Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 3 ETS 2020

6,336 449

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 3

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 53 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ GI Ả I CHI TI Ế T TEST 3 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 C Trư ớ c danh t ừ “ chairs ” c ầ n 1 tính t ừ Nhà t ổ ch ứ c s ự ki ệ n kh ẳ ng đ ị nh di ễ n đàn hôm th ứ 3 c ầ n thêm gh ế . 102 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: E. Ch ứ a F. Đ ặ t thêm G. Vi ế t H. Sao chép Bà Hu s ẽ ki ể m tra t ủ trư ớ c khi đ ặ t thêm văn phòng ph ẩ m. Office supplies : văn phòng ph ẩ m 103 D C ầ n 1 danh t ừ đ ứ ng sau tính t ừ s ở h ữ u “ their ” T ấ t c ả các nhân viên bán hàng đư ợ c yêu c ầ u xác nh ậ n s ự tham gia c ủ a mình ở bu ổ i h ộ i th ả o ngày t h ứ 2. 104 D Câu đã đ ủ S+V+O nên ch ỉ có th ể đi ề n tr ạ ng t ừ Qu ả ng cáo cho Zhou’s Café r ấ t d ễ dàng đ ể tr ở thành qu ả ng cáo t ố t nh ấ t c ủ a Công ty Sunn. 105 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. B ấ t k ỳ B. M ộ t vài C. M ộ t D. Nhi ề u S ử d ụ ng mã SAVE20 khi mua b ấ t k ỳ s ả n ph ẩ m nư ớ c hoa ho ặ c cologne đ ể đư ợ c gi ả m 20 %. 106 A C ầ n đi ề n danh t ừ sau tính t ừ “ main ” C ông ty đi ệ n tho ạ i Talk - Talk s ẽ s ớ m sáp nh ậ p v ớ i đ ố i th ủ chính c ủ a h ọ . 107 C Có “one of the” nên ph ả i c h ọ n tính t ừ đ ể đư ợ c c ấ u trúc so sánh nh ấ t Cô Ellis đã thi ế t k ế 1 trong nh ữ ng chi ế n d ị ch marketing sá ng t ạ o nh ấ t c ủ a phòng ban. 108 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: Tháng trư ớ c, chúng tôi đã nh ậ n đư ợ c r ấ t nhi ề u bình lu ậ n tích c ự c t ừ khách GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 54 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Cu ố i cùng B. Có th ể C. G ầ n gũi D. Tích c ự c hàng trên blog . 109 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Trong B. Sau C. Khi D. B ấ t c ứ khi nào B ắ t đ ầ u t ừ ngày 1/ 8, các b ệ nh nhân s ẽ đư ợ c yêu c ầ u hoàn thành 1 b ả n kh ả o sát ng ắ n sau m ỗ i l ầ n khám . 110 A Câu đã đ ủ S+V+O nên ch ỉ có th ể đi ề n tr ạ ng t ừ Vi ệ c ng ắ m nhìn phong c ả nh đ ẹ p đ ẽ bên ngoài c ử a liên t ụ c t ạ o c ả m h ứ ng cho Elia v ẽ . 111 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. T ầ m nhìn B. Bu ổ i h ọ p C. Cách ti ế p c ậ n D. Quy trình l ắ p ráp M ặ c dù các b ộ ph ậ n đư ợ c s ả n xu ấ t t ạ i T rung Qu ố c , quy trình l ắ p ráp xe đ ạ p Jamy đư ợ c hoàn thi ệ n t ạ i Canada . 112 C C ầ n đáp án ch ỉ m ụ c đích c ủ a hành đ ộ ng R ấ t nhi ề u doanh nghi ệ p thúc đ ẩ y vi ệ c đi chung xe đ ể ngăn ch ặ n vi ệ c t ắ c ngh ẽ n giao thông. 113 C C ầ n liên t ừ đi đư ợ c v ớ i m ệ nh đ ề Cho đ ế n khi vi ệ c s ử a ch ữ a hoàn t ấ t, ch ỉ nh ữ ng nhân s ự thi ế t y ế u đư ợ c vào tòa nhà. 114 D deliver + sth : chuy ể n/giao cgi Đi ề n danh t ừ - > D Chúng tôi xin l ỗ i vì s ử d ụ ng sai màu trên t ậ p san Slarrot Architecture và s ẽ giao b ả n thay th ế vào th ứ 6. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 55 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 115 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. C hu ẩ n ch ỉ nh B. Y ên tĩnh C. T h ậ t s ự D. T inh t ế , cao thư ợ ng Các nhân viên ph ả i c ấ t các d ụ ng c ụ 1 cách chu ẩ n ch ỉ nh khi k ế t thúc ca làm . 116 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. B ả n đ ề xu ấ t B. S ự thành l ậ p C. Tr ả i nghi ệ m D. Thành t ự u B ả n đ ề xu ấ t đ ể c ả i thi ệ n nhà máy cũ đư ợ c n ộ p lên H ộ i đ ồ ng thành ph ố . 117 B C ầ n đ ạ i t ừ quan h ệ ch ỉ ngư ờ i Nh ữ ng khách hàng mà mong mu ố n tr ả các s ả n ph ẩ m l ỗ i nên th ự c hi ệ n trong vòng 20 ngày k ể t ừ khi mua . 118 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. T ừ B. Xung quanh C. Cho D. B ở i Ngôi nhà Golubovich s ẽ m ở c ử a đ ặ c bi ệ t cho chương trình l ị ch s ử th ự c t ế vào ch ủ nh ậ t. 119 D C ầ n m ộ t tính t ừ đ ứ ng sau so sánh nh ấ t “best” M ệ nh đ ề quan h ệ r út g ọ n : who is best qualified Ông Wijaya đang review các sơ y ế u lý l ị ch đ ể l ự a ch ọ n ứ ng viên đ ủ đi ề u ki ệ n nh ấ t cho v ị trí. 120 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Cũng như B. Tuy nhiên C. Đ ể D u khách khen ng ợ i nh ữ ng bãi bi ể n đ ẳ ng c ấ p th ế gi ớ i c ủ a Navala cũng như nh ữ ng đ ị a danh l ị ch s ử c ủ a thành ph ố . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 56 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Khi 121 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Cùng B. Bên c ạ nh đó C. Trong khi D. Sau đó Ông Chandling s ẽ làm thay nh ữ ng công vi ệ c g ấ p trong khi ông Tan đi du l ị ch. 122 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Đi ể m đ ế n B. Tham v ọ ng C. M ụ c đích D. Ý đ ị nh Laura Gless thúc đ ẩ y các chương trình h ọ c do khoa t ổ ch ứ c ở nh ữ ng đi ể m đ ế n như Pháp và Ý. 123 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Do đó B. V ề C. Li ệ u D. C ủ a Ông Stafford đã g ử i email cho khách hàng đ ể h ỏ i li ệ u có ga tàu nào g ầ n văn phòng c ủ a h ọ không. 124 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Coi cái gì là B. Ban hành C. Trình di ễ n D. Xây d ự ng Năm ngoài, thành ph ố đã ban hành g ầ n 500 gi ấ y phép xây d ự ng cho các ch ủ doanh nghi ệ p nh ỏ . 125 A C ầ n ch ủ ng ữ nên ch ỉ có th ể ch ọ n đ ạ i t ừ s ở h ữ u Các thương lái đ ị a phương đang mong đ ợ i r ằ ng n ế u doanh nghi ệ p m ớ i này thành công, doanh nghi ệ p c ủ a h ọ cũng s ẽ đư ợ c l ợ i. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 57 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 126 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. K ế t n ố i B. Ti ế n hành C. Thuy ế t ph ụ c D. Đ ố i x ử Sau vi ệ c v ề hưu c ủ a ông Whalen, công ty đã ti ế n hành tìm ki ế m CEO m ớ i. 127 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Vư ợ t ngoài B. Hơn C. Qua D. Xuyên su ố t Bà Travaglini t ậ p h ợ p các tài li ệ u v ớ i ban qu ả n lý thi ế t b ị hơn 1 tu ầ n trư ớ c. 128 D 2 v ế câu cùng thì hi ệ n t ạ i đơn Sau khi b ả n h ợ p đ ồ ng cho thuê h ế t h ạ n , khách hàng có s ự l ự a ch ọ n gi ữ a mua ho ặ c tr ả l ạ i cho các nhà môi gi ớ i đ ị a phương. 129 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Theo b ả n năng B. Đ ồ ng th ờ i C. T ậ p th ể D. L ẫ n nhau Chương trình Jones News Hour đư ợ c chi ế u đ ồ ng th ờ i trên đài và TV. 130 C C ấ u trúc câu đi ề u ki ệ n lo ạ i 3 If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved Bà Choi đáng l ẽ ra đã nơi c ầ n đ ế n n ế u tàu c ủ a cô ấ y đ ế n đúng gi ờ Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 58 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 131 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. displaces: d ờ i ch ỗ B. observes: quan sát C. commands: ra l ệ nh D. supplements: b ổ sung Ứ ng d ụ ng s ẽ b ổ sung chuyên m ụ c theo dõi giao thông c ủ a đài 132 D D ự a vào nghĩa nh ữ ng câu xung quanh đ ể ch ọ n đáp án đúng S ử d ụ ng nó đ ể nh ậ n tin t ứ c giao thông n ế u b ạ n đang không ng ồ i g ầ n TV và không th ể xem tin t ứ c giao thông. Ứ ng d ụ ng đư ợ c c ậ p nh ậ t thư ờ ng xuyên. 133 B C ầ n tr ạ ng t ừ đ ể b ổ nghĩa cho đ ộ ng t ừ “receive” Hơn n ữ a, b ạ n có th ể lên chương trình giao thông hàng ngày c ủ a mình trong ứ ng d ụ ng và tr ự c ti ế p nh ậ n nh ữ ng thông báo đư ợ c cá nhân hóa trên đi ệ n tho ạ i… 134 A D ự a vào nghĩa c ủ a câu, ch ọ n “or” đ ể ch ỉ s ự l ự a ch ọ n gi ữ a 2 v ế Tránh ách t ắ c giao thông b ằ ng cách t ả i ứ ng d ụ ng c ủ a PH11 - TV hôm nay, ho ặ c b ậ t chương trình tr ự c ti ế p c ủ a chúng tôi b ắ t đ ầ u vào 5 AM ho ặ c 4 PM hàng ngày 135 B V ế trư ớ c đã là m ộ t m ệ nh đ ề hoàn ch ỉ nh nên không th ể ch ọ n đáp án A, C, D The Midwest Artisanal Cheese Guild (MACG) t ổ ch ứ c các show thương m ạ i và ti ế n hành nh ữ ng bu ổ i h ộ i th ả o mang tính giáo d ụ c đ ể thúc đ ẩ y ngành làm phô mai ở vùng trung Tây nư ớ c M ỹ . 136 A Danh t ừ s ố nhi ề u - > “these” là đáp án phù h ợ p nh ấ t R ấ t nhi ề u trong nh ữ ng mi ế ng phô mai này đư ợ c s ử d ụ ng b ở i đ ầ u b ế p ở các nhà hàng trên kh ắ p th ế gi ớ i 137 C Ch ọ n câu liên quan d ự a vào Cu ộ c thi Wizard of Cheese danh giá GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 59 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ câu trư ớ c “The prestigious Wizard of Cheese contest is held at this event” đư ợ c t ổ ch ứ c ở s ự ki ệ n này. Các nhà làm phô mai trên kh ắ p đ ấ t nư ớ c thi đ ấ u. 138 D Ch ọ n đáp án đúng d ự a vào câu sau: “His aged cheddar cheese received a winning score of 98.7 out of 100” Dan Travella là nhà vô đ ị ch c ủ a n ăm ngoái. Phô mai do anh ấ y làm đ ạ t đi ể m chi ế n th ắ ng 98.7 trên 100. 139 D Đ ể ch ỉ “professional writers” => c ầ n danh t ừ ch ỉ ngư ờ i Đa s ố ngư ờ i đóng góp cho Zien Travel Quarterly là các tác gi ả chuyên nghi ệ p, nh ữ ng ngư ờ i mà chúng tôi v ẫ n đang gi ữ m ố i quan h ệ . 140 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ và v ế sau đ ể ch ọ n đáp án đúng A. with that said: d ẫ u v ậ y B. for instance: ví d ụ C. in other words: nói cách khác D. in that case: trong trư ờ ng h ợ p này D ẫ u v ậ y, chúng tôi luôn mu ố n đ ộ ng viên và ủ ng h ộ tài năng m ớ i 141 C Ch ọ n đáp án C vì có s ự liên k ế t v ớ i câu đ ằ ng trư ớ c: trư ớ c khi g ử i ý tư ở ng, hãy đ ọ c kĩ hư ớ ng d ẫ n à gia tăng kh ả năng ý tư ở ng đư ợ c ch ấ p nh ậ n. Trư ớ c khi g ử i ý tư ở ng đ ể xu ấ t b ả n, vui lòng đ ọ c hư ớ ng d ẫ n t ạ i www.zientravel.com/writers, vì chúng phác th ả o chi ti ế t các lĩnh v ự c quan tâm c ụ th ể c ủ a chúng tôi. Đi ề u này s ẽ tăng kh ả năng đ ề xu ấ t c ủ a b ạ n đư ợ c ch ấ p nh ậ n . 142 A Ch ọ n theo nghĩa Câu trư ớ c: sl ow to respond: ph ả n h ồ i ch ậ m Câu sau: Be patient à hãy kiên nh ẫ n ......nhưng có th ể có nh ữ ng lúc chúng tôi ch ậ m ph ả n h ồ i. Vì lý do này, chúng tôi yêu c ầ u b ạ n hãy kiên nh ẫ n . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 60 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 143 C As.......as it should be C ấ u trúc so sánh, l ạ i có “be” à c ầ n ch ọ n tính t ừ . Đ ầ u tiên, trang web không hi ệ u qu ả như mong mu ố n. 144 D Chon theo nghĩa: Throughout: kh ắ p, su ố t Cũng lưu ý r ằ ng logo c ủ a t ổ ch ứ c c ủ a b ạ n không đư ợ c s ử d ụ ng nh ấ t quán trong toàn b ộ trang web. 145 B Ch ọ n đáp án B vì liên k ế t v ớ i câu sau. Hi ể n th ị ả nh không đ ủ đ ể thu hút khách truy c ậ p. Do đó, chúng tôi khuyên b ạ n nên t ả i lên m ộ t s ố video đư ợ c th ự c hi ệ n chuyên nghi ệ p có các đi ể m h ấ p d ẫ n khác nhau mà Brookside cung c ấ p. 146 B Ch ọ n theo nghĩa. Thêm m ộ t ý ki ế n b ổ sung à ch ọ n B Ngoài ra / thêm vào đó , chúng tôi khuyên b ạ n nên thêm m ộ t trang vào trang web cho phép ngư ờ i dân và khách truy c ậ p t ả i lên ả nh và video c ủ a riêng h ọ v ề các đi ể m tham quan c ủ a thành ph ố . Part 7 Câu Đáp án Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài 147 C Đi ề u gì đúng v ề t ấ m vé? à C. Nó có giá tr ị cho nhi ề u hơn m ộ t hành trình. The bearer of this ticket is entitled to unlimited round - trip passage between destinations on the date of issue. (unlimited round - trip: kh ứ h ồ i không gi ớ i h ạ n à có th ể s ử d ụ ng vé nhi ề u l ầ n) 148 B Vé này dùng cho lo ạ i phương t i ệ n ..., as it may be inspected by GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 61 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ nào? à B. boat crew members on the ferry . (ferry ~ boat) 149 D Đâu là m ộ t yêu c ầ u ch công vi ệ c này: à D. Có kh ả năng s ử d ụ ng ph ầ n m ề m thi ế t k ế đ ồ h ọ a. ...Qualifications include proficiency in office and design software ... 150 C Ứ ng viên có th ể xem thêm thông tin b ằ ng cách nào? à C. B ằ ng vi ệ c ghé thăm khu vư ờ n. ...To learn more, stop by any morning Monday through Friday... (to stop by ~ to visit) 151 B M ụ c đích c ủ a thông báo là gì? à B. Đ ể cung c ấ p cho nhân viên m ộ t cơ h ộ i đ ể th ử m ộ t lo ạ i đ ồ n ộ i th ấ t m ớ i. ... five standing desks will be available to emplyees on a trial basis .... 152 C Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề m ẫ u Chanti B45 model? à C. Nó có th ể đi ề u ch ỉ nh đ ộ cao. ... Chanti B45 model, which is adjustable , so you can alternate between sitting an standing at the perfect height for you. 153 A Ms. Lee s ẽ làm gì ti ế p theo? à L ấ y m ộ t vài th ứ ở trên t ầ ng. Quing Zhang (3:45 P.M):....Lee can’t find her phone. Did she leave it upstairs in your office? ...... Quing Zhang (3:47 P.M): Yes, that’s it. She’s on her way back up to get it GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 62 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 154 C Vào lúc 3:50, Mr. Cruzado có ý mu ố n nói gì khi vi ế t “I’m guessing (Tôi đoán v ậ y)”? à C. Anh ta cho r ằ ng chìa khóa thu ộ c v ề cô Lee. Quing Zhang (3:49 P.M): Are you sure they’re hers Amari Cruzado (3:50 P.M): I’m guessing. They’re lying on top of the phone. 155 D Bãi đ ỗ xe r ộ ng c ỡ nào? D. 3000 m 2 ...and a 3,000 - square - metre car garage . 156 B Đi ề u gì KHÔNG ph ả i là m ộ t l ợ i th ế c ủ a khu đ ấ t? à B. Nó g ầ n sân bay. Lo ạ i tr ừ các đáp án: - ...the property is within 500 meters of several restaurants and a brand - new shopping center. à Lo ạ i A. - The sleek....windows that provide an abundance of natural light. à Lo ạ i C (natural light ~ sunlight) - ...This recently constructed property contains... à Lo ạ i D 157 D Câu: “Các đi ề u kho ả n dài hơn có th ể đư ợ c đàm phán tùy thu ộ c vào nhu c ầ u c ủ a ngư ờ i n ộ p đơn.” – n ằ m ở v ị trí nào? D. [4] Có “terms” à các câu xung quanh ph ả i nó v ề h ợ p đ ồ ng. V ị trí th ứ [4] có câu trư ớ c và câu sau đ ề u có nói v ề h ợ p đ ồ ng và vi ệ c cho thuê à là v ị trí thích h ợ p. ....The standard lease is for twelve months with monthly payments and a security deposit...... (lease: H ợ p đ ồ ng c ho thuê) GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 63 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 158 A T ừ “set” ở đo ạ n 1, dòng m ộ t g ầ n nghĩa v ớ i t ừ nào nh ấ t. à A. Scheduled Khai trương t ạ i văn phòng sân bay m ớ i ở đây bây gi ờ đư ợ c lên l ị ch vào th ứ hai. 159 D Mr. Oh g ợ i ý gì trong email c ủ a anh ấ y? à D. Anh ấ y ch ị u trách nhi ệ m cho vi ệ c chuy ể n v ị trí văn phòng. As I have planned , we will celebrate our relocation with a month of special deals on all car rentals. 160 B Cái gì s ẽ m ở c ử a vào ngày 3 tháng 11? à B. D ị ch v ụ cho thuê xe. As I have planned, we will celebrate our relocation with a month of special deals on all car rentals. 161 B M ụ c đích c ủ a b ứ c thư này là gì? A. Cám ơn b ệ nh nhân vì đã tin tư ở ng B. Thông báo cho b ệ nh nhân v ề 1 s ự sát nh ậ p kinh doanh C. Gi ớ i thi ệ u 1 bác sĩ m ớ i cho các nhân viên D. Thông báo m ở 1 chi nhánh văn phòng m ớ i. Paragraph 1, last sentence: Toward that end, we are pleased to announce that SMG will join Keefe Health effective 1 October. 162 A Đo ạ n văn nói gì v ề Keefe Health? A. H ọ cung c ấ p các d ị ch v ụ y t ế mà SMG không có B. V ị trí c ủ a h ọ b ấ t ti ệ n cho cư dân Karori C. B ệ nh nh ậ n c ủ a h ọ s ẽ s ớ m nh ậ n đư ợ c thư. D. H ọ đã ho ạ t đ ộ ng đư ợ c 35 năm. Paragraph 2, line 3: However, we will now have available all of the talented doctors and specialists from the Keefe Health network to offer you…. 163 D Theo như b ứ c thư, ngư ờ i nh ậ n thư nên làm gì đ ể đ ặ t l ị ch h ẹ n? A. Lên trang web c ủ a Keefe Health B. Đ ế n văn phòng chính c ủ a Keefe Health Paragraph 3, last sentence: If you wish to schedule an appointment, please use our existing phone number. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 64 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. G ử i email yêu c ầ u t ớ i l ễ tân c ủ a SMG D. G ọ i vào s ố đi ệ n tho ạ i cũ 164 D T ạ i sao ông Frankel liên l ạ c v ớ i cô Davis? A. Đ ể đ ề xu ấ t thay đ ổ i l ị ch trình B. Đ ể yêu c ầ u 1 t ờ đơn an ninh C. Đ ể đ ặ t hàng đ ồ dùng phòng thí nghi ệ m D. Đ ể xác nh ậ n nh ữ ng s ự s ắ p x ế p đ ặ c bi ệ t Đo ạ n chat nói v ề vi ệ c xác nh ậ n nh ữ ng s ự s ắ p x ế p đ ặ c bi ệ t cho bu ổ i đào t ạ o v ề an ninh 165 A Cô Menja s ẽ ở bàn an ninh vào lúc nào? Donna Davis (4:33PM): …. arrive there at ZRC Tech at 2:30…. Violet Menja (4:35PM):…. I’ll meet the instructors at the security desk…. 166 B Đo ạ n văn nói gì v ề các k ỹ sư phòng thí nghi ệ m? A. H ọ m ớ i đư ợ c thuê B. H ọ s ẽ tham gia các bu ổ i đào t ạ o sau gi ờ làm vi ệ c C. H ọ s ẽ có th ờ i gian ngh ỉ vào bu ổ i chi ề u D. H ọ đã g ặ p cô Davis trư ớ c đó r ồ i. Menja (4:38PM): The lab technicians will finish up their shifts just before 3:00, so they can go straight to their sessions. 167 A Vào lúc 4:43PM, cô Davis có ý gì khi vi ế t, “V ậ y thôi”? A. Cô ấ y không có câu h ỏ i gì n ữ a B. Cô ấ y không nghĩa là các c ử a nên b ị Cô Davis đang h ỏ i ông Frankel đ ể xác nh ậ n l ạ i chi ti ế t c ủ a bu ổ i đón ti ế p. V ậ y nên khi cô ấ y nói “V ậ y thôi”, GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 65 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ khóa. C. Cô ấ y nghĩ là ông Frankel có 1 ý tư ở ng r ấ t hay D. Cô ấ y đã đóng các phòng xong. cô ấ y mu ố n nói r ằ ng m ọ i th ứ đã OK, cô ấ y không còn câu h ỏ i gì n ữ a. 168 B Ông Sutherland có th ể là ai? A. 1 k ỹ sư máy tính B. 1 ngư ờ i thi ế t k ế đ ồ h ọ a C. 1 ngư ờ i qu ả n lý công ty D. 1 nhà văn Paragraph 1, nh ữ ng t ừ như book - cover design, poster, logo,, catogog layout projects. 169 D Ông Sutherland báo cáo v ấ n đ ề gì? A. L ị ch trình s ắ p x ế p b ấ t ti ệ n B. Ph ầ n m ề m h ế t th ờ i C. Quãng đư ờ ng đi l ạ i dài D. Quá nhi ề u vi ệ c Paragraph 1, sentence 1: Thank you for sharing your concerns about your workload. 170 C Ông Sutherland đư ợ c yêu c ầ u làm gì tu ầ n sau? A. Chu ẩ n b ị 1 b ả n báo cáo B. G ặ p g ỡ khách hàng ti ề m năng C. Đào t ạ o nhân viên m ớ i D. Vi ế t 1 b ả n mô t ả công vi ệ c Paragraph 2, sentence 2: You will be responsible for instructing him on our design software as well as all other systems that you are using. 171 C Câu sau phù h ợ p v ớ i v ị trí nào nh ấ t trong đo ạ n văn, [1], [2], [3] hay [4]? “Nhân viên m ớ i này s ẽ tr ợ giúp ông đư ợ c v ớ i h ầ u h ế t các nhi ệ m v ụ c ủ a mình” D ự a vào nghĩa c ủ a các câu trư ớ c & sau đ ể xác đ ị nh v ị trí đúng. “B ở i vì g ầ n đây chúng tôi l ạ i thêm vào danh sách công vi ệ c v ố n đã r ấ t b ậ n r ộ n c ủ a ông 1 thi ế t k ế bìa sách n ữ a, chúng tôi quy ế t đ ị nh s ẽ ch ỉ đ ị nh 1 tr ợ lý cho ông, 1 thành viên m ớ i tên là Hugo GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 66 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Rynkowski. Nhân viên m ớ i này s ẽ tr ợ giúp ông đư ợ c v ớ i h ầ u h ế t các nhi ệ m v ụ c ủ a mình”. 172 A M ụ c đích c ủ a bài báo này là gì? A. Gi ớ i thi ệ u 1 nhân viên cũ c ủ a ngành báo B. Đ ể đưa ra l ờ i khuyên v ề nhi ế p ả nh C. Đ ể qu ả ng cáo 1 c ộ t báo tr ự c tuy ế n D. Đ ể qu ả ng cáo 1 bu ổ i tri ể n lãm ả nh Bài báo nói v ề cô Nannup, ngư ờ i đã t ừ ng làm báo. Paragraph 3, last sentence: …..and she eventually left her job at the newspaper to devote herself to photography full - time. 173 C Đi ề u gì đã truy ề n c ả m h ứ ng cho cô Nannup đ ể ch ụ p ả nh dư ớ i nư ớ c? A. L ờ i khu yên t ừ b ố cô ấ y B. 1 công vi ệ c ở Indonesia C. 1 bu ổ i h ộ i th ả o đ ặ c bi ệ t D. 1 l ớ p h ọ c báo chí Paragraph 3, sentence 2: That changed when she attended an underwater photography workshop…. 174 D T ừ “đưa ra” ở đo ạ n 4, dòng 6 g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i t ừ nào? A. mô hình B. ki ể m tra C. h ỏ i D. trình bày/đưa ra D ự a vào nghĩa c ủ a câu đ ể ch ọ n đáp án đúng: Salt water and sand pose challenges for underwater photography equipment…. (Nư ớ c bi ể n và cát đã gây ra r ấ t nhi ề u th ử thách cho các d ụ ng c ụ ch ụ p ả nh dư ớ i nư ớ c….) 175 A Đo ạ n văn nói gì v ề cô Nannup? A. Cô ấ y là 1 ngư ờ i th ợ l ặ n r ấ t có kinh nghi ệ m B. Cô ấ y s ẽ s ớ m xu ấ t b ả n quy ể n sách đ ầ u tiên C. Cô ấ y đã ch ụ p ả nh ở Hy L ạ p Paragraph 4, sentence 1: After years now of diving ….. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 67 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Cô ấ y đã dùng 1 chi ế c máy ả nh trong nhi ề u năm. 176 A Đo ạ n văn nói gì v ề Công ty Westwood Properties? A. Văn phòng c ủ a h ọ m ở hàng ngày B. H ọ li ệ t kê các tòa nhà còn tr ố ng trên m ạ ng. C. H ọ cung c ấ p các bu ổ i tham quan cá nhân theo gi ờ D. Tr ụ s ở c ủ a nó n ằ m ở Kentville. Table, last sentence: Sales agents are available at our offices to answer your questions Monday through Friday from 9:00AM to 5:00PM, and on Saturday and Sunday from 12:00 noon to 5:00PM. 177 C Đáp án nào sau đây KHÔNG ph ả i là đ ặ c đi ể m c ủ a các tòa nhà ở Lakeview Oaks? A. Phương ti ệ n gi ả i t rí B. Cơ s ở gi ặ t là C. Nơi đ ỗ xe có mái che D. Sàn g ỗ c ứ ng - Recreational facilities: Fitness center and outdoor swimming pool - Laundry facilities: Community laundry room on each floor - Hardwood flooring: Hardwood floors 178 D Bài báo nói gì v ề các tòa nhà ở Hillside Manor và Lakeview Oaks? A. Chúng đư ợ c xây trong vòng 18 tháng B. Chúng đư ợ c hoàn thành vào tháng 4 C. R ấ t nhi ề u ngư ờ i c ả m th ấ y chúng đ ắ t đ ỏ D. R ấ t nhi ề u ngư ờ i mu ố n s ố ng ở đó Article, paragraph 3, last sentence: Hillside Manor and Lakeview Oa ks, were built five years ago and are much in demand, with long waiting lists. 179 C Bài báo nói gì v ề Green Valley Court? A. Nó s ẽ có 2 tòa nhà chung cư B. Nó s ẽ đư ợ c bà Hart qu ả n lý C. Chi phí xây d ự ng s ẽ đư ợ c chính ph ủ Article, paragraph 2, last sentence: WPI will bear 60% of the costs, while the remainder will be borne by GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 68 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ chi tr ả ph ầ n nào D. Nó đư ợ c gi ớ i h ạ n ch ỉ cho nh ữ ng ngư ờ i đã ngh ỉ hưu. the city government. 180 B Thay đ ổ i c ủ a Green Valley Court s ẽ khác v ớ i 2 nơi kia như th ế nào? A. Nó s ẽ cho phép cư dân nuôi thú cưng. B. Nó s ẽ xa khu kinh doanh hơn. C. Nó s ẽ bao g ồ m nh ữ ng ch ế đ ộ đ ặ c bi ệ t cho cư dân l ớ n tu ổ i D. M ọ i ngư ờ i có th ể mua nhà cũng như thuê nhà Table: - Hillside Manor: Five minutes from the business districts - Lakeview Oaks: Ten minutes from business districts Article, last paragraph, sentence 1: ….Green Valley Court will be located twenty minutes from the business district. 181 C 1 m ụ c đích c ủ a email đ ầ u tiên là gì? A. Thông báo 1 v ị trí tr ố ng B. M ờ i 1 ứ ng viên nh ậ n vi ệ c C. Yêu c ầ u liên l ạ c v ớ i ứ ng viên D. Ki ể m tra ngư ờ i gi ớ i thi ệ u c ủ a 1 ứ ng viên 1 st email, paragraph 2: I would like you to call the finalists, …. 182 D Plumsted Aynes có th ể là công ty v ề gì? A. 1 công ty k ế toán B. 1 phòng khám y khoa C. 1 công ty cung c ấ p d ị ch v ụ ti ệ c D. 1 công ty dư ợ c ph ẩ m 2 nd email, paragraph 1, line 1: …. a job offer with ANOTHER pharmaceutical firm – our COMPETITOR Granquist 183 A Đo ạ n văn nói gì v ề cô Jenkins? A. Cô ấ y đã đ ế n thăm Plumsted Aynes trư ớ c đây r ồ i. 1 st email, paragraph 1, line 3: …. Danielle Jenkins to RETURN for second GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 69 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Cô ấ y s ẽ đư ợ c ph ỏ ng v ấ n b ở i cô Sm ith C. Trư ớ c đây cô ấ y làm cho Granquist D. Cô ấ y có h ứ ng thú v ớ i v ị trí bán hàng interviews…. 184 D Ông Kapoor có kh ả năng s ẽ làm gì nh ấ t? A. G ặ p ông Garcia B. Tham d ự 1 bu ổ i h ộ i th ả o C. Đ ặ t ch ỗ ở 1 nhà hàng D. Ch ọ n 1 ứ ng viên m ớ i đ ể ph ỏ ng v ấ n 2 nd email, paragraph 1, last sentence: ….he said he hopes to find a suitable replacement. 185 B Ông Maki đã KHÔNG th ể làm gì? A. Đ ặ t đ ồ ăn B. S ắ p x ế p t ấ t c ả các cu ộ c h ẹ n vào 1 khung th ờ i gian C. Nói chuy ệ n v ớ i cô Yu D. Giúp cô Smith lên các bu ổ i ph ỏ ng v ấ n đ ầ u tiên. 2 nd email, paragraph 2: - Mr. Garcia: Tuesday November 20 - Catering company for lunch - Ms. Jenkins: hospitalized => không th ể s ắ p x ế p h ế t các cu ộ c h ẹ n vào 1 khung th ờ i gian 186 A Bài báo ch ủ y ế u nói v ề v ấ n đ ề gì? A. 1 công ty d ị ch v ụ đ ồ ăn b ắ t đ ầ u như th ế nào B. 1 l ớ p h ọ c n ấ u ăn s ẽ h ọ c công th ứ c n ấ u món gì C. T ạ i sao 1 nhà hàng đ ị a phương l ạ i n ổ i ti ế ng D. Mua đ ồ dùng nhà b ế p r ẻ ở đâu Paragraph 2, line 1: Ms. Mishra first thought of the idea when she observed her friends’ hectic lives….. 187 B Theo bài báo, khách hàng thích Fine Fresh Foods vì 1 lý do nào? Paragraph 3, line 5: …. convenience and GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 70 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Gi ờ gi ấ c thu ậ n ti ệ n B. Giá thành v ừ a ph ả i C. Nó có 1 vài đ ị a đi ể m D. Nó cung c ấ p d ị ch v ụ giao hàng mi ễ n phí reasonable price of the service, has made the business extremely popular. 188 C Trang web c ủ a Pennington Farm thông báo đi ề u gì? A. 1 cơ h ộ i vi ệ c làm B. 1 đ ợ t gi ả m giá s ắ p t ớ i C. 1 s ự h ợ p tác kinh doanh D. 1 b ữ a ti ệ c chúc m ừ ng ngày k ỉ ni ệ m Sentence 1: Pennington Farm is teaming up with Fine Fresh Foods! 189 D Đi ề u nào là đúng v ề Pennington Farm? A. Nó là 1 kinh doanh gia đình B. Nó m ớ i m ở 1 qu ầ y trang tr ạ i th ứ 2 C. Nó ch ỉ bán cho c ử a hàng t ạ p hóa c ủ a Russell D. Nó là 1 trang tr ạ i h ữ u cơ - Article, paragraph 3, sentence 2: Fine Fresh Foods works with local suppliers - often small farms - that are required to be organic - Web page, sentence 1: Pennington Farm is teaming up with Fine Fresh Foods! 190 B Đo ạ n văn nói gì v ề ông Soun? A. Ông ấ y không ăn th ị t B. Ông ấ y s ố ng ở Kelowna C. Ông ấ y có 1 b ữ a ti ệ c t ố i vào 12/6 D. Ông ấ y là 1 trong nh ữ ng ngư ờ i b ạ n c ủ a cô Mishra. Article, last paragraph, last sentence: At the moment, Fine Fresh Foods delivers only within Kelowna…. 1 91 A Trong email đ ầ u tiên, đi ề u gì là đúng khi nói v ề bà Millerson? A. Bà đã t ừ ng thi ế t k ế b ả ng h ỏ i B. Bà s ẽ l ậ p m ộ t nhóm t ậ p trung vào Email Friedman g ử i Millerson: Please design a questionnaire to collect the GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 71 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 1/2 C. Bà s ẽ ph ỏ ng v ấ n bà Kobayashi D. Bà đư ợ c thuyên truy ể n sang văn phòng Greenville group’s feedback using the one you created last month as a template and send it over to Mari. 192 C Ông Friedman nói ông s ẽ làm gì v ớ i d ữ li ệ u t ừ bà Millerson? A. Phân ph ố i cho nhân viên B. Đưa cho khách hàng m ớ i C. Đính vào báo cáo D. Vi ế t báo d ự a vào đó Email 1: I need to incorporate this information into my monthly report to the chief marketing officer. 193 B Ch ứ c v ụ c ủ a bà Acosta? A. Giám đ ố c Nhân s ự B. Trư ở ng phòng Marketing C. Trư ở ng nhóm t ậ p trung D. Chuyên gia công ngh ệ thông tin Email 1: I need to incorporate this information into my monthly report to the chief marketing officer . Email 2: Please let me know if you will need additional information for your report to Ms. Acosta or if she wants to see the comments on the qu estionnaires. 194 D Bà Millerson g ợ i ý khi nói v ề nhóm t ậ p trung? A. M ộ t vài ngư ờ i đ ế n mu ộ n B. S ẽ s ớ m h ọ p nhóm C. M ỗ i ngư ờ i tham d ự đ ề u nh ậ n đư ợ c thù lao D. Ít ngư ờ i tham gia hơn mong đ ợ i Email 2: According to Mari Kobayashi, 25 of the 30 registered participants for Greenville took the taste test and completed the questionnaire. 195 C Hương v ị đư ợ c ưa thích nào khi ế n Nhìn s ố li ệ u dòng Flavor ở GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 72 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ông Kobayashi ng ạ c nhiên? A. Cherry B. Chanh vàng C. Chanh D. Cam b ả ng k ế t qu ả . Chanh cao nh ấ t. 196 C Nhà khách Zaboka ở đâu? A. C ạ nh b ả o tàng l ị ch s ử B. G ầ n trung tâm giao thông đô th ị C. Khu ph ố c ổ c ủ a th ị tr ấ n D. Khu dân cư m ớ i Email 1 đo ạ n 1: The Zaboka Guesthouse, situated in the hills above Haiti’s capital city of Port - au - Prince, occupies the top four floors of a gorgeous building in a historic district . 197 A Trang web nói gì v ề nhà khách Zaboka? A. Có thêm b ữ a sáng B. Có th ể đư ợ c đ ặ t trư ớ c cho nh ữ ng s ự ki ệ n t ố i đ ặ c bi ệ t C. Cung c ấ p tour tham quan đ ị a đi ể m thu hút khách du l ị ch D. Ph ả i thanh toán trư ớ c 100% Dòng 2 đo ạ n detail: All guests are also entitled to a free Hailian - style breakfast including locally grown coffee. 198 C Ông Gaines thích đi ề u gì nh ấ t ở nhà khách Zaboka? A. Nhân viên thân thi ệ n B. Phòng r ộ ng rãi C. Không khí k ế t n ố i D. Ki ế n trúc thu hút Email 2 câu 3: The lively courtyard and huge communal kitchen both present a great environment for mecting other guests , that was without a doubt my favorite aspect. 199 D Nhà khách Zaboka đã đ ặ c cách cho bà Le như th ế nào? Email 3: Date and Time of Check - in: 2 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 73 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Lùi th ờ i gian tr ả phòng B. Không tính phí nh ậ n phòng ban đêm C. Gi ả m giá phòng D. Cho phép bà ở l ạ i 1 ngày June at 8:00 P.M. Date and Time of Checkout: 3 June at 11:00 A.M. 200 B Đi ề u gì đúng khi nói v ề bà Le? A. Bà đ ặ t phòng qua đi ệ n tho ạ i B. Bà c ầ n mã đ ể đư ợ c vào nhà khách C. Bà có hành lý mang thêm D. Bà yêu c ầ u phòng nhìn ra sân Email 3: Booking reference number: 167642

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan