Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 7 ETS 2020

6,483 383

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 7

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 7 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 D C ầ n chia đ ộ ng t ừ thích h ợ p. Có d ấ u hi ệ u th ờ i gian “yesterday”, c ầ n chia th ờ i quá kh ứ đơn gi ả n. Ông Guo đã tham kh ả o ý ki ế n m ộ t ngư ờ i th ợ đi ệ n ngày hôm qua v ề d ự án l ắ p đ ặ t l ạ i h ệ th ố ng dây. 102 B C ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ trư ớ c danh t ừ “internship”. Cô Lan Le s ẽ hoàn thành kì th ự c t ậ p c ủ a cô ấ y ở C ử a hàng Bánh George vào tu ầ n sau. 103 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: I. T ạ o ra J. Th ả o lu ậ n K. Trình di ễ n L. Ra l ệ nh M ỗ i ngày th ứ 5 CLB Đ ọ c sách Lifelong đ ề u g ặ p đ ể th ả o lu ậ n v ề các ti ể u thuy ế t vi ế t b ở i các tác gi ả đ ị a phương. 104 B C ầ n tìm tr ạ ng t ừ đ ứ ng trư ớ c và b ổ nghĩa cho đ ộ ng t ừ “grew” Công ty b ả o hi ể m Skymills nhanh chóng phát tri ể n t ừ m ộ t kinh doanh nh ỏ thành m ộ t công ty c ỡ v ừ a v ớ i 350 nhân viên. 105 C C ầ n đi ề n m ộ t danh t ừ đ ứ ng sau m ạ o t ừ “the”. D ự a vào các d ạ ng t ừ , ch ọ n đáp án “opening”. Các doanh nhân đ ị a phương đư ợ c m ờ i t ớ i bu ổ i kh ai trương chi nhánh trung tâm c ủ a Ngân hàng Clyde. 106 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. Lưu tr ữ B. Tr ố n thoát T ấ t c ả các email v ề v ấ n đ ề lu ậ t pháp nên đư ợ c lưu tr ữ ở t ệ p riêng. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 152 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Ph ụ c v ụ D. Quy ế t đ ị nh 107 B - C ầ n đi ề n m ộ t danh t ừ đ ằ ng sau m ạ o t ừ “an” => Lo ạ i đư ợ c đáp án A, C đ ề u là đ ộ ng t ừ . - V ớ i đáp án B,C, d ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: B. ngư ờ i tr ợ lý D. s ự tr ợ giúp Vi ệ c thuê m ộ t ngư ờ i tr ợ lý cho bà Tsai c ầ n ph ả i đư ợ c ưu tiên vì kh ố i lư ợ ng công vi ệ c c ủ a cô ấ y tăng lên. 108 D T ừ c ầ n đi ề n n ằ m sau m ạ o t ừ “The” và trư ớ c danh t ừ “Ladoff Building”, v ậ y c ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ vào ch ỗ tr ố ng. Tòa nhà Ladoff nguyên b ả n đư ợ c xây d ự ng vào năm 1923 và cao 2 t ầ ng. 109 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. Trung tâm F. Liên t ụ c G. Th ự c t ế H. G ầ n đây N ế u b ạ n có câu h ỏ i v ề b ả ng giao d ị ch th ẻ tín d ụ ng g ầ n đây nh ấ t, hãy g ọ i ông Hansen. 110 C Đây là câu so sánh hơn c ủ a tính t ừ ng ắ n (“high”), c ầ n đi ề n gi ớ i t ừ so sánh Máy r ử a bát Rinzlite đư ợ c x ế p h ạ ng cao hơn các máy khác cùng lo ạ i. 111 C Có d ấ u hi ệ u th ờ i gian “so far” (cho đ ế n nay) th ể hi ệ n 1 hành đ ộ ng b ắ t đ ầ u ở quá kh ứ và kéo dài đ ế n hi ệ n t ạ i, c ầ n ch ọ n Cho đ ế n nay, s ố lư ợ ng đi ệ n tho ạ i c ử a hàng Grantley bán đư ợ c đã nhi ề u hơn 20% so v ớ i năm ngoái. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 153 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ thì hi ệ n t ạ i hoàn thành. 112 A C ầ n đi ề n m ộ t tr ạ ng t ừ b ổ nghĩa cho đ ộ ng t ừ “restored” (d ạ ng th ứ c phân t ừ 2 c ủ a nguyên th ể “restore”). N ế u b ị ng ắ t đi ệ n, rút ổ c ắ m máy tính đ ế n khi đi ệ n đư ợ c hoàn toàn ph ụ c h ồ i. 113 C Ch ọ n đáp án đúng d ự a vào nghĩa c ủ a câu. A. ti ế p theo B. chưa C. v ẫ n D. cu ố i cùng M ặ c dù ông Akiyama đã ngh ỉ hưu năm ngoái, ông ấ y v ẫ n đ ế n thăm văn phòng m ỗ i tu ầ n. 114 B T ừ c ầ n đi ề n đ ứ ng sau m ạ o t ừ “a”; l ạ i có “argument” là 1 danh t ừ , v ậ y c ầ n đi ề n 1 c ụ m danh t ừ => T ừ c ầ n đi ề n vào ch ỗ tr ố ng là 1 tính t ừ . T ạ i bu ổ i h ộ i th ả o, bà Yang đã đư a ra các lý l ẽ thuy ế t ph ụ c v ề các ho ạ t đ ộ ng kinh doanh có trách nhi ệ m v ớ i môi trư ờ ng. 115 D Ch ọ n đáp án đúng d ự a vào nghĩa c ủ a câu. A. S ự chú ý B. S ự đi ề u tra C. Đ ộ ng l ự c D. Bu ổ i th ử gi ọ ng Dàn H ợ p xư ớ ng Hokodo s ẽ t ổ ch ứ c bu ổ i th ử gi ọ ng cho các nh ạ c công đàn dây vào th ứ 3 tu ầ n sau. 116 A - Vì câu đã có ch ủ ng ữ “team members” nên ta lo ạ i đư ợ c đáp án B. - Câu không có danh t ừ nào th ể hi ệ n s ự s ở h ữ u đ ứ ng đ ằ ng trư ớ c nên không ch ọ n đư ợ c đ ạ i t ừ s ở h ữ u, lo ạ i đáp án C. M ặ c dù b ả n thân các thành viên đ ộ i không có th ờ i gian sau tr ậ n đ ấ u, hu ấ n luy ệ n viên v ẫ n r ấ t s ẵ n lòng ti ế p nh ậ n ph ỏ ng v ấ n. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 154 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ - “them” là tân ng ữ , khôn g thích h ợ p đ ứ ng sau ch ủ ng ữ “team members”, lo ạ i đáp án D. => C ầ n ch ọ n đ ạ i t ừ ph ả n thân “themselves”. 117 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. Tương đương B. Th ỉ nh tho ả ng C. Hoàn toàn D. To l ớ n Đơn ứ ng tuy ể n c ủ a bà Schwimmer không đư ợ c duy ệ t hoàn toàn cho đ ế n ngày 5/11. 118 C C ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ trư ớ c danh t ừ “feedback”. Các nhà qu ả n lý đư ợ c khuy ế n khích đưa ra các nh ậ n xét mang tính đóng góp cho nhân viên c ủ a mình trong cu ộ c h ọ p đánh giá hi ệ u su ấ t hàng năm. 119 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Bài trình bày B. S ự trao đ ổ i C. S ự phòng ng ừ a D. S ự l ự a ch ọ n Doanh nghi ệ p Deckermark cho nhân viên nh ữ ng s ự l ự a ch ọ n linh ho ạ t trong vi ệ c s ắ p x ế p l ị ch trình và làm vi ệ c t ạ i nhà. 120 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. th ậ m chí B. m ộ t vài C. như là D. khác Bà Summer có th ể ư ớ c lư ợ ng chi phí cho k ế ho ạ ch phát quang đ ấ t ở Fosterville, thâm chí trư ớ c khi các m ụ c chi ti ế t đư ợ c hoàn thành. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 155 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 121 C C ầ n đi ề n m ộ t tr ạ ng t ừ đ ằ ng trư ớ c tính t ừ “smooth” S ự thay đ ổ i c ủ a công ty t ừ chi phi ế u gi ấ y sang tr ả lương đi ệ n t ử suôn s ẻ m ộ t cách ấ n tư ợ ng. 122 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. k ế t h ợ p B. l ấ y/đ ạ t đư ợ c C. t ụ h ọ p D. ti ế p c ậ n Các nhân viên t ạ m th ờ i c ầ n liên l ạ c v ớ i ông Fierro đ ể l ấ y b ả ng hi ệ u nh ậ n d ạ ng. 123 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. M ộ t khi F. T ừ khi G. Ví d ụ như H. Tr ừ khi Chúng tôi s ẽ tr ả cho yêu c ầ u đòi b ồ i thư ờ ng b ả o hi ể m c ủ a b ạ n m ộ t khi chúng tôi nh ậ n đư ợ c báo cáo thi ệ t h ạ i chính th ứ c. 124 A Đ ằ ng sau m ạ o t ừ “the” c ầ n đi ề n 1 danh t ừ C ả 2 chính tr ị gia trong bu ổ i tranh lu ậ n đ ề u không đ ứ ng v ề phe nào trong cu ộ c tranh cãi v ề vi ệ c phát tri ể n b ờ song. 125 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ và c ả câu đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Qua B. Trên C. Ở D. V ớ i V ớ i s ố ti ề n tài tr ợ thêm, Trư ờ ng Y Trung tâm Thành ph ố d ự ki ế n s ẽ tăng g ấ p đôi kích thư ớ c c ủ a đ ộ i nghiên c ứ u. 126 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng A. đ ủ B. linh ho ạ t C. có kh ả năng - Các khách hàng đã ch ỉ ra r ằ ng m ộ t khu v ự c l ễ tân r ộ ng kho ả ng 60 mét vuông s ẽ là đ ủ ở tòa nhà m ớ i. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 156 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. tính toán 127 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ v ự ng đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. B ấ t c ứ đi ề u gì F. Trong khi G. T ạ i sao H. Ai - Bà Lau mu ố n bi ế t t ạ i sao ông Cole l ạ i g ọ i đi ệ n cho văn phòng chính ngày hôm qua. 128 B D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ đáp án chính xác A. h ệ qu ả B. (m ụ c đích) đ ể C. trong b ấ t kì trư ờ ng h ợ p nào D. thêm vào đó Công ty Lu ậ t Koffler đã thuê thêm tr ợ lý lu ậ t sư đ ể hoàn thành s ự cam k ế t v ớ i khách hàng. 129 C D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. S ự quen thu ộ c F. S ự kiên trì G. S ự b ề n H. S ự thay th ế Phiên b ả n m ớ i nh ấ t c ủ a Biltmire Road Atlas đư ợ c b ọ c d ẻ o đ ể tăng đ ộ b ề n. 130 A D ự a vào nghĩa đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. trư ớ c khi B. bên ngoài C. đ ằ ng trư ớ c D. d ự a theo Prior to + V - ing Các ứ ng viên nên chu ẩ n b ị m ộ t danh sách các ngư ờ i tham kh ả o có chuyên môn trư ớ c khi n ộ p đơn. Part 6 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 157 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 131 D C ầ n đi ề n m ộ t liên t ừ thích h ợ p. A. Nhưng B. M ặ c dù C. Làm cách nào D. Cũng như B ả n xem trư ớ c c ủ a trò chơi cũng như m ộ t bài thuy ế t trình t ừ các nhà phát tri ể n s ẽ đư ợ c phát sóng. 132 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án thích h ợ p: A. xác nh ậ n B. D ự đoán C. Yêu c ầ u D. Phân tích R ấ t nhi ề u khách hàng đã d ự đoán r ằ ng nó s ẽ là ph ầ n ti ế p theo c ủ a series Cu ộ c Phiêu lưu Todashi n ổ i ti ế ng c ủ a công ty. 133 A T ừ c ầ n đi ề n đ ứ ng sau m ạ o t ừ “a” và trư ớ c danh t ừ “success”, v ậ y chúng ta c ầ n 1 c ụ m danh t ừ => c ầ n đi ề n 1 tính t ừ . M ộ t thành công đáng chú ý c ủ a công ty. 134 C D ự a vào nghĩa c ủ a câu, ch ọ n đáp án đúng. E. Công ty đã không đ ạ t đư ợ c m ụ c tiêu này. F. Công ty gi ả i trí Toda s ẽ thông báo CEO m ớ i tu ầ n sau. G. Doanh thu toàn c ầ u thì g ấ p đôi con s ố này. H. Khách hàng hi ệ n t ạ i đã có th ể mua nó l ầ n đ ầ u tiên. I. Trò chơi đ ầ u tiên trong series, ra m ắ t 2 năm trư ớ c, là 1 thành công đáng chú ý c ủ a công ty, bán đư ợ c hơn 400,000 b ả n ở Nh ậ t. Doanh thu toàn c ầ u thì g ấ p đôi con s ố này . 135 A D ự a vào nghĩa c ủ a câu đ ể E. Tôi r ấ t vui vì đã nói chuy ệ n v ớ i GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 158 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ch ọ n đáp án đúng. A. Công vi ệ c này r ấ t phù h ợ p v ớ i kĩ năng và m ố i quan tâm c ủ a tôi. B. Công ty có 1 danh ti ế ng qu ố c gia r ấ t n ổ i b ậ t. C. Hãy chú ý r ằ ng tôi cũng đã n ộ p đơn cho r ấ t nhi ề u nh ữ ng công vi ệ c khác. D. Xin hãy liên l ạ c v ớ i tôi đ ể bàn b ạ c v ề các phương án x ế p l ị ch khác. ông v ề v ị t rí tr ố ng ở b ộ ph ậ n thu tài kho ả n ở Riedeberg Realty. Công vi ệ c này r ấ t phù h ợ p v ớ i kĩ năng và m ố i quan tâm c ủ a tôi. Nh ữ ng kinh nghi ệ m trư ớ c đã giúp tôi chu ẩ n b ị r ấ t t ố t….. 136 C D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng E. S ự ki ệ n F. S ự c ố G. V ị trí H. Ngo ạ i l ệ Nh ữ ng kinh nghi ệ m trư ớ c đã giúp tôi chu ẩ n b ị r ấ t t ố t cho v ị trí này. 137 D Đây là d ạ ng th ứ c câu b ị đ ộ ng ở thì quá kh ứ đơn gi ả n. S + was/were + V phân t ừ 2 Kĩ năng vi ế t, s ự quy ế t đoán và s ự chính xác đ ề u đư ợ c đòi h ỏ i ở 2 công vi ệ c trư ớ c c ủ a tôi. 138 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: A. đào t ạ o B. gi ớ i thi ệ u C. gi ả i trí D. ph ỏ ng v ấ n Tôi r ấ t c ả m kích vì ông đã dành th ờ i gian đ ể ph ỏ ng v ấ n tôi. 139 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng E. Theo dõi B ả o tàng M ỹ thu ậ t Gamer đ ả m b ả o vi ệ c b ả o qu ả n b ộ sưu t ậ p b ằ ng cách theo dõi c ẩ n th ậ n ánh sáng c ủ a GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 159 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ F. Đ ạ t đư ợ c G. Bi ể u di ễ n H. B ả o v ệ /canh gác phòng tri ể n lãm. 140 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ và câu đ ể ch ọ n đáp án đúng E. Sau cùng thì F. Ví d ụ G. Ngư ợ c l ạ i H. Vì lý do này M ộ t s ố kh ả o v ậ t nh ấ t đ ị nh – r ấ t nhi ề u trong s ố đó ph ả i t ớ i 1000 năm tu ổ i – r ấ t nh ạ y c ả m v ớ i ánh sáng. Vì lý do này, b ả o tàng không trưng bày chúng ở khu v ự c có c ử a s ổ . 141 A T ừ c ầ n đi ề n đ ứ ng sau “kinds of” (ch ủ ng lo ạ i) và trư ớ c “bulbs” (bóng đèn) - > c ầ n đi ề n 1 c ụ m danh t ừ . L ạ i có “harmful” là tính t ừ đ ể b ổ sung ý nghĩa cho “bulbs”, nên ta cũng c ầ n đi ề n m ộ t tính t ừ vào ch ỗ tr ố ng. …… B ả o tàng cũng không lưu gi ữ nh ữ ng tác ph ẩ m ngh ệ thu ậ t ở khu v ự c có bóng đèn sáng chói , có th ể gây nguy hi ể m. 142 B D ự a vào c âu trư ớ c và câu sau đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. Vì th ế , b ả o tang s ẽ cho vay 1 vài nh ữ ng tác ph ẩ m cũ. B. Đ ồ ng th ờ i, đèn nháy máy ả nh cũng không đư ợ c cho phép. C. Ch ỉ 1 vài nhân viên s ở h ữ u nh ữ ng kĩ năng chuyên môn này. D. Th ậ t không may, vi ệ c xác đ ị nh tu ổ i c ủ a m ộ t món đ ồ có th ể r ấ t khó. B ả o tàng cũng không lưu gi ữ nh ữ ng tác ph ẩ m ngh ệ thu ậ t ở khu v ự c có bóng đèn sáng chói, có th ể gây nguy hi ể m. Đ ồ ng th ờ i, đèn nháy máy ả nh cũng không đư ợ c cho phép. B ằ ng nh ữ ng bi ệ n pháp đó, GMA mong r ằ ng nhi ề u th ế h ệ s ẽ c ả m th ấ y h ứ ng thú v ớ i b ộ sưu t ậ p c ủ a h ọ . GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 160 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 143 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng: E. Đ ầ u tiên F. Hàng năm G. Ủ ng h ộ H. Thuê Như các b ạ n đã bi ế t, s ự ki ệ n hàng năm này là d ị p đ ể chúng tôi cám ơn toàn b ộ nhân viên vì s ự ph ụ c v ụ c ủ a h ọ và đ ể nhìn l ạ i 12 tháng v ừ a qua. 144 A C ấ u trúc: - Provide sb with sth: cung c ấ p cho ai cái gì - (an) opportunity to + V: cơ h ộ i đ ể làm gì. Hơn n ữ a, nó cũng cung c ấ p cho t ấ t c ả m ọ i ngư ờ i cơ h ộ i đ ể dành th ờ i gian v ớ i đ ồ ng nghi ệ p trong m ộ t môi trư ờ ng thân m ậ t và tho ả i mái. 145 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. k ế t qu ả B. phương ti ệ n C. s ứ c ch ứ a D. đ ị a đi ể m Đ ể m ọ i ngư ờ i có th ể tham gia l ễ k ỷ ni ệ m này d ễ dàng hơn, chúng tôi đang tìm m ộ t đ ị a đi ể m g ầ n tòa nhà văn phòng hơn. 146 C D ự a vào nghĩa c ủ a câu đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. Đính kèm là ch ỉ d ẫ n lái xe. F. Chúng tôi xin l ỗ i vì s ự nh ầ m l ẫ n. G. Xin hãy tr ả l ờ i l ạ i n ế u có b ấ t k ỳ g ợ i ý nào. H. Xin hãy nh ớ xác nh ậ n l ạ i s ự tham gia c ủ a mình. I. Đ ể m ọ i ngư ờ i có th ể tham gia l ễ k ỷ ni ệ m này d ễ dàng hơn, chúng tôi đang tìm m ộ t đ ị a đi ể m g ầ n tòa nhà văn phòng hơn . Xin hãy tr ả l ờ i l ạ i n ế u có b ấ t k ỳ g ợ i ý nào. Part 7 Câu Đáp án Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 161 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 147 D Thông báo này thư ờ ng s ẽ xu ấ t hi ệ n ở đâu? E. Trên 1 t ờ phi ế u gi ả m giá F. Trên 1 trang web G. Trên 1 nhãn hi ệ u s ả n ph ẩ m H. Trên 1 hóa đơn bán hàng Nghĩa c ủ a c ả đo ạ n: N ế u không hài lòng v ề s ả n ph ẩ m, có th ể hoàn tr ả l ạ i đ ể đ ổ i ho ặ c hoàn ti ề n => Thư ờ ng là thông tin xu ấ t hi ệ n trên 1 t ờ hóa đơn. 148 A Đo ạ n văn th ể hi ệ n đi ề u gì v ề Thíngs Galore? E. C ử a hàng s ẽ không hoàn ti ề n cho t ấ t c ả các s ả n ph ẩ m. F. C ử a hàng không bán s ả n ph ẩ m gi ả m giá. G. C ử a hàng đã thu các s ả n ph ẩ m b ị h ỏ ng v ề . H. C ử a hàng đang có chương trình gi ả m giá hàng năm. Refunds may be issued on full - price purchases only. 149 D Các ngư ờ i vi ế t ch ủ y ế u làm vi ệ c cho ai? A. 1 công ty s ử a ch ữ a nhà ở B. 1 công ty giao đ ồ ăn C. 1 công ty xây d ự ng D. 1 công ty phát tri ể n ph ầ n m ề m Câu 3 (9:49AM):….. debugging a program …. Câu 6 (9:52AM): ….. coding problems 150 C Lúc 9:50 sáng, cô Viteli có ý gì khi cô ấ y vi ế t “Không h ề ”? E. Cô ấ y không bi ế t David Yuen. F. Cô ấ y chưa đ ế n văn phòng. G. Cô ấ y r ấ t s ẵ n lòng giúp đ ồ ng nghi ệ p. H. Cô ấ y là 1 ph ầ n c ủ a đ ộ i d ự án Zandos. Câu 3 (9:49AM): …… I told him to ask you to look at it. I hope you don’t mind (Tôi nói v ớ i anh ấ y nên h ỏ i b ạ n đ ể b ạ n xem th ử . Mong là b ạ n không phi ề n). => Not at all (Tôi khôn g phi ề n chút nào) GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 162 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 151 C T ạ i sao b ứ c email này l ạ i đư ợ c g ử i? A. Đ ể gi ớ i thi ệ u 1 quá trình đ ặ t hàng online. B. Đ ể thông báo 1 đ ị a đi ể m c ử a hàng m ớ i. C. Đ ể nh ắ n t ớ i 1 đ ề ngh ị đ ặ c bi ệ t. D. Đ ể gi ả i thích 1 chương trình m ớ i. Câu 3,4: To mark this occasion, members of our rewards club will receive a 20% discount on all office furniture. Additionally, they will earn double rewards points during this sales event. 152 A Đi ề u gì đư ợ c ám ch ỉ trong đo ạ n văn v ề c ử a hàng ở Lakeview Avenue? A. G ầ n đây nó đã đư ợ c m ở r ộ ng. B. Nó đã c ậ p nh ậ t trang web. C. Nó thư ờ ng t ổ ch ứ c s ự ki ệ n gi ả m giá cho các thành viên câu l ạ c b ộ có thư ở ng. D. Nó là c ử a hàng Outbox đ ầ u tiên trong khu v ự c. Câu 2: ….. has expanded its store on Lakeview Avenue to include an office furniture department. 153 C T ạ i sao các l ỗ l ạ i đư ợ c khoan? A. Đ ể xác đ ị nh v ị trí t ố t nh ấ t cho cái gi ế ng B. Đ ể l ắ p đ ặ t 1 h ệ th ố ng thoát nư ớ c đã đư ợ c c ả i t ạ o. C. Đ ể th ự c hi ệ n lên k ế ho ạ ch c ho 1 d ự án tòa nhà. D. Đ ể phân tích ch ấ t lư ợ ng đ ấ t cho vi ệ c tr ồ ng cây. Câu 1,2: …. in the final planning stages for the new addition to our headquarters building. As part of the process, contractors will be drilling holes….. 154 B Cô Marta yêu c ầ u nhân viên làm gì ngày mai? A. Làm vi ệ c t ạ i nhà B. Đóng t ấ t c ả c ử a s ổ Câu 6: Please keep windows on all sides of the building shut… GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 163 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Đi tham quan khu v ự c văn phòng m ớ i. D. S ắ p x ế p l ạ i l ị ch các cu ộ c h ọ p v ớ i khách hàng 155 C Câu sau đây phù h ợ p nh ấ t ở v ị trí [1], [2], [3] hay [4]? “Tuy nhiên, chúng ta h ầ u như không làm đư ợ c gì v ề v ấ n đ ề m ứ c đ ộ ti ế ng ồ n” D ự a vào nghĩa c ủ a các câu đ ể ch ọ n v ị trí đúng. …. Tôi cũng nh ậ n ra lo ạ i ti ế ng ồ n này có th ể gây m ấ t t ậ p trung cho nh ữ ng nhân viên đang nói chuy ệ n v ớ i khách hàn g ho ặ c đang h ọ p. Tuy nhiên, chúng ta h ầ u như không làm đư ợ c gì v ề v ấ n đ ề m ứ c đ ộ ti ế ng ồ n. 156 D Thông cáo báo chí thông báo vi ệ c gì? A. Khai trương 1 dòng s ả n ph ẩ m m ớ i B. Tr ụ s ở công ty đ ổ i v ị trí C. Tăng thu nh ậ p c ủ a 1 công ty b ấ t đ ộ ng s ả n. D. S ự b ắ t đ ầ u c ủ a 1 m ố i quan h ệ kinh doanh dài lâu. Câu 1: California - based Belle Development has entered into an agreement to collaborate with the firm Holden Assets,…. 157 B T ừ “khu v ự c” ở đo ạ n 1, dòng 4 g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i: A. l ỗ B. khu v ự c C. ch ỗ ng ồ i D. công viên ….remodel and transform open spaces on airports, train stations, hotels and office buildings…. (Tu s ử a và thay đ ổ i các khu v ự c còn tr ố ng ở sân bay, nhà ga, khách s ạ n và các tòa văn phòng) 158 C Thông cáo báo chí nói r ằ ng d ự án đã Line 9: …. worked together GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 164 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đư ợ c hoàn thành ở đâ u? A. Ở Los Angeles B. Ở London C. Ở Naples D. Ở Barcelona previously remodeling an airport in Naples, Italy…. 159 A Đo ạ n văn nói gì v ề Công viên Heylin? A. Nó là 1 khu v ự c chưa phát tri ể n B. Nó b ị ả nh hư ở ng b ở i cơn bão g ầ n đây. C. Vé vào c ổ ng c ủ a nó đang đư ợ c nâng giá. D. Nó là đ ị a đi ể m c ủ a r ấ t nhi ề u d ự án nghiên c ứ u. Câu 1: Heylin Park is a rugged wilderness site. 160 D Đi ề u gì b ị c ấ m ở Công viên Heylin? A. c ắ m tr ạ i qua đêm B. Đi b ộ đư ờ ng dài mà không có ngư ờ i hư ớ ng d ẫ n C. Tham quan mà không có phép D. Thu th ậ p v ậ t ph ẩ m thiên nhiên Line 5: we ask that you please take nothing home with you aside from photographs and memories. 161 A Nh ữ ng ngư ờ i tham quan có th ể làm gì ở qu ầ y đăng ký? A. Đăng ký 1 chuy ế n tham quan B. Theo dõi thư thông báo C. Xem ả nh cây c ố i D. tình nguy ệ n giúp xây đư ờ ng Paragraph 2, line 1 & 3: ….. you can join a free ranger - guided hike. …. Just add your name to the sign - up sheet at the check - in kiosk, … 162 D M ụ c đích c ủ a bài báo này là gì? A. Thông báo sát nh ậ p công ty B. Cung c ấ p m ẹ o ti ế p th ị C. Gi ớ i thi ệ u 1 giám đ ố c m ớ i D. Công khai nh ữ ng khóa h ọ c tr ự c Paragraph 2, line 1: We are excited to announce the launch of a wide variety of in - depth courses led by experts in the field… GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 165 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ tuy ế n 163 C Cô Gonzalez khuy ế n khích m ọ i ngư ờ i làm gì? A. Tr ả ti ề n B. Hoàn thành t ờ đơn C. Xem video D. Liên l ạ c 1 chuyên gia Paragraph 2, line 4,5: …. created a brief video highlighting the main points…. Customers are invited to view this presentation… 164 A Nh ữ ng ngư ờ i tham gia ch ủ y ế u làm vi ệ c trong ngành nào A. Tài chính B. Chăm sóc s ứ c kh ỏ e C. Công ngh ệ D. B ấ t đ ộ ng s ả n Nh ữ ng t ừ như “investment strategies”, “stock market” ám ch ỉ khách hàng thư ờ ng làm vi ệ c ở lĩnh v ự c tài chính. 165 B Đo ạ n văn nói gì v ề Cô Jones? A. Cô ấ y s ẽ giúp Ông Pereira v ớ i nghiên c ứ u c ủ a ông ấ y. B. Cô ấ y giám sát công vi ệ c c ủ a cô Canto. C. Cô ấ y s ẽ không ở văn phòng vào th ứ 2. D. Cô ấ y c ầ n thông tin c ủ a ứ ng viên tuy ể n d ụ ng. 1:18PM: … How are things coming along with those blogs I asked you to start? 1:2 2PM: Could you give me more details on that? => Cô Jones h ỏ i cô Canto v ề tình hình công vi ệ c & báo cáo công vi ệ c. 166 C Đo ạ n văn nói gì v ề blog c ủ a cô Canto? A. Chúng s ẽ xong vào cu ố i ngày B. Chúng s ẽ đư ợ c vi ế t b ở i 1 vài thành viên c ủ a đ ộ i. C. Chúng s ẽ đư ợ c xu ấ t b ả n m ỗ i tháng 1 l ầ n D. Chúng s ẽ đư ợ c thi ế t k ế đ ể dùng 1:24PM: Well, I want to feature an interview with a different team member every month. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 166 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ trong n ộ i b ộ công ty. 167 B Vào 1:28PM, cô Jones có ý gì khi cô ấ y vi ế t, “Nghe hay đó”? A. Cô ấ y mu ố n bi ế t thêm v ề cu ộ c h ọ p c ủ a cô Canto. B. Cô ấ y thích ch ủ đ ề blog c ủ a ông Pereira. C. Cô ấ y hài lòng v ớ i xu hư ớ ng th ị trư ờ ng ch ứ ng khoán D. Cô ấ y thích nh ậ n ý ki ế n ph ả n h ồ i tích c ự c t ừ khách hàng. D ự a vào ng ữ c ả nh và nghĩa câu sau đ ể xác đ ị nh ý c ủ a câu đ ề bài h ỏ i. Janice Canto (1:27PM): Sorry, I have to leave for a meeting in about 5 minutes - > Không h ợ p lý n ế u cô Jones tr ả l ờ i “Nghe hay đó”. Ariana Jones (1:28PM):... Do you need assistance with the research? - > H ỏ i ông Pereira xem có c ầ n giúp đ ỡ v ớ i nghiên c ứ u không. 168 C Đo ạ n văn nói gì v ề Doanh nghi ệ p Corbissin? A. Đ ộ i tài chính h ọ p hàng tháng. B. Các nhân viên bán hàng đư ợ c tăng lương. C. Nó s ả n xu ấ t và bán công ngh ệ văn phòng. D. G ầ n đây nó m ớ i m ở 1 c ử a hàng ở Taguig. “Announcement” paragraph: printers and copiers 169 D Đo ạ n văn nói gì v ề ông Serapio? A. Ông ấ y ghi chép biên b ả n cu ộ c h ọ p. B. Ông ấ y lên k ế ho ạ ch cu ộ c h ọ p nhóm l ầ n trư ớ c. C. G ầ n đây ông ấ y đã thuy ế t trình t ạ i 1 cu ộ c h ộ i th ả o. “Absent”: Juan Carlos Serapio (attending International Technology Conference) GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 167 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Ông ấ y đi công tác vào ngày 18/10. 170 C Ai s ẽ thu th ậ p thêm thông tin v ề 1 ch ủ đ ề ? A. Ông Abeyta B. Cô Tengco C. Cô Buenaflor D. Ông Mayuga “Finance Summary” paragraph: Discussion of the proposed internship program was postponed until more research has been done. Perla Buenaflor will look into this proposal… 171 B Chuy ệ n gì s ẽ x ả y ra vào tháng 11? A. Nhóm tài chính s ẽ đi du l ị ch. B. S ả n ph ẩ m m ớ i s ẽ đư ợ c phát hành. C. M ộ t s ố thi ế t b ị s ẽ đư ợ c s ử a ch ữ a D. 1 quy ể n hư ớ ng d ẫ n s ử d ụ ng s ẽ đư ợ c c ậ p nh ậ t “Announcement” paragraph: ….. launch of our new line fo printers and copiers is set for 10 November. 172 B T ạ i sao cô Mathur g ử i thư? A. Đ ể mô t ả trách nhi ệ m công vi ệ c. B. Đ ể ti ế n c ử 1 ngư ờ i đ ồ ng nghi ệ p cho v ị trí. C. Đ ể chào m ừ ng 1 thành viên m ớ i t ớ i ban giám đ ố c. D. Đ ể chúc m ừ ng 1 ngư ờ i đ ồ ng nghi ệ p đã đư ợ c thăng ch ứ c. Paragraph 1, line 3: However, I would like to take this opportunity to voice my support for Ms. Lauren Birrell to serve as a board member. 173 A Đo ạ n văn nói gì v ề Nhóm Môi trư ờ ng Harding? A. Nó ti ế n hành nh ữ ng nghiên c ứ u. B. Nó cung c ấ p d ị ch v ụ v ề lu ậ t. C. Nó s ả n xu ấ t ố ng nư ớ c. D. Nó là 1 cơ quan nhà nư ớ c. Paragraph 2, line 4: …. a recent research study led by…. 174 C Đo ạ n văn nói gì v ề h ệ th ố ng nư ớ c Paragraph 2, last sentence: GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 168 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ c ủ a Thàn h ph ố Phía B ắ c? A. Nó c ầ n đư ợ c nâng c ấ p trong vòng 5 năm t ớ i. B. Nó đư ợ c giám sát thư ờ ng xuyên b ở i cô Birrell. C. Chi phí duy trì c ủ a nó đã gi ả m D. Các đư ờ ng ố ng c ủ a nó c ầ n đư ợ c s ử a ch ữ a. The upgraded system, which requires much less maintenance…. 175 D Câu sau phù h ợ p v ớ i v ị trí [1], [2], [3] hay [4] nh ấ t? “T ổ ch ứ c c ủ a các b ạ n s ẽ thu đư ợ c r ấ t nhi ề u l ợ i ích t ừ nh ữ ng m ố i quan h ệ này” D ự a vào nghĩa c ủ a câu trư ớ c và sau đ ể ch ọ n đáp án đúng: Thêm n ữ a, cô Birrell đã xây d ự ng đư ợ c 1 m ố i quan h ệ r ấ t v ữ ng ch ắ c v ớ i Great Valley Watershed, Ban Norden c ủ a B ả o v ệ Môi trư ờ ng và nh ữ ng cơ quan nhà nư ớ c khác. T ổ ch ứ c c ủ a các b ạ n s ẽ thu đư ợ c r ấ t nhi ề u l ợ i ích t ừ nh ữ ng m ố i quan h ệ này. 176 B T ạ i sao ông Katz liên l ạ c v ớ i cô Cho? A. Đ ể gi ớ i thi ệ u 1 nhân viên m ớ i B. Đ ể báo cáo tình hình C. Đ ể yêu c ầ u thêm chi ti ế t v ề 1 s ự ki ệ n D. Đ ể nh ờ tr ợ giúp Paragraph 1, line 1: Since you were away last week, you might not yet know all the details of the situation with the Web site. 177 B Trong email, t ừ “đ ạ t đư ợ c” ở đo ạ n 2, dòng 1 g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i t ừ : A. k ế t n ố i B. hoàn thành C. g ặ p ph ả i Tôi bi ế t bà đang d ự đ ị nh g ử i email cho các thành viên ngày hôm nay và nh ờ h ọ giúp chúng ta hoàn thành m ụ c tiêu gây qu ỹ trư ớ c 30/6,…. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 169 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. t ậ p h ợ p 178 A Cô Cho là ai? A. Giám đ ố c b ả o tàng B. Đi ề u ph ố i viên công ngh ệ thông tin C. 1 ngư ờ i thi ế t k ế Web D. 1 ngh ệ sĩ đ ị a phương - IT Coordinator: Julian Katz - Web designer: Shannon Gehring - Local artist: Leroy Davis. 179 D Cô Sanz háo h ứ c làm gì? A. Tr ợ giúp v ớ i trang Web B. D ẫ n đ ầ u bu ổ i tham quan v ớ i các thành viên C. Tham gia 1 l ớ p h ọ c v ề ngh ệ thu ậ t D. Tham d ự 1 bu ổ i tri ể n lãm ngh ệ thu ậ t Paragraph 3, last sentence: I’m looking forward to taking a tour of the exhibition next week. 180 A Cô Sanz có ý gì trong ph ầ n ph ả n h ồ i c ủ a mình? A. Cô ấ y đã quyên góp trư ớ c cu ố i năm tài chính. B. Cô ấ y đã t ớ i Nh ậ t B ả n. C. G ầ n đây cô ấ y đã đư ợ c xem b ộ sưu t ậ p ngh ệ thu ậ t tr ự c tuy ế n c ủ a b ả o tang. D. Cô ấ y đã mua 1 b ứ c tranh c ủ a Leroy Davis. Paragraph 4, sentence 1 & 3:…. I just made an additional donation online today […] contributing before the 30 June deadline. Trư ớ c đó, paragraph 2, sentence 2: …. 30 June, the end of our fiscal year. 181 B Babin and Associates có kh ả năng là lo ạ i hình kinh doanh nào? A. 1 d ị ch v ụ gi ặ t là B . 1 công ty qu ầ n áo C. 1 công ty ph ụ c v ụ đ ồ ăn D. 1 công ty giao hàng Nh ữ ng s ả n ph ẩ m như T shirts, long - sleeved shirts, aprons, trousers => Công ty qu ầ n áo GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 170 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 182 C Đo ạ n văn nói gì v ề ông Zhong? A. Ông ấ y dùng 1 vài đ ị a ch ỉ B. Ông ấ y mu ố n giao hàng qua đêm hơn C. Ông ấ y đã đ ặ t d ị ch v ụ t ừ Babin and Associates trư ớ c đây r ồ i. D. Ông ấ y đang m ở r ộ ng kinh doanh. Paragraph 1, sentence 2: I have been buying items from your company for years, and my previous orders….. 183 C Ông Zhong yêu c ầ u đi ề u gì? A. 1 quy ể n danh m ụ c đã đư ợ c c ậ p nh ậ t B. 1 thi ế t k ế logo m ớ i C. 1 cu ộ c g ọ i l ạ i D. Giao hàng t ớ i 1 đ ị a đi ể m khác Paragraph 2, sentence 2: Can you please look into this matter and give me a call? 184 D Theo như hóa đơn, đi ề u nào sau đây là đúng v ề nh ữ ng chi ế c áo dài tay? A. Chúng đư ợ c tính giá gi ả m giá. B. Chúng có nhi ề u màu. C. 1 s ố b ị l ỗ i ở trong kho. D. 1 s ố s ẽ đư ợ c giao vào 1 ngày ch ậ m hơn. 2 last sentences in “Invoice”: We had only 1 pack of long - sleeved shirts in stock […] will send the others in 7 - 19 business days. 185 B V ấ n đ ề ông Zhong phát hi ệ n ra là gì? A. Quá nhi ề u qu ầ n dài đư ợ c v ậ n chuy ể n đ ế n. B. T ạ p d ề b ị tính ti ề n sai C. Áo phông không v ừ a D. Logo trên áo không đúng. Paragraph 2, sentence 1: Additionally, the price for item number 61 is listed….but that was not what I was charged. Invoice: Item 61: black aprons 186 A Evrim Turgut có kh ả năng là ai? A. 1 bác sĩ y t ế B. 1 qu ả n lý văn phòng C. 1 ngư ờ i t ổ ch ứ c h ộ i th ả o Paragraph 1 & 2, nh ữ ng t ừ như cardiology conference (h ộ i th ả o v ề tim m ạ ch), patients (b ệ nh nhân), GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 171 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. 1 đ ạ i di ệ n d ị ch v ụ khách hàng diagnostic imaging technologies (công ngh ệ ch ẩ n đoán hình ả nh) - > Cu ộ c đ ố i tho ạ i c ủ a các bác sĩ v ớ i nhau. 187 D Chi ế c vé th ể hi ệ n gì v ề chuy ế n đi c ủ a Bác sĩ William? A. Cô ấ y s ẽ đi vé h ạ ng nh ấ t B. Cô ấ y s ẽ ph ả i chuy ể n tàu trong khi đi C. Cô ấ y v ẫ n dùng chi ế c vé đó cho chuy ế n v ề . D. Cô ấ y s ẽ đư ợ c ch ọ n ch ỗ ng ồ i. - Class: Standard (Lo ạ i đáp án A) - From: Lancaster; To: Manchester (đ ế n th ẳ ng Manchester, lo ạ i đáp án B) - Return trip: Not included (lo ạ i đáp án C) - Seat number: None Assign ed - > Đáp án D 188 D D ự a vào l ị ch c ủ a ông ấ y, Bác sĩ Penfold s ẽ đi chuy ế n tàu nào? Paragraph 1, sentence 2: …. I am seeing patients until 3PM on 5 August. - > Ch ỉ đi đư ợ c chuy ế n tàu sau 3PM 189 C Đo ạ n văn nói gì v ề Bác sĩ William? A. Cô ấ y làm vi ệ c ở Manchester. B. Cô ấ y thư ờ ng xuyên di chuy ể n b ằ ng tàu C. Cô ấ y mua vé v ớ i giá th ấ p hơn. D. Cô ấ y đã đ ặ t ch ỗ ở nhà ga Lancaster. - NTS Rail Ticket: Price: £ 18.00 - Train schedule: Price: £ 20.00 190 C Theo như l ị ch trình, đi ề u nào sau đây đúng v ề các chuy ế n đi b ằ ng tàu? A. Đ ộ dài chuy ế n đi b ằ ng nhau B. Chuy ế n bu ổ i sáng r ẻ hơn. Train schedule: Lancaster to Manchester - > T ấ t c ả đ ề u k ế t thúc ở Manchester. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 172 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Chúng s ẽ k ế t thúc ở cùng 1 đ ị a đi ể m. D. Khách hàng c ầ n tr ự c ti ế p đ ế n mua. 191 B Theo như bài báo, c ác ngh ệ sĩ s ẽ trình bày s ả n ph ẩ m c ủ a mình ở đâu? A. Công viên Pottersville Central B. Ở các kinh doanh khu v ự c C. Ở Phòng Thương m ạ i D. Ở trang web chính ph ủ Paragraph 1, last sentence: Through the project, local artists will work with area business owners….. 192 A M ụ c đích c ủ a email này là gì? A. Yêu c ầ u phê duy ệ t 1 logo B. Gia h ạ n l ờ i m ờ i làm vi ệ c C. Đ ặ t d ụ ng c ụ m ỹ thu ậ t D. S ắ p x ế p 1 cu ộ c h ẹ n Last paragraph of the email: As you suggested, I have adjusted the color scheme…. Please let me know as soon as possible whether you would like me to make additional changes. 193 C Đo ạ n văn nói gì v ề nh ữ ng d ụ ng c ụ cô Goto đã mua? A. Chúng đư ợ c đ ặ t tr ự c tuy ế n B. Chúng không đư ợ c bán ở Pottersville C. Chi phí c ủ a chúng s ẽ đư ợ c hoàn tr ả hoàn toàn. D. S ự ch ấ p thu ậ n c ủ a h ọ đã đư ợ c t ừ ch ố i. - Paragraph 3, last sentence: The city will reimburse artists for approved supplies up to a limit of $150 (Thành ph ố s ẽ hoàn ti ề n nhi ề u nh ấ t là $150) - Reimbursement Form: Total $111.14 - > Đư ợ c hoàn ti ề n t ấ t c ả . 194 D Cái gì c ầ n đư ợ c đưa vào t ờ đơn? A. 1 b ả n báo cáo thu ế B. 1 b ả n sao c ủ a b ả n thi ế t k ế C. 1 ứ ng d ụ ng d ự án Reimbursement Form: Complete the entire form and attach a record of the purchase. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 173 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Hóa đơn mua hàng 195 D Đi ề u nào sau đây là đúng v ề Jam Café? A. Nó bán các tác ph ẩ m ngh ệ thu ậ t đ ị a phương B. Logo c ủ a nó đư ợ c thi ế t k ế b ở i cô Goto C. Nó đã đư ợ c đóng c ử a đ ể s ử a ch ữ a D. N ộ i th ấ t c ủ a nó màu xanh lá. - Email: Paragraph 2, sentence 1: As you suggested, I have adjusted the color scheme to include only the colors f rom Jam Café’s interior (Tôi đã thay đ ổ i màu s ắ c đ ể ch ỉ s ử d ụ ng màu trùng v ớ i n ộ i th ấ t c ủ a Jam Café) - Reimbursement Form: Product: green paint => Màu n ộ i th ấ t c ủ a Jam Café là xanh lá. 196 A Theo như trang Web, cô Garza nh ậ n đư ợ c gì trư ớ c khi tham gia vào đ ộ i ngũ làm vi ệ c? A. 1 t ấ m b ằ ng đ ạ i h ọ c B. Quyên góp sách C. Nh ữ ng bài h ọ c nh ả y D. Tr ợ c ấ p cho d ự án Web page paragraph 1: she chose to pursue a university degree in economics instead. After completing her degree, … and finally joined the Austin team. 197 A T ạ i sao cô Wyatt coi cô Garza là 1 ngư ờ i ch ứ ng th ự c ngư ờ i n ổ i ti ế ng h ợ p lý? A. H ộ i t ừ thi ệ n c ủ a cô ấ y phân phát kính m ắ t. B. K ỹ năng làm vi ệ c nhóm c ủ a cô ấ y r ấ t t ố t. C. Bonvue b ắ t đ ầ u ở Austin. D. Bonvue làm trang ph ụ c bóng r ổ . Web page paragraph 2, last sentence: It even provide glasses to children whose parents have difficulty purchasing them on their own. 198 D Email ám ch ỉ đi ề u gì v ề ông Roy? Email paragraph 2 có nh ắ c GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 174 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ A. Ông ấ y là nhân viên tài năng c ủ a cô Garza. B. Ông ấ y đã xem qua trang web c ủ a c ô Garza. C. Ông ấ y đã t ừ ng là đ ạ i di ệ n c ủ a Bonvue. D. Ông ấ y làm vi ệ c v ớ i cô Wyatt và ông Delon. đ ế n ông Roy. Cô Wyatt không gi ớ i thi ệ u v ề ch ứ c v ụ c ủ a ông Roy hay ông ấ y là ai, ch ứ ng t ỏ c ả 2 ngư ờ i đ ề u đã bi ế t v ề ông Roy. 199 D Đo ạ n văn ám ch ỉ đi ề u gì v ề cô Garza? A. Cô ấ y là khách hàng lâu năm c ủ a Bonvue. B. Cô ấ y không nh ậ n ti ề n t ừ Bonvue. C. G ầ n đây cô ấ y đã xu ấ t hi ệ n trong 1 b ộ phim. D. Cô ấ y đã tham gia vào chi ế n d ị ch qu ả ng bá trư ớ c khi có l ị ch. Article paragraph 1, last sentence: A video clip featuring Ms. Garza announcing the collaboration was released on Monday, and a full line of advertisements will be rolled out next week. 200 B Thông tin gì v ề Bonvue có trong bài báo? A. S ố năm ho ạ t đ ộ ng B. Đ ị a đi ể m c ủ a tr ụ s ở C. Slogan cho chi ế n d ị ch qu ả ng cáo D. Giá c ủ a s ả n ph ẩ m ph ổ bi ế n nh ấ t. Article paragraph 2, sentence 1: Founded and headquartered in Paris,…..

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan