Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 6 ETS 2020

6,120 369

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 6 #toeic part 5 #sách toeic #part 2 toeic #phiếu trả lời toeic #mẹo thi toeic #ets #test 1 ets 2020 #ets test 8

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 6 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 B C ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ s ở h ữ u đ ể b ổ nghĩa cho danh t ừ “assistant”. Trong lúc giám đ ố c truy ề n thông đi v ắ ng, t ấ t c ả các emails và cu ộ c g ọ i s ẽ đư ợ c chuy ể n ti ế p cho tr ợ lý c ủ a cô ấ y. 102 C C ấ u trúc s ử d ụ ng c ủ a “too”: X is too Y for W to do Z Chuy ế n bay c ủ a Mr. Srour đã đ ế n quá mu ộ n đ ể anh ấ y có th ể tham d ự ti ệ c chào m ừ ng 103 A Trư ớ c t ừ đi ề n là “the”, sau t ừ đi ề n là gi ớ i t ừ “of” à C ầ n đi ề n m ộ t danh t ừ à lo ạ i C và D. A. Opening: l ễ khai trương B. Openness: s ự c ở i m ở à D ự a vào nghĩa ta ch ọ n A. Mr. Wagner s ẽ s ắ p x ế p l ị ch trình các s ự ki ệ n cho l ễ khai trương c ủ a c ử a hàng cao c ấ p. 104 C Sau t ừ c ầ n đi ề n là m ộ t c ụ m SV à ch ọ n “after” Sau khi gi ả i thư ở ng cu ố i cùng đã đ ợ c gi ớ i thi ệ u, Mr. Ryu đã t ỏ ra bi ế t ơn đ ố i v ớ i nh ữ ng s ự h ỗ tr ợ t ừ nh ữ ng nhà tài tr ợ c ủ a s ự ki ệ n. 105 C C ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ đ ể b ổ nghĩa cho t ừ “way”. D ị ch v ụ tư v ấ n Chunto đã gi ớ i thi ệ u m ộ t phương pháp thành công đ ể cân b ằ ng ngân sách hàng năm. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 128 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 106 B Đi ề n gi ớ i t ừ thích h ợ p. “on sth”: trên b ề m ặ t cái gì D ẫ m nh ẹ lên b ề m ặ t c ủ a cái bàn đ ạ p b ằ ng chân trái c ủ a b ạ n đ ể nh ả phanh đ ỗ xe c ủ a phương ti ệ n. 107 B C ấ u trúc: To be invited to do sth: Đư ợ c m ờ i đ ể làm gì. Nh ữ ng ngư ờ i đi b ộ đư ờ ng dài đư ợ c m ờ i đ ế n thăm trung tâm thông tin cho b ả n đ ồ đư ờ ng mòn c ủ a Far Valley Park. 108 D Ch ọ n đáp án theo nghĩa: A.Không th ể nh ầ m l ẫ n B. Chưa hoàn thi ệ n C. Không s ử d ụ ng D. Thi ế u kinh nghi ệ m Danton Estate Brokerage cung c ấ p m ộ t chương trình giáo d ụ c tr ự c tuy ế n đ ể giúp nh ữ ng ngư ờ i mua nhà thi ế u kinh nghi ệ m đ ể ch ọ n mua b ấ t đ ộ ng s ả n. 109 A Key A Know how to do sth: Bi ế t cách làm gì đó. Đoàn k ị ch nh ả y Iolana n ổ i b ậ t b ở i vì h ọ bi ế t cách hòa nh ậ p các phong cách nh ả y khác nhau 110 A Ch ọ n theo nghĩa: A.s ử d ụ ng B. M ẫ u C. Th ờ i gian D. G ọ i Thư vi ệ n c ộ ng đ ồ ng Lafayette Hill yêu c ầ u h ạ n ch ế s ử d ụ ng đi ệ n tho ạ i di đ ộ ng trong các phòng h ộ i th ả o. 111 D C ầ n đi ề n m ộ t tr ạ ng t ừ đ ể b ổ nghĩa cho c ả c ụ m “have been using” Nh ữ ng hãng hàng không l ớ n đang ngày càng s ử d ụ ng nhi ề u h ệ th ố ng bán vé t ự đ ộ ng đ ể làm gi ả m th ờ i gian ch ờ đ ợ i. 112 D Ch ọ n gi ớ i t ừ theo nghĩa: Sell sth (to sb) for sth. Quy ể n sách bao g ồ m các bài hát đư ợ c vi ế t b ở ca sĩ ngư ờ i Pakistan Ayesha Saad đư ợ c bán ở bu ổ i đ ấ u giá hôm qua v ớ i m ộ t m ứ c giá không GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 129 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đư ợ c ti ế t l ộ 113 C Ch ọ n theo nghĩa phù h ợ p nh ấ t là “Nothing” Không đi ề u gì quan tr ọ ng hơn vi ệ c đánh răng m ỗ i ngày đ ể duy trì s ứ c kh ỏ e răng mi ệ ng. 114 A C ấ u trúc: Find something + Adj: nh ậ n th ấ y đi ề u gì ra sao. Các th ử nghi ệ m v ề v ị giác cho th ấ y r ằ ng h ầ u h ế t m ọ i ngư ờ i đ ề u th ấ y món kem có v ị đ ậ u đ ỏ c ủ a hãng Dairysmooth r ấ t ngon mi ệ ng. 115 B Sau t ừ c ầ n đi ề n là m ộ t c ụ m SV à Lo ạ i đáp án D là V - ing. 3 đáp án còn l ạ i ch ọ n theo nghĩa: A.Th ậ m chí B. Không bi ế t có đúng không C. M ặ c dù B ấ t ch ấ p vi ệ c không bi ế t r ằ ng m ộ t ứ ng viên có nh ậ n đư ợ c công vi ệ c hay không, t ấ t c ả các đơn xin vi ệ c thì đ ề u đư ợ c lưu h ồ sơ trong 6 tháng. 116 D Sau t ừ c ầ n đi ề n là m ộ t c ụ m danh t ừ à lo ạ i As Though. Trong các đáp án còn l ạ i ch ọ n theo nghĩa: A.Not only (thư ờ ng đi v ớ i but also): Không ch ỉ B. In case of: Trong trư ờ ng h ợ p. C. According to: d ự a theo Theo như trung tâm nghiên c ứ uNye, th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ đư ợ c giao trong 30 phút trong khi đ ứ ng làm tăng năng su ấ t. 117 D Trư ớ c t ừ c ầ n đi ề n là gi ớ i t ừ “of” à đáp án có th ể là N ho ặ c V - ing, lo ạ i A và C. Sau t ừ c ầ n đi ề n là “on...”, v ậ y T ậ p sách này nh ằ m thông báo cho các tài x ế v ề nh ữ ng h ạ n ch ế trong vi ệ c đi l ạ i trên c ầ u đ ố i v ớ i các phương ti ệ n quá kh ổ . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 130 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ không có tân ng ữ à lo ạ i đáp án V - ing là B. 118 A Ch ọ n theo nghĩa: A. Đ ặ c bi ệ t B. Vư ợ t qua C. Có hi ệ u l ự c D. Có ưu th ế Gi ờ đây khách hàng có th ể th ứ c đ ồ ăn đ ặ c bi ệ t 7 ngày m ộ t tu ầ n ở quán Novani Grill m ớ i đư ợ c c ả i t ạ o. 119 D Có t ừ “than” à đáp án D. Không m ộ t ai ở Anshelt Corporation v ậ n đ ộ ng m ạ nh m ẽ cho vi ệ c m ở r ộ ng chương trình th ự c t ậ p hơn Melody Ahn. 120 D Ch ọ n theo nghĩa” A.Bao ph ủ B. Chu ẩ n b ị C. Phát tri ể n Đánh giá Bu ổ i h ộ i th ả o vào th ứ hai s ẽ giúp nh ữ ng ch ủ s ở h ữ u nhà hàng đánh giá kh ả năng tuy ể n d ụ ng, đào t ạ o và gi ữ chân nhân viên c ủ a h ọ m ộ t cách hi ệ u qu ả 121 C C ầ n m ộ t tính t ừ đ ể b ổ nghĩa cho t ừ “interest” Chi ế n d ị ch qu ả ng cáo k ỹ thu ậ t s ố đã t ạ o ra s ự quan tâm đáng k ể trong dòng s ả n ph ẩ m qu ầ n áo. 122 A Ch ọ n theo nghĩa: A.Nh ấ t quán B.Ph ầ n l ớ n C. Kh ổ ng l ồ D. Gi ố ng h ệ t Trư ở ng h ộ i th ả o tuyên b ố r ằ ng vi ệ c gi ả i quy ế t các m ố i quan tâm c ủ a khách hàng m ộ t cách nh ấ t quán là m ộ t y ế u t ố quan tr ọ ng cho thành công v ề m ặ t tài chính. 123 B Vì t ừ di ề n đ ứ ng sau to be à Lo ạ i đáp án A (verb) và C (adv). T ừ function là n ộ i đ ộ ng t ừ à Không có d ạ ng b ị đ ộ ng à lo ạ i M ặ c dù cái bàn b ị hư h ạ i nh ẹ trong quá trình l ắ p ráp, nó v ẫ n có th ể s ử d ụ ng. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 131 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. 124 B Ch ọ n theo nghĩa: A.Xa t ừ B.M ặ c dù C.Trong s ố D.Thay vì M ặ c dù gi ả m giá cho khách hàng m ớ i, các gói d ị ch v ụ c ủ a Teratran Phone v ẫ n b ị nhi ề u ngư ờ i coi là th ấ p kém. 125 A Now that + c ụ m SV à Lo ạ i đáp án B và C Ch ủ ng ữ là m ộ t ngư ờ i s ố ít à Lo ạ i đáp án C Vì gi ờ đây cô Nakamura đã chuy ể n đ ế n tr ụ s ở ở London, m ộ t ngư ờ i qu ả n lý m ớ i đang đi ề u hành văn phòng Tokyo c ủ a chúng ta. 126 A Sau t ừ đi ề n là m ộ t c ụ m SV à Lo ạ i 3 đáp án B, C, D. M ặ c dù các t ủ b ế p đ ế n mu ộ n, nhà th ầ u v ẫ n l ắ p đ ặ t chúng mà không b ị ch ậ m ti ế n đ ộ . 127 D Ta c ầ n đi ề n m ộ t liên t ừ k ế t n ố i 2 m ệ nh đ ề à Lo ạ i A và C. Ch ọ n theo nghĩa ta ch ọ n D. - Đ ề xu ấ t cho d ự án Seascpe s ẽ s ẵ n sàng vào ngày mai mi ễ n là chúng ta nh ậ n đư ợ c b ả n phân tích ngân sách trong hôm nay. 128 C Ch ọ n theo nghĩa: A.G ầ n gũi B.Thưa th ớ t C.H ợ p lý D. Ch ắ c ch ắ n H ệ th ố ng r ạ p hát t ạ i nhà Ortimate 3 là c ấ u hình có giá h ợ p lý nh ấ t c ủ a. Hyong Electronic. 129 B For the past decade à sư d ụ ng thì hoàn thành. Nhà hàng Oakwood đã cung c ấ p m ộ t th ự c đơn b ữ a t ố i đ ặ c bi ệ t vào th ứ b ả y trong su ố t th ậ p k ỷ qua. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 132 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 130 A C ụ m t ừ : speaking engagement – bài phát bi ể u. Ông de Tonnancour có m ộ t bài phát bi ể u vào th ứ 3, ngày 15 tháng 11. Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 131 B The effective date of the merger is 1 July, trong khi hôm nay là 21 May à Vi ệ c sát nh ậ p x ả y ra trong tương lai DGE và Arupo đã thông báo ngày hôm nay r ằ ng h ọ s ẽ sát nh ậ p vào cùng m ộ t công ty. 132 C D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án A. C ả i t ạ o/nâng c ấ p B. Thông báo C. Thành l ậ p D. Đ ạ t đư ợ c Công ty s ắ p đư ợ c thành l ậ p s ẽ ho ạ t đ ộ ng dư ớ i tên m ớ i Tanzania... 133 A A. Đi ề u kho ả n tài chính c ủ a th ỏ a thu ậ n v ẫ n chưa đư ợ c ti ế t l ộ . B. Ngành năng lư ợ ng r ấ t quan tr ọ ng đ ố i v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a Tanzania. à Đang nói v ề s ự sát nh ậ p nên câu này không liên quan. C. C ả hai công ty đ ề u có m ộ t s ự n ắ m b ắ t đ ặ c bi ệ t v ề th ị trư ờ ng tài chính qu ố c t ế . à sai vì 2 công ty không có chuyên môn trong tài chính Đi ề u kho ả n tài chính c ủ a th ỏ a thu ậ n v ẫ n chưa đư ợ c ti ế t l ộ . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 133 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ qu ố c t ế . D. C ả hai công ty đ ể l ạ i m ộ t danh ti ế ng tuy ệ t v ờ i trong ngành công nghi ệ p tương ứ ng c ủ a h ọ . à sai vì 2 công ty cùng làm chung m ộ t lĩnh v ự c. 134 C Ch ọ n theo nghĩa. H ọ cũng nói r ằ ng s ẽ không có nhân viên nào b ị sa th ả i. 135 B Ch ọ n theo nghĩa: Design department: b ộ ph ậ n thi ế t k ế . Tôi vi ế t email này đ ể ứ ng tuy ể n cho v ị trí k ỹ sư cơ khí đư ợ c qu ả ng cáo trên trang web c ủ a b ạ n. Tôi nghĩ r ằ ng tôi có nhi ề u th ứ đ ể đóng góp cho b ộ ph ậ n thi ế t k ế c ủ a Farsten Product v ớ i tư cách là m ộ t nhân viên. 136 D Đo ạ n này đang nói v ề kinh nghi ệ m làm vi ệ c c ủ a ứ ng viên à ch ọ n D là h ợ p lý nh ấ t. Kinh nghi ệ m làm vi ệ c sâu r ộ ng c ủ a tôi r ấ t phù h ợ p v ớ i công ty c ủ a b ạ n. 137 D D ị ch theo nghĩa: A. V ề B. Ti ế p theo C. Trái ngư ợ c D. Trư ớ c Trư ớ c đó, tôi đã đư ợ c Zelenka Industries thuê, nơi tôi đã giúp phát tri ể n các phương pháp hi ệ u qu ả đ ể tái ch ế thép ph ế li ệ u. 138 C C ầ n đi ề n m ộ t đ ộ ng t ừ cho “my résumé” Tôi đã đính kèm sơ y ế u lý l ị ch c ủ a mình, trong đó cung c ấ p thêm chi ti ế t v ề l ị ch s ử công vi ệ c và n ề n t ả ng giáo d ụ c c ủ a tôi. 139 A Ch ọ n theo nghĩa: A. Ph ụ c v ụ B. quan tâm ..V ớ i m ụ c đích đ ể ph ụ c v ụ b ệ nh nhân m ộ t cách hi ệ u qu ả và đáng tin c ậ y nh ấ t có th ể .... GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 134 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. công vi ệ c D. Cung c ấ p 140 B D ự a vào câu trư ớ c đ ể ch ọ n, cùng nói v ề “current service”. B ạ n hi ệ n đang đăng ký đ ể nh ậ n tài li ệ u c ủ a chúng tôi qua email. N ế u b ạ n thích d ị ch v ụ hi ệ n t ạ i thì không ph ả i làm gì c ả . 141 D Ch ọ n theo lo ạ i t ừ Your + N N ế u b ạ n mu ố n thay đ ổ i email bi ể u m ẫ u tùy ch ọ n c ủ a mình thành tin nh ắ n văn b ả n, vui lòng cho chúng tôi bi ế t s ớ m nh ấ t có th ể 142 D Ch ọ n theo nghĩa M ụ c tiêu c ủ a chúng tôi là cung c ấ p cho b ạ n thông tin có liên quan và h ữ u ích v ề s ứ c kh ỏ e c ủ a b ạ n cũng như v ề các s ả n ph ẩ m và d ị ch v ụ chúng tôi cung c ấ p m ộ t cách k ị p th ờ i. 143 A Ch ọ n theo nghĩa: A. Nhanh B. Ng ắ n g ọ n C. H ẹ p D. Có giá tr ị Trên th ự c t ế , 20% s ố xe trên đư ờ ng ph ố thành ph ố Toftlund là đi ệ n, nhưng con s ố này đang thay đ ổ i v ớ i t ố c đ ộ nhanh. 144 C C ụ m t ừ “Tax benefits”: Nh ữ ng l ợ i ích v ề thu ế . Ở m ộ t m ứ c đ ộ nào đó, đi ề u này là do các l ợ i ích thu ế hào phóng c ủ a thành ph ố dành cho ngư ờ i lái xe đi ệ n. 145 D Ch ọ n theo nghĩa. Theo Anne Rasmussen, ch ủ t ị ch c ủ a Toftlund Green Business, các thi ế t k ế h ấ p d ẫ n hơn và pin lâu hơn cũng đã t ạ o ra s ự khác bi ệ t. 146 B Đ ọ c câu trên đ ể liên k ế t v ớ i Bà Rasmussen d ự đoán s ố lư ợ ng xe GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 135 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ câu dư ớ i. đi ệ n ở Toftlund s ẽ tăng g ấ p đôi trong nh ữ ng năm t ớ i. Trên th ự c t ế , cô tin r ằ ng trong 20 năm n ữ a ch ỉ có xe đi ệ n s ẽ đư ợ c bán ở đây. Part 7 Câu Đáp án Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài 147 C Gi ấ y m ờ i này có th ể dành cho ai? A. Ngư ờ i cung c ấ p b ả o hi ể m s ứ c kh ỏ e. B. Nhân viên c ử a hàng quà t ặ ng b ệ nh vi ệ n. C. Bác sĩ và y tá D. Qu ả n tr ị viên và qu ả n lý This lecture is open only to Jalandhar Hospital medical personnel who interact daily with patients. 148 D Nh ữ ng ngư ờ i quan tâm đư ợ c yêu c ầ u làm gì? A. Xem l ạ i các ghi chép t ừ m ộ t bài gi ả ng. B. Đ ọ c sách c ủ a Mr. Razdan C. Đ ế n s ớ m ở thính phòng. D. Liên l ạ c v ớ i Mr. Gopal Email Mr. Arnav Gopal to hold your spot. 149 A Nh ữ ng hư ớ ng d ẫ n này dành cho ai? A. Khách hàng m ớ i B. Ngư ờ i xin vay v ố n ngân hàng. C. Nhân viên đang đư ợ c đào t ạ o. To activate your debit card online à khách hàng m ớ i thì m ớ i ph ả i c ầ n kích h ọ at. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 136 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Đ ạ i di ệ n d ị ch v ụ khách hàng. 150 D Ngư ờ i đ ọ c đư ợ c yêu c ầ u làm gì? A. Kí và tr ả l ờ i m ộ t b ứ c thư. B. T ạ o m ộ t tên tài kho ả n tr ự c tuy ế n. C. Xác minh thông tin liên l ạ c. D. C ậ p nh ậ t mã b ả o m ậ t. You will be prompted to create your own unique 4 - digit debit card PIN.. 151 C V ấ n đ ề c ủ a Mr. Haney là gì? A. Anh ấ y b ị khóa ngoài văn phòng. B. Anh ấ y c ầ n s ự tr ợ giúp đ ể tìm b ả n báo cáo. C. Anh ấ y quên thông tin quan tr ọ ng. D. Anh ấ y không t ắ t máy tính làm vi ệ c. I can’t remember my new password to the remote computer system. ... 152 B Vào lúc 5:40 PM, Mr. Ahmed có ý gì khi vi ế t”Có r ấ t nhi ề u gi ấ y trên bàn c ủ a c ậ u”? A. Anh ấ y không th ể làm vi ệ c ở bàn c ủ a Mr. Haney B. Anh ấ y c ầ n thêm nh ữ ng hư ớ ng d ẫ n c ụ th ể . C. Mr. Haney nên g ọ n gàng hơn. D. Mr. Haey không hoàn thành công vi ệ c. Sorry! It's a little yellow piece. .. 153 A M ụ c đích c ủ a Email là gì? A.Th ừ a nh ậ n s ự hoàn thành c ủ a các th ỏ a thu ậ n du l ị ch. ... it serves as acknowledgment thai you have rece ived the information ... GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 137 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Công b ố chính sách du l ị ch. C. Cung c ấ p thông tin v ề WFFA. D. Yêu c ầ u ch ấ p thu ậ n cho m ộ t bu ổ i thuy ế t trình h ộ i ngh ị . 154 D Mr. Davies đư ợ c hư ớ ng d ẫ n làm gì? A. Xác nh ậ n r ằ ng h ồ sơ c ủ a anh ấ y là đang hi ệ n hành. B. N ộ p các chi ti ế t v ề cu ộ c h ọ p. C. Đ ặ t m ộ t phòng khách s ạ n. D. Kí m ộ t văn b ả n. . .. Please print and sign a copy of the attached letter ... 155 D Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề d ự án? A. Nó s ẽ b ắ t đ ầ u vào bu ổ i chi ề u. B. Nó đã đư ợ c chi tr ả toàn b ộ . C. Nó yêu c ầ u di d ờ i nh ữ ng nhà máy. D. Nó bao g ồ m m ộ t d ị ch v ụ đư ợ c cung c ấ p thư ờ ng xuyên Monthly lawn maintenance 156 C Công vi ệ c s ẽ di ễ n ra ở đâu? A. Ở m ộ t công viên. B. Ở m ộ t c ử a hàng hoa C. Ở ch ỗ ở c ủ a Ms. Arellano D. Ở nh ữ ng văn phòng c ủ a Morit - Connelly Landscapers. Customer name: Ana Arellano Type of project: Home garden 157 C Morit - Connelly Landscapers s ẽ nh ậ n đư ợ c bao nhiêu ti ề n vào ngày 9 tháng 5? A. $39.95 Project date: May 9 Project total: (T ổ ng ti ề n): $584.95 Deposit (Paid, May 1): Đ ặ t c ọ c, GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 138 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. $200.00 C. $384.95 D. $584.95 đã thanh toán: $200 Balance due upon completion : $384.95 158 B Edmond Limited là gì? A. Công ty thi ế t k ế n ộ i th ấ t. B. Nhà phát tri ể n nhà ở C. Nhà cung c ấ p cho vay nhà ở D. Đoàn ki ể m tra nhà Edmond Limited is pleased to announce the completion of its latest project , South Montego Bay Court. The complex has only 200 townhouses still available ;... 159 C Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề nh ữ ng ngôi nhà ph ố ? A. Chúng đã đư ợ c bán h ế t. B. Chúng có khu vư ờ n riêng. C. Chúng bao g ồ m m ộ t vài thi ế t b ị . D. M ỗ i nhà đ ề u có 2 ch ỗ đ ỗ xe. Each townhouse features a well - equipped kitchen ..... 160 D Câu: “Chúng đư ợ c m ở c ử a đ ể tham quan t ừ th ứ 3 đ ế n th ứ 7, 10h sáng đ ế n 7h t ố i” – n ằ m ở v ị trí nào? A. [1] B. [2] C. [3] D. [4] Câu c ầ n đi ề n liên k ế t v ớ i câu sau: If you wish to schedule a private tour, you may do so by calling ..... 161. A Trình đ ộ chuyên môn nào đư ợ c yêu c ầ u cho công vi ệ c? A. Ki ế n th ứ c v ề nh ữ ng công viên trong khu v ự c. B. N ề n t ả ng v ề giáo d ụ c. ...should be familiar with the parks... GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 139 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Kinh ng hi ệ m v ề qu ả ng cáo. D. B ằ ng lái xe 162 C T ừ “Plus” ở đo ạ n 2, dòng 5 thì g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i t ừ nào: A. ph ầ n thư ở ng B. Thêm vào C. L ợ i ích D. Ti ề n boa Kh ả năng h ỗ tr ợ marketing và h ỗ tr ợ c ộ ng đ ồ ng là m ộ t l ợ i th ế (plus) à g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i benefit (l ợ i ích). 163 D Làm th ế nào đ ể có đư ợ c thêm thông tin v ề công vi ệ c? A. Ki ể m tra l ị ch trình. B. liên h ệ v ớ i ngư ờ i hư ớ ng d ẫ n chuy ế n đi th ự c đ ị a C. G ử i email. D. Truy c ậ p vào m ộ t website. Visit www.somersetfallsparks.com ..... For a list of frequently asked questions... 164 C Thông tin nào mà Ms. Ward đã chia s ẻ v ớ i đ ồ ng nghi ệ p c ủ a cô ấ y? A. Chi ti ế t v ề các k ế t q u ả c ủ a m ộ t báo cáo. B. K ế t qu ả c ủ a m ộ t nghiên c ứ u đã đư ợ c k ế t lu ậ n g ầ n đây. C. M ộ t cơ h ộ i giá tr ị dành cho công ty. D. C ậ p nh ậ t v ề m ộ t d ự án s ắ p t ớ i. - Wow, that’s excellent news! I really enjoyed working on that assignment. - Fantastic! This will mean in creased exposure for the firm . 165 A Vào lúc 2:03 PM, Mr. Naser có ý gì khi vi ế t: “My thoughts exactly”? A. Công ty s ẽ đư ợ c ti ế p c ậ n b ở i nhi ề u ngư ờ i hơn. The magazine has a readership that spans many countries... à vì t ạ p chí có đ ộ c gi ả tr ả i dài trên nhi ề u qu ố c gia nên công ty s ẽ ti ế p c ậ n thêm đư ợ c v ớ i nhi ề u GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 140 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Sáng t ạ o c ủ a công ty có th ể đư ợ c tìm th ấ y ở nhi ề u nơi trên th ế gi ớ i. C. Th ậ t hài lòng khi làm vi ệ c trong d ự án m ớ i nh ấ t c ủ a công ty. D. Th ậ t quan tr ọ ng khi nói v ề nh ữ ng s ự phát tri ể n trong công ty. ngư ờ i. 166 C Vistarama kinh doanh cái gì? A. Thi ế t k ế tòa nhà. B. D ị ch v ụ pháp lý. C. C ả nh quan. D. Xu ấ t b ả n. Particularly since we wanted the house to blend in with the greenery that adorns the neighborhood . Using a variety of plants , trees , and flowers , the crew from Vistarama created a scenery that is absolutely stunning 167 C Ms. Lau có th ể s ẽ làm gì ti ế p theo? A. Yêu c ầ u Ms. Ogilve cung c ấ p thông tin v ề tòa án. B. Cung c ấ p chi ti ế t v ề phong c ả nh g ầ n Chatillion House. C. Th ả o lu ậ n v ề yêu c ầ u t ừ nh ữ ng quan ch ứ c c ủ a thành ph ố Coral. D. Liên h ệ v ớ i nh ữ ng quan ch ứ c khác c ủ a thành ph ố Coral. This morning I discussed them with Jerica Ogilvie, a city official. I’ll go over them with you right away. 168 B Đi ề u gì đư ợ c nh ắ c đ ế n v ề d ự án l ắ p đ ặ t sàn? A. Nó là m ộ t ph ầ n c ủ a d ự án c ả i t ạ o l ớ n hơn? B. Nó đang di ễ n ra lâu hơn d ự ki ế n. C. Nó s ẽ đư ợ c ki ể m tra khi hoàn thành. ...the contractor needs more time than initially anticipated to complete the door installation. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 141 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Nó đã b ị t ạ m d ừ ng. 169 C Nhân viên d ự ki ế n s ẽ làm gì vào th ứ 2? A. B ắ t đ ầ u ở m ộ t th ờ i đi ể m khác. B. Yêu c ầ u chi ti ế t t ừ khách hàng. C. Làm vi ệ c t ừ m ộ t đ ị a đi ể m ở xa. D. G ử i các m ụ c chương trình ngh ị s ự While at home, though, continue to follow up..... ....postpone the meeting scheduled for Monday . 170 A Mr. Shanner g ử i kèm gì v ớ i email? A. Tóm t ắ t tài chính. B. Tài li ệ u đào t ạ o. C. Danh sách các liên h ệ bán hàng. D. L ị ch d ự án chi ti ế t. ...we will go over our earnings and revenue of the previous quarter. I have attached the relevant information .... 171 D Comlor Ltd. Là lo ạ i hình kinh doanh nào? A. Công ty n ộ i th ấ t văn phòng. B. Nhà s ả n xu ấ t ph ụ tùng công nghi ệ p. C. Công ty tư v ấ n tài chính. D. Công ty ki ế n trúc. ...we will be looking at some recent trends in sustainable building design and construction. 172. B Bài náo này dành cho ai? A. Đ ộ i ngũ lu ậ t sư B. Lãnh đ ạ o các công ty. C. B ộ x ử lý ti ề n lương. D Phóng viên báo chí. Although commonly viewed as a benefit to workers, flextime can also benefit employers ... ... employers who are interested in such arrangements... 173 A Đi ề u gì KHÔNG đư ợ c nh ắ c đ ế n như m ộ t l ợ i ích c ủ a th ờ i gian linh Increasing employee satisfaction à D GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 142 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ho ạ t? A. Th ậ t d ễ dàng đ ể b ắ t đ ầ u th ự c hi ệ n B. Nó làm cho m ộ t công ty h ấ p d ẫ n ngư ờ i xin vi ệ c C. Nó có th ể cho phép m ộ t công ty kéo dài th ờ i gia n ho ạ t đ ộ ng D. Nó làm tăng ni ề m h ạ nh phúc c ủ a ngư ờ i lao đ ộ ng. Helping in recruitment of new talent à B Permitting longer hours of coverage à C 174. C D ự a theo bài báo, cái gì nên đư ợ c di ễ n ra m ộ t cách đ ị nh kì? A. Đơn gi ả n hóa các kho ả n thanh toán B. Đi ề u ch ỉ nh mô t ả công vi ệ c C. Đánh giá chính sách D. Gi ả m gi ờ Then a policy must be created..... Employers should revisit this information from time to time and make changes as necessary . 175 C Câu: “Ví d ụ , nhà tuy ể n d ụ ng có th ể ch ọ n ch ỉ cho phép nhân viên có ch ứ c danh công vi ệ c nh ấ t đ ị nh tham gia.” – n ằ m ở v ị trí nào? A. [1] B. [2] C. [3] D. [4] Liên k ế t tr ự c ti ế p v ớ i câu trên: Sau đó, m ộ t chính sách ph ả i đư ợ c t ạ o ra bao g ồ m các chi ti ế t c ụ th ể theo nhu c ầ u và s ở thích c ủ a công ty. Ví d ụ , nhà tuy ể n d ụ ng có th ể ch ọ n ch ỉ cho phép nhân viên có ch ứ c danh công vi ệ c nh ấ t đ ị nh tham gia. 176 B Đi ề u gì đư ợ c g ợ i ý v ề vi ệ n b ả o t ả ng Morlen? A. Nó có ch ỗ đ ỗ xe bên trong. B. Nó n ằ m ở v ị trí thu ậ n l ợ i. C. Giá vé vào c ủ a c ủ a nó g ầ n đây Located just minutes from High Street Station in Richford’s shopping district.... GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 143 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đã đư ợ c tăng lên. D. C ử a hàng vi ệ n b ả o tàng hi ệ n t ạ i đã đóng c ử a. 177 C T ạ i sao Mr. Cordell vi ế t email này? A. Đ ể h ỏ i v ề m ộ t công vi ệ c đư ợ c qu ả ng cáo. B. Đ ể đ ề ngh ị m ộ t cơ h ộ i tình nguy ệ n. C. Đ ể yêu c ầ u thông tin v ề m ộ t chuy ế n tham quan b ả o tàng. D. Đ ề xu ấ t m ộ t ch ủ đ ề cho m ộ t cu ộ c tri ể n lãm đ ặ c bi ệ t. Would you be able to vide us with a tour of the lab? If so, what would be the cost in addition to the ticket price? 178 A Theo n hư email, TEPP là gì? A. M ộ t chương trình hư ớ ng d ẫ n. B. M ộ t công ty nhân s ự . C. M ộ t cơ quan du l ị ch. D. M ộ t câu l ạ c b ộ đ ị a ch ấ t. On 12 October we are planning for a group of six mentors and twelve mentees to visit... 179 D Lo ạ i vé nào mà các thành viên nhóm TEPP có th ể s ẽ yêu c ầ u? A. Cơ b ả n B. Cơ b ả n + C. Siêu ti ế t ki ệ m. D. Đ ầ y đ ủ ch ứ c năng. Full Access: Super saver access AND access to special exhibit . Email:... we also want to spend time at the special exhibit . 180 D Tri ể n lãm nào mà nhóm TEPP s ẽ tham d ự ? A. Th ể thao B. Bư ớ m Ngày g ử i email: 2 October Earth Earth, Fire, Water, Wind: future Power Sources ( 1 October — 31 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 144 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. V ẻ đep toán h ọ c. D. Th ổ , h ỏ a, th ủ y, phong. December). 181 C M ụ c đích c ủ a thông báo là gì? A. L i ệ t kê các cơ h ộ i tình nguy ệ n t ạ i m ộ t công ty. B. Đ ể mô t ả l ị ch s ử c ủ a m ộ t công ty. C. Đ ể qu ả ng cáo chương trình m ớ i c ủ a công ty. D. Đ ể thông báo ngh ỉ hưu c ủ a ch ủ t ị ch công ty. Lo ạ i tr ừ đáp án sai: HJP Transport Solutions, Ltd., headquartered in London, seeks university students to fill te n intern positions in its Powell Internship Programme...... Successful candidates will have the honour of being the first recipients of the Powell internship. à Đây là m ộ t đo ạ n qu ả ng cáo tuy ể n d ụ ng cho chương trình th ự c t ậ p sinh m ớ i. 182 B Tristan Powell là ai? A. Ngư ờ i sáng l ậ p m ộ t doanh nghi ệ p. B. Ch ủ t ị ch m ộ t công ty. C. Gi ả ng viên đ ạ i h ọ c. D. Ứ ng viên th ự c t ậ p. PIP is the initiative of Tristan Powell , who wanted to honour the ingenuity of Henry J. Powell , the founder of HJP.... 183 D Lý do nào mà Ms. Vithana vi ế t email này? A. Đ ể chúc m ừ ng Mr. Chen B. Đ ể h ỏ i v ề m ộ t v ấ n đ ề . C. Đ ể g ử i cho Mr. Chen gi ấ y t ờ . D. Đ ể tr ả l ờ i m ộ t câu h ỏ i. As for your inquiry about housing... 184 C Đi ề u gì đúng v ề Mr. Chen? Đ ọ c đo ạ n 2: GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 145 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Anh ấ y đã làm vi ệ c v ớ i Mr. Anders trư ớ c đây. B. Anh ấ y đã yêu c ầ u s ự tr ợ giúp cho d ự án. C. Anh ấ y là m ộ t sinh viên ngành k ỹ thu ậ t. D. Anh ấ y đang đư ợ c chuy ể n đ ế n m ộ t văn phòng khác. Dear Mr.Chen (ngư ờ i nh ậ n thư) Thank you for promptly returning the paperwork relevant to your internship .... à Mr. Chen đang là th ự c t ậ p sinh t ạ i PIP. Đ ọ c đo ạ n 1: ...The programme seeks to inspire young engineering students to follow.... à Mr. Chen là m ộ t Engineering student. 185 B Mr. Chen s ẽ làm vi ệ c ở đâu? A. Birmingham B. Bristol C. London D. Manchester I s uggest that you contact Mr. Daniel Anders who is in charge of the mentorship program in our Bristol office .....you will have some advice about housing options there. 186 C Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ ra v ề Euroful? A. Nó là m ộ t công ty m ớ i. B. Nó bán h ộ p các tông. C. Nó có th ể làm các s ả n ph ẩ m đư ợ c tùy bi ế n. D. S ả n ph ẩ m c ủ a nó đư ợ c bán ch ủ y ế u ở Châu Á. Lo ạ i tr ừ đáp án sai: Euroful is celebrating 125 years of providing glass containers to Italy and beyond ! à Lo ạ i A, B và D 187 A T ạ i sao Ms. Villadsen g ử i email này cho Mr. Luzzatto? A. Đ ể xin l ờ i khuyên Đo ạ n 2: After talking with my team , I have one more question... GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 146 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Đ ể đ ề xu ấ t s ự thay đ ổ i. C. Đ ể gi ả i thích m ộ t quy trình. D. Đ ể gi ớ i thi ệ u m ộ t nhà cung c ấ p. 188 D Thu ộ c tính nào c ủ a các h ộ p đ ự ng th ủ y tinh mà Ms. Villadsen và Mr. Luzzatto đã th ả o lu ậ n? A. Thu ộ c tính 2 B. Thu ộ c tính 3 C. Thu ộ c tính 4 D. Thu ộ c tính 5 ... The containers are quite unique and will certainly make Bivilla’s cosmetic products stand out from those of our competitors ... à Liên quan đ ế n style . 189 B D ự a theo t ờ thông tin, vi ệ c b ọ c thêm hàng yêu c ầ u đi ề u gì? A. Các m ẫ u s ả n ph ẩ m b ổ sung. B. Các h ộ p v ớ i kích thư ớ c khác nhau C. L ọ b ọ c riêng D. Hư ớ ng d ẫ n đ ặ c bi ệ t cho vi ệ c v ậ n chuy ể n. ...overpacking simply means packing the box containing the prod uct inside another lager box. 190 D Ch ấ t làm đ ầ y bao bì nào đáp ứ ng t ố t nh ấ t nhu c ầ u c ủ a m ỹ ph ẩ m Bivilla? A. D ả i gi ấ y tái ch ế B. G ố i hơi nh ự a C. X ố p đóng gói đ ậ u ph ộ ng D. M ở r ộ ng b ọ t sinh h ọ c We are looking for a filling material that offers substantial protection for our product , but does minimal damage , if any , to the surroundings. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 147 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 191 A D ự a theo bài báo, đi ề u gì đúng v ề nh ữ ng cái ố ng m ớ i? A. Nó s ẽ giúp nh ữ ng thi ế t b ị hi ệ n đ ạ i v ậ n hành t ố t hơn. B. Nó đư ợ c l ắ p đ ặ t nhanh hơn so v ớ i ố ng b ằ ng gang. C. Nó s ẽ đư ợ c thay th ế trong m ộ t vài năm t ớ i. D. Nó s ẽ đư ợ c l ắ p đ ặ t vào ban đêm. ...The increase in pressure provided by the new pipes will better support today’s high - efficiency furnaces , water heaters.... 192 D Bài báo ch ỉ ra đi ề u gì v ề l ị ch làm vi ệ c? A. Nó không đư ợ c phê duy ệ t b ở các quan ch ứ c thành ph ố . B. Nó đã đư ợ c đăng lên b ở i Ms. Cheptumo C. Nó bao g ồ m m ộ t vài l ỗ i. D. Nó v ẫ n chưa đư ợ c hoàn thi ệ n. ...The gas company is working with city officials to develop a schedule that will minimize the inconvenience ... 193 C Cái gì s ẽ x ả y ra vào ngày 16 tháng 10? A. M ộ t cu ộ c g ặ p m ặ t c ủ a các kĩ thu ậ t viên NESI s ẽ đư ợ c t ổ ch ứ c. B. M ộ t kì ngh ỉ qu ố c gia s ẽ đư ợ c t ổ ch ứ c. C. M ộ t con đư ờ ng trong thành ph ố s ẽ đóng c ử a. D. M ộ t phàn nàn c ủ a m ộ t khách hàng c ủ a NESI s ẽ đư ợ c gi ả i quy ế t. GAS SYSEM UPGRADE SCHEDULE Monday, October 16 – Wollaston St. 194 B Đi ề u gì đư ợ c g ợ i ý v ề Mr. Abonyo? A. Anh ấ y đã yêu c ầ u m ộ t vài GAS SYSEM UPGRADE SCHEDULE GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 148 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ thông tin. B. Anh ấ y s ố ng ở đư ờ ng Moringa C. Anh ấ y g ầ n đây đã nói chuy ệ n v ớ i Ms. Kamau D. Anh ấ y không ở nhà vào bu ổ i t ố i. Tuesday, October 17: Moriga Rd. Đo ạ n 3: Your street is scheduled for gas pipe replacement on Tuesday, October 17 195 B Ms. Kamau là ai? A. M ộ t quan ch ứ c thành ph ố . B. M ộ t nhân viên c ủ a NESI C. M ộ t nhân viên thi ế t b ị . D. M ộ t ngư ờ i đi ề u hành ở m ộ t nhà máy. Nhìn vào email c ủ a Kamau: [email protected] Đuôi email ám ch ỉ là nhân viên c ủ a công ty. 196 A T ờ qu ả ng cáo nh ắ c đ ế n đi ề u gì v ề Elvinna’s? A. Nó có th ể t ổ ch ứ c đa d ạ ng các lo ạ i nhóm. B.Nó có v ị trí thu ậ n ti ệ n ở trung tâm thành ph ố Nassau C. Nó đã thuê m ộ t đ ầ u b ế p m ớ i cho nhà hàng. D. Nó có k ế ho ạ ch c ả i t ạ o m ộ t trung tâm kinh doanh. The Alameda Room seats between 100 and 250 people comfortably, and our largest space, the Bougainvi llea Room, is perfect for up to 300 guests . For business meetings, the Tamarind Room can accommodate up to 50 guests , while the Waterfall Room, slightly larger, seats up to 80 people. 197 D Mr. Darville ch ỉ ra đi ề u gì v ề k ế ho ạ ch cho l ễ k ỉ ni ệ m c ủ a công t y c ủ a anh ấ y? A. Nó nên có m ộ t th ự c đơn đơn gi ả n. B. Nó s ẽ c ầ n đư ợ c s ắ p l ạ i l ị ch. Let me know if I have your approval to book this room... à Ph ả i xin phép trư ớ c khi đ ặ t phòng. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 149 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Nó s ẽ bao g ồ m m ộ t l ễ trao gi ả i. D. Đó là m ộ t quyêt đ ị nh mà anh ấ y không th ể m ộ t mình quy ế t đ ị nh. 198 B L ễ k ỉ ni ệ m c ủ a công ty đư ợ c t ổ ch ứ c ở đâu? A. Ở phòng Alameda B. Ở phòng Bougainvillea C. Ở phòng Tamarind D. Ở phòng Waterfall ...the Bougainvillea Room, is perfect for up to 300 guests ... ....our expected guests, now numbering over 250 ... 199 C T ạ i sao Mr. Darville lo l ắ ng? A. Không đ ủ ngư ờ i ph ả n h ồ i cho l ờ i m ờ i. B Anh ấ y nghĩ r ằ ng m ộ t đ ị a đi ể m khác thì s ẽ có chi phí ít hơn. C. M ộ t đ ị a đi ể m mà anh ấ y thích có th ể đã đư ợ c đ ặ t trư ớ c b ở i m ộ t nhóm khác. D. Anh ấ y không có kh ả năng b ả o m ậ t gi ả i trí. ...We need to make a decision quickly before other parties reserve those dates... 200 D L ễ k ỉ ni ệ m c ủ a Nassau Telecommunication s ẽ di ễ n ra vào ngày nào? A. Ngày 10 tháng 7 B. Ngày 15 tháng 7 C. Ngày 5 tháng 8 D. Ngày 23 tháng 8 Email 1: Currently the room is available on two Saturdays, 15 July and 5 August; it is also available on Wednesday, 23 August. Note that this last date would qualify for a nice discount. Email 2: ...Let’s take advantage of that discount date they are offering.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan