Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 4 ETS 2020

5,767 427

Miễn phí

Tags: #giải chi tiết ets #chữa đề ets 2020 #ets test 4

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 4 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích M ở r ộ ng/ t ạ m d ị ch 101 C C ầ n m ộ t tính t ừ s ở h ữ u A. you (đ ạ i t ừ nhân xưng) B. Yours (đ ạ i t ừ s ở h ữ u) C. Your (tính t ừ s ở h ữ u) D. Yourself (đ ạ i t ừ ph ả n thân tài kho ả n c ủ a b ạ n s ẽ đư ợ c thanh toán sau khi chúng tôi nh ậ n đư ợ c hàng 102 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. solved (đư ợ c x ử lý) B. accepted (đư ợ c ch ấ p nh ậ n) C. decided (đư ợ c quy ế t đ ị nh) D. earned (ki ế m đư ợ c) đăng ký mu ộ n cho cu ộ c thi trang trí bánh kem s ẽ không đư ợ c ch ấ p nh ậ n 103 A Ch ọ n m ộ t danh t ừ đi ề n vào ch ỗ tr ố ng. Sau “an” là m ộ t danh t ừ , nên ch ọ n đáp án A. increase T ờ báo ch ứ ng ki ế n s ự tăng ở s ố lư ợ ng ngư ờ i theo dõi 104 B Ch ọ n gi ớ i t ừ . ‘ for’ th ể hi ệ n 1 kho ả ng th ờ i gian lu ậ t sư ở công ty Duncan & Hulce đã th ự c hành lu ậ t trong hơn 10 năm 105 A đi ề n 1 tính t ừ vào ch ỗ tr ố ng nhìn vào t ừ “than” th ấ y đây là c ấ u trúc so sánh hơn, nhưng câu l ạ i chưa công ty d ụ ng c ụ Prehar đã t ạ o ra m ẫ u khoan hi ệ u qu ả hơn m ẫ u trư ớ c GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 75 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ có tính t ừ 106 B Đi ề n m ộ t tr ạ ng t ừ đ ứ ng trư ớ c đ ộ ng t ừ highlight A. mostly (h ầ u h ế t) B. simply (đơn gi ả n) C. enough (đ ủ ) D. quite (khá) đ ể xem s ả n ph ẩ m trên trang web còn hàng hay không, đơn gi ả n ấ n nút “ki ể m tra” 107 A Chia đ ộ ng t ừ d ự a vào thì câu này là s ự k ế t h ợ p c ủ a th ị hi ệ n t ạ i đơn và tương lai đơn qua t ừ while ông Jones s ẽ tr ợ giúp khách hàng c ủ a cô Chen khi cô ấ y đi công tác t ạ i Hongkong 108 C Ch ọ n t ừ phù h ợ p d ự a vào nghĩa A. ready ( s ẵ n sàng) B. strong (kh ỏ e) C. available (có s ẵ n) D. agreeable (có th ể đ ồ ng ý) Công ty Jossly đưa ra các chính sách b ả o hi ể m đ ể thuê nhà v ớ i m ứ c th ấ p nh ấ t hi ệ n có 109 A Ch ọ n t ừ n ố i phù h ợ p. A. as soon as (ngay khi mà) B. still (đ ế n) C. In the meantime (trong lúc đó) D. for example (ví d ụ ) Ngay khi mà phòng biên t ậ p nh ậ n đư ợ c s ự đ ồ ng ý cu ố i cùng c ủ a tác gi ả , b ả n th ả o s ẽ đư ợ c g ử i đ ế n nhà in 110 B ch ọ n lo ạ i t ừ phù h ợ p. Đây là c ấ u trúc câu b ị đ ộ ng V ỉ a hè trên ph ố Edinburgh đư ợ c m ở r ộ ng 1 mét GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 76 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 111 D d ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng A. member (thành viên) B. building (nhà) C. Frontier (biên gi ớ i) D. committee (h ộ i đ ồ ng) Đ ộ i qu ả n lý nhà ở đã thành l ậ p 1 h ộ i đ ồ ng đ ể tìm ki ế m đ ị a đi ể m xây d ự ng m ớ i 112 C Ch ọ n đ ạ i t ừ quan h ệ phù h ợ p. Who thay th ế cho those, đ ề u ch ỉ ngư ờ i. m ộ t nghiên c ứ u g ầ n đây đã tìm ra r ằ ng nh ữ ng ngư ờ i thư ờ ng xuyên đ ọ c các nhãn trên th ứ c ăn có xu hư ớ ng kh ỏ e m ạ nh hơn. 113 C Ch ọ n d ạ ng t ừ phù h ợ p. ch ỗ tr ố ng đ ứ ng sau đ ộ ng t ừ to be và đ ứ ng trư ớ c gi ớ i t ừ nên s ẽ là m ộ t tính t ừ N ế u b ạ n không hài lòng v ớ i bàn ch ả i Electoshine c ủ a mình, b ạ n có th ể tr ả l ạ i và đư ợ c hoàn ti ề n 114 B Tìm m ộ t gi ớ i t ừ phù h ợ p. c ụ m t ừ head into (st) là d ẫ n đ ế n Nhà cung c ấ p đ ồ ăn DG đã cho th ấ y s ự phát tri ể n m ạ nh m ẽ đ ế n cu ố i năm tài chính 115 B Ch ọ n đ ộ ng t ừ phù h ợ p. Nhìn vào v ế đ ầ u tiên, th ấ y r ằ ng đây là câu đi ề u ki ệ n lo ạ i 1, v ậ y sau ‘the need’ là m ộ t đ ộ ng t ừ hi ệ n t ạ i s ố ít. nh ữ ng tình nguy ệ n viên c ủ a h ộ i ch ợ sách có th ể đư ợ c yêu c ầ u làm vi ệ c ca dài hơn n ế u nhu c ầ u tăng cao 116 D ch ọ n m ộ t gi ớ i t ừ ch ỉ th ờ i gian phù h ợ p. vào th ứ ba, ông Molina s ẽ ghé thăm văn phòng t ạ i Seoul l ầ n đ ầ u tiên k ể t ừ khi tr ở thành phó giám đ ố c v ậ n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 77 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ hành. 117 B ch ọ n tính t ừ đ ể đi ề n vào ch ỗ tr ố ng. Đ ứ ng sau “the most” - so sánh hơn nh ấ t c ầ n là m ộ t tính t ừ ngư ờ i tham d ự nói r ằ ng pháo hoa là ph ầ n ấ n tư ợ ng nh ấ t c ủ a l ễ h ộ i 118 A D ự a vào nghĩa đ ể tìm m ộ t tr ạ ng t ừ phù h ợ p. A. perfectly (hoàn toàn) B. recently (g ầ n đây) C. routinely (thư ờ ng l ệ ) D. occasionally (đôi khi) Đ ộ i ngũ ph ỏ ng v ấ n c ả m th ấ y r ằ ng n ề n t ả ng giáo d ụ c c ủ a Dinah Ong’s hoàn toàn phù h ợ p v ớ i yêu c ầ u công vi ệ c là m ộ t k ế toán 119 D Ch ọ n lo ạ i t ừ phù h ợ p. Đ ứ ng sau đ ộ ng t ừ là tr ạ ng t ừ ph ầ n m ề m m ớ i có th ể theo dõi nh ữ ng mua bán m ộ t cách đáng tin c ậ y ở nhi ề u đi ể m bán 120 D ch ọ n gi ớ i t ừ ch ỉ th ờ i gian. over + time = th ể hi ệ n 1 kho ả ng th ờ i gian trong vài tháng t ớ i, Camion Vehicles s ẽ thêm nhi ề u đ ặ c đi ể m vào xe ô tô 121 A D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án A. đáng k ể B. r ộ ng C. trung tâm D. có ưu th ế Altona Printing đang hy v ọ ng s ự c ả i thi ệ n đáng k ể đ ặ t hàng thi ệ p l ễ h ộ i vào m ấ y tu ầ n n ữ a 122 B ch ọ n d ạ ng t ừ phù h ợ p. Đ ứ ng sau tính t ừ packaging là m ộ t danh t ừ . B ằ ng vi ệ c t ạ o ra nh ữ ng thi ế t k ế bao bì c ả i ti ế n, EK2 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 78 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Beverages hi v ọ ng khách hàng s ẽ tái s ử d ụ ng nh ữ ng chai nư ớ c c ủ a h ọ 123 A đi ề n t ừ phù h ợ p v ớ i nghĩa. excel at = good at trong su ố t nhi ệ m k ỳ t ạ i LPID Systems, bà Patterson đã xu ấ t s ắ c trong vi ệ c đ ị nh nghĩa nh ữ ng cái ni ệ m phúc t ạ p b ằ ng nh ữ ng thu ậ t ng ữ 124 D Ch ọ n d ạ ng t ừ trong câu đ ứ ng trư ớ c to thì ph ả i là 1 đ ộ ng t ừ . ngoài ra đây còn là thì hi ệ n t ạ i hoàn thành Winslet Food service đã h ứ a r ằ ng s ẽ m ở r ộ ng menu c ủ a quán ăn. 125 B ch ọ n liên t ừ phù h ợ p A. b ở i vì B. d ự a vào C. tuy v ậ y D. đ ể d ự a vào k ế t qu ả c ủ a kh ả o sát khách hàng, chúng ta có th ể cân nh ắ c n ớ i thêm th ờ i gian m ở c ử a c ủ a hàng 126 D tìm lo ạ i t ừ phù h ợ p đ ằ ng sau ‘an’ và trư ớ c ‘lightweight’ - tính t ừ thì là m ộ t tr ạ ng t ừ lens c ủ a Yerrow Cameras có t ầ m tiêu c ự dài nhưng m ộ t cái v ỏ c ự c kì m ỏ ng 127 C d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. xuyên su ố t B. khác bi ệ t C. cu ố i cùng sau khi hoãn vi ệ c h ọ c trong nhi ề u năm, cô Ruiz cu ố i cùng cũng đ ạ t đư ợ c m ộ t t ấ m b ằ ng v ề Lu ậ t GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 79 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. đã 128 A đi ề n lo ạ i t ừ thích h ợ p. đ ứ ng ngay sau m ạ o t ừ ‘the’ và trư ớ c gi ớ i t ừ ‘of’ là m ộ t danh t ừ m ộ t báo cáo v ề ti ề n lãi đư ợ c ưa chu ộ ng c ủ a kính m ắ t Seesom đã thuy ế t ph ụ c nh ữ ng c ổ đông đ ầ u tư ti ề n vào công ty 129 B d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. e ng ạ i B. nh ấ n m ạ nh C. làm ch ủ D. phát hành vào cu ộ c h ọ p ngày th ứ 2, ông Ito nh ấ n m ạ nh nhu c ầ u thuê đ ủ nhân công cho mùa cao đi ể m 130 C d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. quy trình B. ph ụ ki ệ n C. h ợ p nh ấ t D. s ự đ ệ trình Tháp Pugh th ắ ng gi ả i tòa nhà m ớ i đ ẹ p nh ấ t nh ờ s ự sáng t ạ o h ợ p nh ấ t c ủ a nh ữ ng nguyên li ệ u b ề n v ữ ng. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 80 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch 131 A D ự a vào nghĩa đi ề n t ừ phù h ợ p (đ ọ c câu đ ứ ng ngay sau) A. nghèo nàn B. ổ n đ ị nh C. v ậ t lý D. xu ấ t s ắ c Như các b ạ n đã th ấ y, c ổ ng chính c ủ a tòa nhà ở trong tình tr ạ ng nghèo nàn 132 C Chia đ ộ ng t ừ phù h ợ p - không th ể s ử d ụ ng thì quá kh ứ trong đáp án B và D - không th ể dùng ch ủ đ ộ ng (c ổ ng không th ể t ự đóng) → ch ọ n đáp án C Vì v ậ y, t ừ 6h t ố i th ứ 6, c ổ ng chính s ẽ đư ợ c đóng trong kho ả ng 1 tháng đ ể tu s ử a 133 A Ch ọ n liên t ừ phù h ợ p. - sau in the meantime ph ả i có d ấ u ph ẩ y → lo ạ i D - During + kho ả ng th ờ i gian → lo ạ i B - sometimes là tr ạ ng t ừ ch ỉ t ầ n su ấ t → lo ạ i C → đáp án while Trong khi c ổ ng chính b ị đóng, nhân viên và du khách có th ể s ử d ụ ng c ử a ngách đ ể đi t ớ i tòa nhà GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 81 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 134 A D ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. t ấ t c ả các văn phòng ở t ầ ng tr ệ t s ẽ v ẫ n có th ể vào B. công ty xây d ự ng đã th ắ ng m ộ t s ố gi ả i. C. tòa nhà đã hơn 50 tu ổ i D. ban giám đ ố c đang bàn b ạ c v ề d ự án 135 A Chia đ ộ ng t ừ phù h ợ p Bài nói đang gi ớ i thi ệ u m ộ t ngư ờ i m ớ i → thì hi ệ n t ạ i đơn Ông ấ y thay th ế Helen McGavick, ngư ờ i đã t ừ ch ứ c đ ể theo đu ổ i con đư ờ ng s ự nghi ệ p 136 B d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. nâng cao B. tương lai C. ch ắ c ch ắ n D. ngay l ậ p t ứ c chúng tôi c ả m ơn bà MsGavick v ề s ự ph ụ c v ụ c ủ a bà và chúc bà thành công ở nh ữ ng n ỗ l ự c trong tương lai 137 C d ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n liên t ừ phù h ợ p A. l ạ i B. h ậ u qu ả là C. trư ớ c đó D. tuy nhiên Trư ớ c đó, ông ấ y đã đóng vai trò đa d ạ ng là m ộ t qu ả n lý k ỳ c ự u cho các công ty nhà nư ớ c cũng như tư nhân 138 D d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. nh ữ ng cu ộ c h ọ p đó di ễ n ra thư ờ ng xuyên on a regular basis = often GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 82 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. s ả n ph ẩ m đang đư ợ c phát tri ể n C. chúng tôi hi v ọ ng s ẽ h ọ c đư ợ c nhi ề u hơn v ề v ị trí đó D. chúng tôi mong ch ờ s ự d ẫ n d ắ t c ủ a ông ấ y 139 A chia đ ộ ng t ừ đúng chuy ế n bay không th ể t ự h ủ y → c ầ n ch ọ n c ấ u trúc câu b ị đ ộ ng. đây là ho ạ t đ ộ ng đã di ễ n ra → thì quá kh ứ → A chúng tôi r ấ t ti ế c r ằ ng chuy ế n bay đã b ị h ủ y . 140 D d ự a vào nghĩa, ch ọ n đáp án đúng. A. công vi ệ c B. th ờ i gian C. khi ế m khuy ế t D. s ự b ấ t ti ệ n chúng tôi quy ế t đ ị nh s ẽ b ồ i thư ờ ng cho s ự b ấ t ti ệ n này 141 C ch ọ n gi ớ i t ừ phù h ợ p. A. bên trên B. g ầ n C. t ừ D. quá Bên c ạ nh đó, chúng tôi s ẽ hoàn l ạ i 200 đô mà quý khách đã thanh toán ti ề n khách s ạ n xu ấ t phát t ừ s ự gián đo ạ n này 142 B D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng A. chúng tôi hy v ọ ng quý khách có m ộ t chuy ế n đi thú v ị B. c ả hai s ố ti ề n đã đư ợ c chuy ể n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 83 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đ ế n tài kho ả n c ủ a quý khách C. l ờ i phàn nàn c ủ a quý khách s ẽ đư ợ c xem xét D. c ả m ơn vì s ự thông c ả m c ủ a quý khách 143 C Đi ề n m ộ t liên t ừ phù h ợ p A. bên c ạ nh đó B. ở 1 trong 2 trư ờ ng h ợ p C. n ế u có th ể D. thay vào đó n ế u có th ể , tôi mu ố n b ắ t đ ầ u ngay vào lúc 8h sáng đ ể chúng ta có th ể quay phim t ừ m ộ t s ố góc trư ớ c b ữ a trưa 144 D d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. tôi b ị ấ n tư ợ ng b ở i bu ổ i t ậ p duy ệ t B. may m ắ n là nó không quá gây chú ý v ớ i khán gi ả C. chúng ta s ẽ c ầ n các thi ế t b ị khác D. tuy nhiên, nó có th ể kéo dài c ả ngày 145 D d ự a vào nghĩa ch ọ n đáp án đúng A. nghiên c ứ u B. th ử thách C. tránh D. nh ấ n m ạ nh tôi cũng mu ố n nh ấ n m ạ nh s ự th ậ t r ằ ng trư ờ ng qua s ẽ đóng đ ố i v ớ i nh ữ ng ai không th ậ t s ự c ầ n thi ế t 146 A ch ọ n d ạ ng t ừ đúng đ ứ ng sau m ạ o t ừ ‘a’ là m ộ t danh t ừ nh ữ ng ngư ờ i khác s ẽ khi ế n m ấ t t ậ p trung GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 84 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Part 7 147 B Star designs s ả n xu ấ t gì? A. ph ầ n m ề m B. qu ầ n áo C. m ỹ ph ẩ m D. n ộ i th ấ t 148 C đi ề u gì đư ợ c tuyên b ố A. khi trương B. m ộ t dòng s ả n ph ẩ m đư ợ c m ở r ộ ng C. s ự thay đ ổ i giá D. c ử a hàng online đư ợ c nâng c ấ p 149 C đi ề u gì đư ợ c nói v ề Acadetech? A. làm vi ệ c ch ủ y ế u v ớ i các công ty l ớ n B. đi ề u tra s ự b ả o m ậ t c ủ a trang web C. t ạ o ra nhi ề u m ẫ u thi ế t k ế web D. cung c ấ p d ị ch v ụ giao hàng cho c ử a hàng online 150 D đi ề u gì khi ế n ông Schroeder tương đ ố i hài lòng A. s ự b ả o m ậ t B. t ố c đ ộ C. s ự đơn gi ả n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 85 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. s ự đáp ứ ng 151 B ông Chopra có th ể làm vi ệ c ở đâu A. ở công ty l ữ hành B. công ty xu ấ t b ả n C. nhà hàng D. công ty tư v ấ n tài chính 152 D ông Chopra vi ế t r ằ ng ông Pressler s ẽ làm gì A. đi ch ợ B. lên k ế ho ạ ch b ữ a ăn chung bu ổ i trưa C. b ắ t đ ầ u d ự án m ớ i D. g ử i email 153 C câu sau đây phù h ợ p nh ấ t ở v ị trí [1], [2], [3] hay [4]? ‘ khi đó, h ọ t ậ p h ợ p danh sách d ự án, bao g ồ m c ả các công vi ệ c liên quan 154 B V ấ n đ ề c ủ a bà Channa là gì? A. l ỡ chuy ế n tàu B. b ị hoãn chuy ế n C. chưa s ẵ n sàng đ ể thuy ế t trình D. quên liên l ạ c v ớ i th ự c t ậ p sinh 155 C vào 8.94 sáng, ý c ủ a bà Channa khi vi ế t ‘ đúng, nó s ẽ ho ạ t đ ộ ng’ A. chuy ế n tàu đã b ắ t đ ầ u ch ạ y B. b ộ máy v ậ n hành chính xác C. ý tư ở ng đư ợ c đưa ra là ý tư ở ng t ố t GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 86 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. bà ấ y có th ể thay đ ổ i l ị ch đi l ạ i 156 C t ừ ‘boom’ ở đo ạ n 1, dòng 2 g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i A. âm thanh B. khám phá C. s ự phát tri ể n D. s ự ng ạ c nhiên 157 D Dr. Balanger có th ể là ai? A. ch ủ t ị ch c ủ a trung tâm kinh t ế nh ỏ c ấ p t ỉ nh B. ch ủ m ộ t doanh nghi ệ p nh ỏ C. th ị trư ở ng c ủ a Preston D. m ộ t giáo sư đ ạ i h ọ c 158 B Dr. Balanger phát bi ể u gì v ề nh ữ ng doanh nghi ệ p nh ỏ A. chính ph ủ đã m ở m ộ t văn phòng m ớ i đ ể giúp đ ỡ h ọ B. ả nh hư ở ng m ở r ộ ng đ ế n nh ữ ng t ổ ch ứ c l ớ n hơn C. h ọ cung c ấ p nh ữ ng nhân công chưa có kinh nghi ệ m D. h ọ đang đóng c ử a kh ắ p t ỉ nh 159 A Email g ợ i ý gì v ề bà Paxton? 1. bà ấ y đã yêu c ầ u thông tin t ừ Lenford Financial. Đo ạ n 1 – câu 2 “…we have received your online inquiry…” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 87 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 160 D Bà Paxton đư ợ c hư ớ ng d ẫ n làm gì? => N ộ p 1 đơn tr ự c tuy ế n Bư ớ c 4 “after you submit the survey…” 161 D T ạ i sao v ị trí h ỗ tr ợ phòng lab đư ợ c offer? => Gi ờ ho ạ t đ ộ ng đư ợ c thay đ ổ i đo ạ n 1 - câu 2 “As a result of these extended hours, we are seeking an evening lab assistant.” 162 A Đi ề u gì không đư ợ c yêu c ầ u cho công vi ệ c này? => B ằ ng thi ế t k ế đ ồ h ọ a “We’re looking for a person who is patient,creative and enjoys helping others. ” => B & D “Applicants chosen for interviews will be asked to bring examples of technology - related projects...:” => C GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 88 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 163 B Ứ ng viên ứ ng tuy ể n b ằ ng cách nào? => Thư đi ệ n t ử “Interested applicants should send a letter of interest and resume to [email protected] ersity.edu” 164 C T ạ i sao Mr Takeda g ử i email này? => Theo sát cu ộ c trò chuy ệ n g ầ n đây “I am glad we got chance to talk at the agricultural technology trade show in Dublin last week. Per your request, I have attached…” 165 B Đi ề u gì đư ợ c g ợ i ý v ề Mr Rogerson ? => Ông ấ y có liên quan đ ế n nông nghi ệ p “You might also be interested in our crop irrigation system. ” 166 D Theo như email, h ệ th ố ng nhà kính DSKT có th ể làm gì? => Truy ề n đ ạ t thông tin “DSKT sends the readings to your smartphone or GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 89 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ computer.” 167 A V ị trí nào (1) (2) (3) hay (4) mà câu này thu ộ c v ề ? “Tôi t ự tin r ằ ng đi ề u này s ẽ minh ho ạ làm th ế nào h ệ th ố ng c ủ a chúng tôi đáp ứ ng nh ữ ng nhu c ầ u c ủ a b ạ n.” 168 B M ụ c đích c ủ a thông báo là gì? => Đ ể qu ả ng bá cu ộ c tri ể n lãm hàng năm “The Summerlake University Art Department is pleased to present its annual showcase …” 169 A Đi ề u gì đư ợ c đ ề c ậ p v ề nh ữ ng tác ph ẩ m ngh ệ thu ậ t? => Chúng đư ợ c gi ớ i thi ệ u b ở i sinh viên/h ọ c sinh “Student artists will be on hand to speak about their work to visitors at the gallery…” 170 D Đi ề u gì đư ợ c nh ắ c đ ế n v ề Mr Olson? => Anh ấ y đã đ ế n 1 qu ố c gia khác “Fin Olson, sculptor of Delivered, will give a presentation about how his study abroad in Milan influenced his GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 90 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ work.” 171 D Đi ề u gì không đư ợ c nh ắ c đ ế n ở s ự ki ệ n? => Nh ữ ng minh ho ạ s ẽ đư ợ c đưa ra “Parking is available…” => C “Student artists will be on hand to speak about their work to visitors at the gallery…” =>B “...while enjoying beverages and appetizers” => A 172 A Nh ữ ng ngư ờ i vi ế t đang bàn lu ậ n v ề đi ề u gì? => Vi ệ c thay đ ổ i quy trình làm vi ệ c “improving the inspection process..” “transition from using the current forms to electronic ones?” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 91 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 173 B Đi ề u gì đư ợ c g ợ i ý v ề nh ữ ng ngư ờ i vi ế t? => H ọ qu ả n lý nh ữ ng nhân viên khác “..and maybe we could hire instructors to train our inspectors so they’re ready for the transition.” 174 C Vào lúc 9:38 sáng , khi Ms Parrin vi ế t “Exactly” nghĩa có th ể là? => Cô ấ y nghĩ là ý tư ở ng c ủ a Mr Qian s ẽ gi ả i quy ế t đư ợ c v ấ n đ ề . 175 D Mr Watanabe có kh ả năng s ẽ làm gì nh ấ t vào th ứ 6? => G ợ i ý gi ả i pháp cho 1 v ấ n đ ề 176 B M ụ c đích c ủ a memo này là gì? => Đ ể thông tin cho nhân viên v ề 1 l ợ i ích “In the interest of promoting a healthy and productive workforce , Lellar Manufacturing will begin offering monthly wellness classes.” 177 A 1 ho ạ t đ ộ ng c ủ a công ty s ẽ di ễ n ra ở đâu? “local nurses from GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 92 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ => Lellar Manufacturing Union City Hospital will run the classes on - site, so you do not need to travel anywhere. ” 178 A Ch ủ đ ề đư ợ c nói t ớ i vào tháng 9 là gì? => Easy Stretching “the class topics in order, starting in September and going through December, will be as follows: Easy Stretching, Good Food Choices, Tips for Better Sleep…” 179 C T ạ i sao Mr De Santos ph ả i tr ả ti ề n phí? => Anh ấ y không ph ả i là nhân viên bình thư ờ ng “all other workers and trainees will be required to pay a small enrollment fee.” 180 D Ai đưa ra s ự phê duy ệ t? => Mr. Sanders “Galen Sanders - production manager” 181 D D ò ng 2, kh ổ 1: “She is the author of Stones in Moonlight, for which she received the Gi ả i thư ở ng Knockler trao cho ai ? GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 93 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ prestigious Knockner Prize for new novelists => Cô ấ y l à t á c gi ả c ủ a cu ố n Stones in Moonlight, nh ờ c ó n ó m à cô ấ y nh ậ n đư ợ c gi ả i thư ở ng Knockner. => Gi ả i thư ở ng Knocker đư ợ c trao cho t á c gi ả c ủ a cu ố n s á ch. => Key D. Book authors D. T á c gi ả s á ch 182 C D ò ng 4, kh ổ 1 c ủ a trang web: She has lived in London her entire life => Cô ấ y (Ms. Fadulu) s ố ng c ả đ ờ i ở London. Ph ầ n “A night out in London”: How do real Londoners choose to spend their nights out? Ms. Fadulu speaks to some to find out. => Nh ữ ng ngư ờ i London th ự c s ự l à m g ì v à o ban đêm ? Ms. Fadulu n ó i chuy ệ n v ớ i h ọ đ ể t ì m hi ể u. => Ms. Fadulu n ó i chuy ệ n đ ể t ì m hi ể u thông tin v ớ i nh ữ ng ngư ờ i c ù ng quê cô ấ y. => Key C. She has interviewed people who live in a hometown. Đi ề u g ì c ó th ể suy ra v ề Ms. Fadulu ? ð C. Cô ấ y ph ỏ ng v ấ n nh ữ ng ngư ờ i s ố ng ở quê hương cô ấ y. 183 B You did some very nice work GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 94 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ => B ạ n đ ã l à m vi ệ c r ấ t t ố t => Nice = t ố t = good => Key B. good 184 A Kh ổ 1 c ủ a email: “We have been getting….December piece”. V à “I would like to see the concept becomine a recurring column”. => Ch ú ng tôi g ầ n đây nh ậ n r ấ t nhi ề u email v à thư t í ch c ự c t ừ ngư ờ i đ ọ c v ề ấ n ph ẩ m th á ng 12 c ủ a b ạ n” v à “tôi mu ố n th ấ y ý tư ở ng tr ở th à nh m ộ t b à i b á o đ ị nh k ỳ ” => Ấ n ph ẩ m th á ng 12 l à Culture Up Close => Key A. Culture Up Close Mr. Tsang mu ố n ph á t tri ể n ấ n ph ẩ m n à o th à nh 1 b à i đ ị nh k ỳ ? A. Culture Up Close 185 C Ng à y g ử i email l à 15 December (15/12) Cu ố i email: “ Let’s set up a time to discuss the details. Are you free tomorrow at noon ?” => H ã y lên l ị ch đ ể th ả o lu ậ n chi ti ế t. Trưa ng à y mai b ạ n c ó r ả nh không ?’ => Ng à y mai l à 16/12 => H ọ s ẽ g ặ p nhau đ ể th ả o lu ậ n thông tin chi ti ế t Mr. Tsang mu ố n l à m g ì v à o 16/12 ? C. H ẹ n g ặ p nhau GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 95 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ => Key C. Have a meeting 186 D D ò ng cu ố i c ù ng c ủ a bi ể u m ẫ u đ ề xu ấ t: “Submitted by Martin Acosta” => Đ ệ tr ì nh b ở i Martin Acosta Ph ầ n Company proposal (Đ ề xu ấ t c ủ a công ty): We, Geo Carpet Care, propose… => Ch ú ng tôi, công ty Geo Carpet Care, đ ề xu ấ t… => Mr. Acosta l à đ ạ i di ệ n c ủ a Geo Carpet Care => Key D. A representative of Geo Carpet Care Mr. Acosta l à ai ? D. A representative of Geo Carpet Care 187 C Câu cu ố i c ủ a bi ể u m ẫ u 2: “Payment due to representative upon completion of service” => Thanh to á n khi xong vi ệ c. => Key C. The day the cleaning is completed Khi n à o kh á ch h à ng thanh to á n ti ề n cho Công ty Freshen Carpet ? C. Ng à y l à m xong vi ệ c d ọ n r ử a. 188 D Trong bi ể u m ẫ u 1, kh ổ 2: “Price includes a 10% discount for first - time customer”. => Gi á g ồ m 10% gi ả m cho kh á ch h à ng l ầ n C ả 2 công ty đ ề u đưa ra đ ề ngh ị g ì cho kh á ch h à ng ? GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 96 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đ ầ u tiên. Trong bi ể u 2, kh ổ 2: “Reflects the standard reduced price for new customers” => Gi á gi ả m tiêu chu ẩ n cho kh á ch h à ng m ớ i. => V ậ y 2 công ty đ ề u đưa ra h ì nh th ứ c khuy ế n m ạ i gi ả m gi á cho kh á ch h à ng m ớ i. => Key D. A discount for new customers. D. Phi ế u gi ả m gi á cho kh á ch h à ng m ớ i. 189 B D ò ng 4 c ủ a email “We ask that before you leave on Friday, you remove any fragile or valuable personal items” => Ch ú ng tôi yêu c ầ u trư ớ c khi v ề v à o Th ứ 6, c á c b ạ n chuy ể n ch ỗ đ ồ d ễ v ỡ ho ặ c đ ồ c ó gi á tr ị => Key B. Remove breakable items Mr. Tierney yêu c ầ u t ấ t c ả nhân viên l à m g ì ? B. Chuy ể n đ ồ d ễ v ỡ . 190 A D ò ng 2, kh ổ 1, Trong ph ầ n đ ề xu ấ t c ủ a công ty Freshen Carpets: “Clearing of the floor space to be completed by customers” => D ọ n d ẹ p không gian c ủ a ph ò ng l à vi ệ c c ủ a kh á ch h à ng D ò ng 2, email: “Some of our facilities staff members will be moving furniture….to be C ó th ể suy ra đi ề u g ì v ề Sethi Technologies ? A. N ó đ ã thuê công ty Freshen Carpets GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 97 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ cleaned” => M ộ t s ố nhân viên s ẽ chuy ể n đ ồ v à o t ố i th ứ 6 đ ể đ ộ i d ọ n d ẹ p c ó th ể v à o trong g ọ n g à ng => Công ty Sethi Technologies đ ã thuê công ty Freshen Carpet => Key A. It hired Freshen Carpet s. 191 A D ò ng 3 c ủ a tin nh ắ n: The rewiring and upgrades are going to cost…..of the building. => Vi ệ c n ố i l ạ i dây v à nâng c ấ p s ẽ t ố n nhi ề u ti ề n hơn d ự t í nh b ở i v ì ch ú ng ta mu ố n hi ệ n đ ạ i h ó a trong khi v ẫ n gi ữ l ạ i s ự v ẹ n to à n l ị ch s ử c ủ a t ò a nh à . => L í gi ả i nguyên nhân chi ph í tăng => Key A. To explain why a project’s cost will increase. T ạ i sao Mr. Forletti g ử i tin nh ắ n ? A. Đ ể gi ả i th í ch nguyên nhân chi ph í tăng. 192 C Trong tin nh ắ n, d ò ng 1: “at the former Millway train station site now”. => Đang ở khu đ ấ t ga t à u c ũ . Trong b à i b á o, kh ổ 1: The Millway Road Hotel…busy train station => Kh á ch s ạ n Millway Road s ẽ m ở c ử a v à o ng à y 14/5. T ò a nh à n à y trư ớ c đây t ừ ng l à 1 Mr. Forletti ở đâu khi g ử i tin ? C. Ở khu đ ấ t đ ể l à m kh á ch s ạ n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 98 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ga t à u b ậ n r ộ n. => Đang ở khu đ ấ t đ ể l à m kh á ch s ạ n. => Key C. At a proposed hotel site 193 C D ò ng 3, kh ổ 1 c ủ a b à i b á o: The building was once …. designed by Arthur Lewison. => T ò a nh à t ừ ng l à 1 ga t à u b ậ n r ộ n đư ợ c thi ế t k ế b ở i Arthur Lewison. => Key C. He was the architect of a building. B à i b á o suy ra đi ề u g ì v ề Mr. Lewison ? C. Ông ấ y l à ki ế n tr ú c sư c ủ a t ò a nh à . 194 D D ò ng 1, kh ổ 2 c ủ a b à i b á o: For almost three decades, the building had been left unoccupied. => Trong g ầ n 3 th ậ p k ỷ , t ò a nh à b ị b ỏ không. => Key D. It had been abandoned for many years B à i b á o suy ra đi ề u g ì v ề t ò a nh à ? D. N ó đ ã b ị b ỏ tr ố ng nhi ề u năm. 195 B Trong ph ầ n nh ậ n x é t, d ò ng 1: The Millway Road Hotel, which opened in June => Kh á ch s ạ n Millway Road, c á i m à m ở c ử a v à o th á ng 6. D ò ng 1, kh ổ 1 c ủ a b à i b á o: The Millway Road Hotel is scheduled to open on 14 May Đi ề u g ì c ó th ể suy lu ậ n trong ph ầ n nh ậ n x é t c ủ a Ms. Ko ? B. Kh á ch s ạ n m ở không đ ú ng k ế ho ạ ch GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 99 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ => Kh á ch s ạ n Millway Road lên k ế ho ạ ch m ở c ử a v à o 14/5 => Th ự c t ế , kh á ch s ạ n m ở không đ ú ng k ế ho ạ ch => Key B. The hotel did not open as scheduled. 196 C D ò ng 2, kh ổ 3 c ủ a email đ ầ u tiên: This past year, major upgrades have been made to the software => Trong năm nay, đ ã c ó r ấ t nhi ề u c ả i ti ế n cho ph ầ n m ề m. => Key C. It has undergone significant updates Đi ề u g ì đ ú ng v ề Optisafe Software ? C. N ó c ó nhi ề u c ậ p nh ậ t đ á ng k ể . 197 C Trong l ị ch đ à o t ạ o, ph ầ n Abacus Deepthink đ ề u c ó đ ị a đi ể m l à Online D ò ng cu ố i c ù ng c ủ a l ị ch đ à o t ạ o: “The online sessions can be accessed at https://www.abacusdeepthink.com” => C á c kh ó a h ọ c tr ự c tuy ế n c ó th ể đư ợ c truy c ậ p ở đ ị a ch ỉ https://www.abacusdeepthink.com”. => Key C. They are delivered through a Theo l ị ch, c á c bu ổ i đ à o t ạ o Abacus Deepthink c ó g ì gi ố ng nhau ? C. Đ ề u đư ợ c ph á t tr ự c tuy ế n. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 100 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Website 198 B Câu cu ố i c ủ a email: Will there be any…I cound attend? => Li ệ u c ó bu ổ i đ à o t ạ o n à o kh á c v ề ph ầ n m ề m Optisafe tôi c ó th ể tham d ự không ? => Mr. Ramos đang c ầ n s ự gi ú p đ ỡ đ ể gi ả i quy ế t v ấ n đ ề . => Key B. To ask for help resolving a conflict. T ạ i sao Mr. Ramos - Toro l ạ i vi ế t email cho Ms. Hedlund ? B. Đ ể nh ờ gi ú p đ ỡ gi ả i quy ế t vư ớ ng m ắ c. 199 A D ò ng 1, kh ổ 3 c ủ a email đ ầ u tiên: The Optisafe Software training…..Drug Safety department members. ð Bu ổ i đ à o t ạ o ph ầ n m ề m Optisafe s ẽ di ễ n ra tr ự c ti ế p, b ắ t bu ộ c đ ố i v ớ i c á c nhân viên c ủ a ban An to à n thu ố c. => Mr. Ramos l à nhân c ủ a ban n à y => Key A. He works in the Drug Safety department. Đi ề u g ì c ó th ể suy ra v ề Mr. Ramos – Toro ? A. Anh ấ y l à m vi ệ c ở ban An to à n thu ố c 200 D Trong email cu ố i c ù ng, d ò ng 1: I had planned…November 22” =>Tôi đ ã lên k ế ho ạ ch đ ể ngh ỉ t ừ ng à y 6/11 đ ế n h ế t 18/11. Tôi c ũ ng c ó 1 cu ộ c h ẹ n v ớ i Khi n à o th ì Mr. Ramos - Toro s ẽ ho à n th à nh 1 bu ổ i đ à o t ạ o ? GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 101 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ kh á ch h à ng v à o 22/11. => Bu ổ i đ à o t ạ o duy nh ấ t ông ấ y c ó th ể tham d ự l à v à o ng à y 27/11 => Key D. On November 27 D. Ng à y 27 th á ng 11

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan