Thành viên đ ộ i marketing D. Th ủ qu ỹ Đo ạ n 2 b ứ c thư 2: Your assigned mentor, Ms. Meera Sethi , will meet you there at 10:30 to escort you te your department , where she will review your training plan and the projects the GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 50 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ team is currently working on . 194 D Theo b ứ c thư, bà Mehta s ẽ ở đâu vào trưa ngày 1/6? A. Bu ổ i h ọ p thi ế t k ế B. Chuy ế n công tác C. Bu ổ i ph ỏ ng v ấ n D. Nhà ăn Đo ạ n 2 b ứ c thư 2: At noon she will be taking you to our cafeteria for lunch in the company of some of your colleagues. 195 A Bà Kapoor đư ợ c đ ề xu ấ t công vi ệ c m ớ i như th ế nào? A. Tr ự c ti ế p B. Qua thư C. Qua email D. Qua đi ệ n tho ạ i Mail 3: The director offered me the position during our interview , and I will be starting on 1 June. 196 B Theo email đ ầ u, m ộ t vài nhân viên đã gi ả i quy ế t v ấ n đ ề b ằ ng cách nào? A. Gi ả m chi phí v ậ n hành B. Làm ngoài gi ờ C. Tuy ể n nhân viên t ạ m th ờ i D. Thuê ngoài d ị ch v ụ b ả o trì Đo ạ n 1 câu 3: Some of us have had to start coming to work earlier , and others are staying late . 197 A Bà Sohn th ự c hi ệ n l ờ i khuyên nào c ủ a ông Jackson? A. Cho nhân viên các kho ả ng th ờ i gian gi ớ i h ạ n 25 phút cho vi ệ c in ấ n m ỗ i ngày B. Phân b ổ kho ả ng th ờ i gian 1 ti ế ng gi ữ a ngày cho vi ệ c in kh ẩ n c ấ p C. Dán t ờ đăng ký c ạ nh máy in D. Ng ừ ng s ử d ụ ng máy in màu Ông Jackson khuyên: “To be fair, each employee should sign up for only two fifteen - minute blocks per day .” Bà Sohn th ự c hi ệ n thông qua t ờ ghi chú cho nhân viên: “Usin g this document, you may reserve up to two fifteen - minute printing GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 51 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ periods per day .” 198 D Theo t ờ ghi chú, máy in màu g ặ p ph ả i l ỗ i gì? A. Chưa đư ợ c đ ặ t hàng B. Thư ờ ng xuyên h ỏ ng C. Không scan đư ợ c tài li ệ u D. B ị quá t ả i Câu cu ố i t ờ ghi chú: We have been purchasing more color ink than usual because staff members are using the color printers for scanning and printing when the black - and - white printers are in use. 199 C Đi ề u nào đúng khi nói v ề máy in m ớ i c ủ a Công ty Reeder and Kelter? A. Đư ợ c giao vào ngày 24/11 B. Đư ợ c b ả o hành 3 năm C. Đư ợ c ki ể m tra đ ị nh k ỳ vào ngày 18/1 D. T ặ ng kèm ch ế đ ộ in t ừ xa trong tháng đ ầ u tiên Ngày mua: “We have purchased two new printers ... Unfortunately, they will not be arriving until December 18 .” Email 2 báo th ờ i gian ki ể m tra máy in: “Your first regularly scheduled servicing date will be one month from delivery .” 200 A Truzplan đ ề xu ấ t gì? A. V ậ n chuy ể n tài li ệ u in s ẵ n B. B ả o hi ể m thi ế t b ị C. G ợ i ý đ ồ đi kèm D. Đào t ạ o cách s ử d ụ ng thi ế t b ị Email 2 đo ạ n 2: We also have Truzplan . With this affordable remote - printing service, we can securely print your scanned documents and bring them to your office when you need them.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan