Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 8 ETS 2020

4,230 345

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 8

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 8 Part 5 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 101 D Sau “to” c ầ n ch ọ n 1 đ ộ ng t ừ nguyên th ể Hai công ty đã tham gia vào m ộ t th ỏ a thu ậ n đ ố i tác chi ế n lư ợ c đ ể tăng cư ờ ng th ị ph ầ n 102 C A. làm l ộ ra B. tính c ộ ng đ ồ ng C. thân thi ệ n D. đáng k ể Trang tr ạ i nguyên ch ấ t Glenwick n ổ i b ậ t so v ớ i các trang tr ạ i vì thân thi ệ n v ớ i môi trư ờ ng 103 B Sau tính t ừ s ở h ữ u “our” chúng ta c ầ n m ộ t danh t ừ Đơn v ị c ủ a chúng tôi ch ị u trách nhi ệ m qu ả n lý ch ấ t lư ợ ng trong khâu s ả n xu ấ t 104 D A. xung quanh B. qua C. tr ừ khi D. cho đ ế n khi Vì m ộ t s ự c ố máy móc trong nhà máy s ả n xu ấ t, Fizzy Bottlers s ẽ bi đóng c ử a cho đ ế n khi có thông báo. 105 A Ch ủ ng ữ và tân ng ữ đ ề u ch ỉ 1 ngư ờ i nên chúng ta c ầ n s ử d ụ ng đ ạ i t ừ ph ả n thân Các ứ ng viên đư ợ c yêu c ầ u không nói chuy ệ n v ớ i nhau.trong khi ch ờ ở khu ti ế p tân 106 D A. r ấ t B. đ ủ C. hơn là (cái gi đó) D. s ớ m B ộ ph ậ n k ế toán nh ắ c nh ở t ấ t c ả nhân viên n ộ p báo cáo thu chi s ớ m sau khi tr ở v ề t ừ chuy ế n đi GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 176 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 107 D Trư ớ c đ ộ ng t ừ c ầ n s ử d ụ ng m ộ t tr ạ ng t ừ đ ể b ổ nghĩa Occasionally: đôi khi C ử a hàng Olay…. đôi khi t ổ ch ứ c s ự ki ệ n mua s ắ m đ ặ c bi ệ t dành cho các khách hàng thân thi ế t 108 C A. kéo dài B. ngay l ậ p t ứ c C. có ích D. tính nh ậ n th ứ c Dành cho nh ữ ng ngư ờ i mua nhà đang tìm cách gi ả m chi phí ti ề n đi ệ n, các ý tư ở ng ti ế t ki ệ m đi ệ n trong t ờ rơi này s ẽ r ấ t có ích. 109 B Trong câu có “an online list” là tân ng ữ , v ậ y chúng ta c ầ n đ ộ ng t ừ ch ủ đ ộ ng chia theo ch ủ ng ữ . - Maintain: duy trì B ộ ph ậ n qu ả n lý đư ờ ng cao t ố c Delmar duy trì m ộ t danh sách tr ự c tuy ế n c ủ a nh ữ ng tuy ế n đư ờ ng đóng c ử a 110 A A. Thay vì B. Li ệ u r ằ ng C. Như là D. Ví d ụ như Thay vì c ắ t gi ả m nhân viên, ban lãnh đ ạ o đưa ra quy ế t đ ị nh gi ả m thư ở ng 111 C Sau đ ộ ng t ừ “arch”, chúng ta c ầ n m ộ t tr ạ ng t ừ b ổ nghĩa Arch: u ố n cong Graceful: duyên dáng L ố i đi v ớ i s ự u ố n cong duyên dáng, đư ợ c gi ữ nguyên tr ạ ng trong quá trình tu b ổ c ủ a tòa nhà Dersten c ổ kính 112 B A. trình di ễ n B. hãnh di ệ n C. chào đón D. th ử thách Cô Maeda r ấ t hãnh di ệ n khi tác ph ẩ m c ủ a cô ấ y đư ợ c s ử d ụ ng làm trang bìa t ạ p chí hàng năm c ủ a công ty 113 C A. phương pháp B. s ự liên quan C. m ố i nghi ng ạ i D. ngu ồ n M ố i quan ng ạ i chính là li ệ u giá s ử a xe có hơp lý hay không khi tính đ ế n công s ứ c b ỏ ra. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 177 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 114 A Ở gi ữ a m ạ o t ừ và m ộ t danh t ừ , chúng ta c ầ n m ộ t tính t ừ Công ty tài chính Norvo đang xây d ự ng m ộ t n ề n t ả ng khách hàng ấ n tư ợ ng trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian ng ắ n. 115 B E. Theo dõi F. Yêu c ầ u G. Xác nh ậ n H. Bao g ồ m Chúng tôi yêu c ầ u t ấ t c ả nhân viên m ặ c trang ph ụ c trang tr ọ ng khi g ặ p khách hàng trong văn phòng. 116 C A. C ả hai B. Không C. Không ph ả i c ả hai D. B ấ t c ứ ai Có nor ta ch ọ n ngay đáp án neither C ả cô Chang và ngài Kao đ ề u không nh ậ n đư ợ c email v ề đ ề xu ấ t d ự án 117 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng E. C ẩ n th ậ n F. Xa G. D ầ n d ầ n H. G ầ n, sát sao Trong trư ờ ng h ợ p th ờ i ti ế t x ấ u, các nhân viên đư ợ c khuy ế n khích làm vi ệ c t ừ xa thay vì di chuy ể n t ớ i văn phòng 118 D A. Copy B. S ử a ch ữ a C. H ỗ tr ợ D. Đa d ạ ng Phí b ả o trì dài h ạ n đa d ạ ng d ự a theo lo ạ i máy in công nghi ệ p đư ợ c mua 119 B Đ ằ ng sau tr ạ ng t ừ chúng ta c ầ n tính t ừ , trong câu đã có made là đ ộ ng t ừ Ngoài ra cũng có th ể nh ớ c ấ u trúc make + sth + adj nghĩa là “làm cái gì như th ế nào” Cô Kwon ch ỉ rõ ra r ằ ng các quy ế t đ ị nh tuy ể n d ụ ng ph ả i thông qua s ự cho phép c ủ a cô ấ y GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 178 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 120 B C ấ u trúc b ị đ ộ ng => c ầ n phân t ừ hai Cu ố n sách tr ẻ em m ớ i nh ấ t c ủ a Sookie Choi đang đư ợ c minh h ọ a b ở i Park Chunghe 121 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng E. C ả nh F. Xã h ộ i G. Hình th ứ c H. L ễ ti ế p đón Tri ể n lãm Stoneport đang t ổ ch ứ c m ộ t l ễ ti ế p đón đ ể trình di ễ n các tác ph ẩ m c ủ a nhà điêu kh ắ c Fabrice Pepin. 122 D A. D ị ch B. nghe C. ch ờ D. luy ệ n t ậ p Ông Soto s ẽ ch ạ y 5 kilomet 2 ngày 1 l ầ n đ ể luy ệ n t ậ p cho ….. 123 B Sau đ ộ ng t ừ c ầ n m ộ t tr ạ ng t ừ T ấ t c ả nhân viên đư ợ c yêu c ầ u cư x ử có trách nhi ệ m trong chuy ế n du l ị ch c ủ a công ty 124 D D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. Trong F. Nên là G. Khi H. Vì Vì anh ấ y đã v ề hưu, Mr.Matila có th ể theo đu ổ i s ở thích làm g ỗ c ủ a mình 125 C Câu c ầ n m ộ t danh t ừ đ ể hoàn thành ch ủ ng ữ Ứ ng viên cho v ị trí truy ề n thông c ủ a l ễ h ộ i âm nh ạ c s ẽ nh ậ n đư ợ c ph ả n h ồ i chính th ứ c vào 30 tháng 6 126 A D ự a vào nghĩa c ủ a câu ch ọ n ngay before - T ấ t c ả nhân viên nên sao lưu d ữ li ệ u quan tr ọ ng trư ớ c khi chuy ể n sang h ệ th ố ng m ớ i vào 5/8 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 179 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 127 D I. S ự quan tr ọ ng J. S ự an toàn K. N ề n t ả ng L. Ngu ồ n g ố c - M ỗ i nhãn mác trên h ộ p nên ch ỉ ra ngày s ả n xu ấ t cũng như ngu ồ n g ố c xu ấ t x ứ c ủ a s ả n ph ẩ m 128 B V ế câu sau c ầ n ch ủ ng ữ => ch ọ n she Ms Jha đ ả m b ả o v ớ i khách hàng r ằ ng cô ấ y s ẽ đáp ứ ng h ợ p đ ồ ng trong chi ề u nay 129 C Appear là đ ộ ng t ừ liên k ế t => sau đó c ầ n m ộ t tính t ừ Trong quá trình thương th ả o, ban lãnh đ ạ o có v ẻ đ ồ ng tình v ớ i ý tư ở ng tăng lương c ủ a nhân viên 130 A D ự a vào nghĩa câu ch ọ n across Nhân viên xuyên su ố t nhi ề u b ộ ph ậ n đư ợ c khuy ế n khích c ắ t gi ả m chi phí Part 6 Câu Đáp án Gi ả i thích T ạ m d ị ch/ M ở r ộ ng 131 C Trong câu thi ế u đ ộ ng t ừ B ạ n s ử d ụ ng càng nhi ề u,….. 132 A D ự a vào đo ạ n “leave your home country”, trong bài nói đ ế n du l ị ch Italy A. L ờ i đ ề ngh ị này ch ỉ dành cho khách qu ố c t ế B. Các khách du l ị ch không th ể thăm t ấ t c ả các nơi trong 1 tu ầ n C. Các danh lam th ắ ng c ả nh r ấ t đông vào mùa hè D. Nhi ề u công ty có hư ớ ng d ẫ n viên 133 B D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. E. Thoáng F. Có hi ệ u l ự c Vé s ẽ có hi ệ u l ự c trong 21 ngày GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 180 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ G. Không đ ổ i H. Bình thư ờ ng 134 B A. bên c ạ nh B. cũng C. sau đó D. vư ợ t kh ỏ i Mua vé cũng bao g ồ m m ộ t huy hi ệ u trang trí và s ổ tay lưu ni ệ m…. 135 D Sau tính t ừ s ở h ữ u our c ầ n m ộ t danh t ừ Tôi đang vi ế t đ ể chia s ẻ ni ề m c ả m kích c ủ a chúng tôi….. 136 D Thư g ử i vào tháng 4 nói v ề n ộ i dung cu ộ c h ọ p ngày 28/3. Tuy nhiên trư ớ c cu ộ c h ọ p ngày 28/3 đã có nh ữ ng ý ki ế n ph ả n h ồ i => dùng thì quá kh ứ ti ế p di ễ n Vài nhân viên đã th ể hi ệ n m ố i quan ng ạ i v ề ….. 137 A D ự a vào nghĩa c ủ a c ủ a câu trư ớ c, ch ọ n đáp án A. E. Sau đó F. Thư ờ ng G. T ừ khi H. Thay vì Chúng tôi yêu c ầ u ngư ờ i tham gia hoàn thành m ộ t m ẫ u đơn đánh giá sau đó . 138 B D ự a vào nghĩa c ủ a câu trư ớ c đ ể ch ọ n đáp án B. Câu trư ớ c có nghĩa 90% k ế t qu ả t ố t => ch ỉ còn thi ể u s ố c ầ n luy ệ n t ậ p thêm. (A) H ộ i th ả o s ẽ đư ợ c lên l ị ch l ạ i vào cu ố i tu ầ n. (B) M ộ t vài ngư ờ i tham gia cho bi ế t h ọ thích th ự c hành nhi ề u hơn. (C) M ộ t h ộ i th ả o b ổ sung v ề xây d ự ng đ ộ i ngũ đư ợ c t ổ ch ứ c. (D) Chúng tôi s ẽ cung c ấ p cho b ạ n m ộ t hóa đơn 139 C C ấ u trúc “standing order” là Chúng ta c ầ n đi ề u ch ỉ nh đơn hàng GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 181 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ t ừ chuyên ngành cho công ty ki ế n th ứ c Hiraoka. 140 A D ự a vào nghĩa các câu trư ớ c => ta c ầ n 1 k ế t qu ả => dùng Therefore V ậ y nên, chúng ta c ầ n gi ả m s ố lư ợ ng…. 141 D Có d ấ u hi ệ u next year, ch ọ n thì tương lai đơn Tôi s ẽ cho các b ạ n thông báo s ớ m, có th ể là cu ố i năm sau… 142 C Câu trư ớ c liên quan đ ế n hóa đơn thanh toán => liên quan đ ế n b ộ ph ậ n tài chính (A) Chúng tôi chưa s ử d ụ ng h ế t hàng t ồ n kho c ủ a chúng tôi. (B) B ạ n có th ể tìm th ấ y nó trong h ộ p thư đ ế n c ủ a b ạ n. (C) B ộ ph ậ n tài chính c ủ a chúng tôi s ẽ c ầ n nó. (D) Nhân viên hài lòng v ớ i s ả n ph ẩ m 143 C Dùng thì hi ệ n t ạ i hoàn thành đ ể th ể hi ệ n m ộ t hành đ ộ ng vùa hoàn thành Mallorca v ừ a hoàn thành gói th ầ u c ủ a …… 144 A D ự a vào nghĩa c ủ a t ừ đ ể ch ọ n đáp án đúng. A. V ị trí B. D ữ li ệ u C. K ế t qu ả D. S ả n ph ẩ m Công nhân c ủ a b ạ n s ẽ có quy ề n vào v ị trí thi công vào 5/5…. 145 B V ế câu sau mang ý nghĩa b ổ sung => ch ọ n In addition Thêm vào đó, tài li ệ u li ệ t kê nh ữ ng nhà cung c ấ p khác…… 146 D D ự a vào nghĩa c ủ a câu đ ể ch ọ n đáp án Câu trư ớ c liên quan đ ế n thông tin => câu sau s ẽ c ầ n cung c ấ p (A) Th ậ t không may, giá th ầ u c ủ a b ạ n đã đ ế n sau th ờ i h ạ n. (B) Chúng tôi s ẽ thông báo cho b ạ n v ề quy ế t đ ị nh cu ố i cùng c ủ a chúng tôi (C) L ờ i chúc t ố t đ ẹ p nh ấ t m ộ t l ầ n n ữ a vào g ầ n đây c ủ a b ạ n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 182 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (D) Chúng tôi s ẽ cung c ấ p cho b ạ n k ị p th ờ i. Part 7 Câu Đáp án Nghĩa câu h ỏ i Thông tin trong bài 147 A Cái gì đư ợ c qu ả ng cáo? I. Mi ễ n phí d ị ch v ụ di chuy ể n J. Gi ả m giá vé l ễ h ộ i K. Thành viên chương trình thư ở ng L. Tour hư ớ ng d ẫ n nhà hát Câu 1: complimentary shuttle bus service => đáp án A 148 C 148. Nh ữ ng gì đư ợ c đ ề xu ấ t v ề River Street Khách s ạ n? (A) Đây là m ộ t tòa nhà l ị ch s ử . (B) Đây là m ộ t khách s ạ n đư ợ c đánh giá cao. (C) Nó n ằ m g ầ n khu v ự c trung tâm thành ph ố . (D) Nó là ph ổ bi ế n v ớ i du khách kinh doanh. We've extended our complimentary shuttle bus service to include the city’s downtown area. D ị ch v ụ bao g ồ m khu v ự c trung tâm t ứ c là khách s ạ n s ẽ n ằ m g ầ n đó , các đáp án còn l ạ i không liên quan. 149 A 149. Bà Trivers lo đ ế n đi ề u gì? (A) Đ ế n văn phòng vào m ộ t th ờ i đi ể m nh ấ t đ ị nh (B) B ỏ l ỡ bài thuy ế t trình c ủ a đ ồ ng nghi ệ p (C) B ắ t m ộ t chuy ế n tàu k ế t n ố i (D) Tìm tr ạ m xe buýt Câu 1: my train ts delayed by one hour, and I might be late for my presentation. Would you be able to set up and start for me if I am not there before 2:00? => Tàu l ỡ h ẹ n nên cô ấ y lo GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 183 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 150 C 150. Vào lúc 10:39 sáng, ông Okada r ấ t có th ể có ý nghĩa gì khi ông vi ế t "Không c ầ n"? (A) H ọ s ẽ kh ông ph ả i đ ế n Oakville. (B) H ọ s ẽ không c ầ n máy tính. (C) Cô Trivers không c ầ n ph ả i đón xe buýt. (D) Cô Trivers không c ầ n ph ả i đ ế n I. văn phòng. Ở trên cô Trivers nói r ằ ng mình s ẽ đi xe bus, và ông Okada nói r ằ ng mình s ẽ đón, v ậ y đáp án C là h ợ p lý nh ấ t. 151 B 151. Bài báo nói v ề cái gì? (A) Vi ệ c di d ờ i m ộ t nhà hàng (B) Cơ h ộ i vi ệ c làm t ạ i m ộ t nhà hàng m ớ i (C) Xu hư ớ ng làm vư ờ n đ ị a phương (D) Đào t ạ o đ ể phát tri ể n các th ế h ệ k ỹ năng công vi ệ c m ớ i. Đo ạ n “looking to fill 50 positions before the door open….” => c ầ n 50 v ị trí t ừ đ ầ u b ế p bánh đ ế n qu ả n lý => đáp án B 152 D 152. Nh ữ ng gì đư ợ c ch ỉ ra v ề s ự ki ệ n ngày 16 tháng 8? (A) Nó đư ợ c dành cho nh ữ ng ch ủ s ở h ữ u nhà hàng đ ị a phương. (B) Ngư ờ i tìm vi ệ c ph ả i tham d ự s ự ki ệ n đ ể đư ợ c ph ỏ ng v ấ n. (C) Ngư ờ i tham d ự s ẽ t h ử món ăn nhà hàng. (D) S ẽ có 50 ch ỗ Tương t ự như câu trên, có “because of the number of positions,…..” – Các đáp án còn l ạ i không đ ủ thông tin 153 A 153. Downing Way đ ộ c đáo như th ế nào? (A) Nó tr ồ ng nh ữ ng nông s ả n riêng c ủ a mình. Đo ạ n “only restaurant in Sheldon that harvests it own vegetables and herb in a garden…” nghĩa là nhà hàng GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 184 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (B) Nó cung c ấ p m ứ c lương t ố t nh ấ t. (C) Nó đã ở trong cùng m ộ t gia đình qua nhi ề u th ế h ệ . (D) Trang web c ủ a nó đã giành đư ợ c m ộ t s ố gi ả i thư ở ng trong ngành duy nh ấ t ở Sh eldon t ự thu ho ạ ch rau => đáp án A. 154 B 154. Cô Wells có th ể làm vi ệ c ở đâu? (A) T ạ i m ộ t công ty nghiên c ứ u th ị trư ờ ng (B) T ạ i m ộ t công ty giao hàng (C) T ạ i m ộ t nhân viên cơ quan b ả o hi ể m (D) T ạ i m ộ t công ty qu ả ng cáo Trong bài có nhi ề u t ừ v ự ng liên quan đ ế n giao hàng, shipping, parcel, packaging,… 155 C 155. Cô Wells đã xem xét thông tin gì? (A) Giá v ậ t li ệ u (B) Ngày giao hàng (C) K ế t qu ả kh ả o sát (D) S ố li ệ u bán hàng Trong bài có đ ề c ậ p đ ế n “customer” và “satisfaction”. Ngoài ra còn có “gather opin ions about our customer service” 156 A 156. Cô Wells đ ề c ậ p đ ế n v ấ n đ ề gì? (A) R ấ t ít khách hàng đ ề ngh ị công ty cho ngư ờ i khác. (B) M ộ t s ố đơn đ ặ t hàng đã không đư ợ c x ử lý k ị p th ờ i (C) Chi phí qu ả ng cáo đã tăng. (D) B ộ ph ậ n d ị ch v ụ khách hàng là thi ế u nhân s ự . C ả đo ạ n hai có n ộ i dung v ề v ấ n đ ề khách hàng ít gi ớ i thi ệ u cho ngư ờ i khác. 157 D 157. Nhân viên đư ợ c yêu c ầ u làm gì? (A) Hoàn thành m ẫ u đơn online (B) Tuy ể n thêm d ị ch v ụ khách hàng Đo ạ n 3 có đo ạ n “send me your suggestion” và “discussion” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 185 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (C) Đ ề xu ấ t m ộ t ngày khác cho m ộ t cu ộ c h ọ p (D) G ử i ý tư ở ng cho m ộ t bu ổ i th ả o lu ậ n 158 A 158. Cô Treloar có kh ả năng cao nh ấ t là ai? (A) M ộ t tác gi ả đ ế n? (B) M ộ t nhà báo (C) M ộ t giám đ ố c qu ả ng cáo (D) M ộ t thành viên nhóm ti ế p th ị Trong email có h ỏ i ý ki ế n cô Treloar v ề thi ế t k ế bìa sách, đo ạ n “your book’s cover” v ậ y kh ả năng cao cô này là tác gi ả c ủ a cu ố n sách 159 D 159. Theo email, nh ữ ng gì s ẽ s ớ m đ ế n? (A) A book (B) Ả nh bìa (C) M ộ t s ố đ ề xu ấ t biên t ậ p (D) M ộ t s ố thông tin ti ế p th ị Câu “The email describes t he marketing process” liên quan đ ế n đáp án D, nghĩa là n ộ i dung email miêu t ả quá trình marketing cho cu ố n sách 160 B 160. T ạ i sao phí l ạ i b ị thay đ ổ i? A. LWW g ỡ b ỏ m ộ t chương trình gi ả m giá B. LWW c ả i thi ệ n ch ấ t lư ợ ng d ị ch v ụ C. Cô Gandarillas thêm c ử a hàng online trên trang web D. Cô Gandarillas đã yêu c ầ u thêm linh ki ệ n Đo ạ n “performed a major upgrade in June…” nghĩa là công ty này đã th ự c hi ệ n m ộ t cu ộ c nâng c ấ p t ổ ng th ể , nên khi gia h ạ n h ợ p đ ồ ng m ớ i có thêm phí $20. 161 D 161. Ông Liu yêu c ầ u cô Gand arillas làm gì? (A) G ử i l ờ i nh ắ c đ ế n khách hàng c ủ a cô ấ y (B) Gia h ạ n h ợ p đ ồ ng hàng năm c ủ a cô ấ y Đo ạ n cu ố i cùng có đ ề c ậ p đ ế n vi ệ c “complete our online survey…” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 186 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (C) C ậ p nh ậ t thông tin tài kho ả n c ủ a cô ấ y (D) Hoàn thành m ẫ u ph ả n h ồ i 162 B V ị trí nào trong 4 v ị trí sau phù h ợ p v ớ i câu sau A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu sau có t ừ “reminder” là nh ắ c nh ở l ạ i, v ậ y đáp án “Chúng tôi đã email b ạ n vào tháng 5 v ề s ự tăng giá này” ở đây là h ợ p lý. 163 B 163. V ấ n đ ề ở đây là gì? (A) Xe t ả i giao hàng c ầ n s ử a ch ữ a. (B) H ệ th ố ng làm mát không ho ạ t đ ộ ng. (C) H ệ th ố ng ngưng đ ọ ng quá đ ắ t đ ể thay th ế . (D) Xác nh ậ n m ộ t giao d ị ch mua đã b ị t ừ ch ố i Câu “air - conditioning is not functioning” nghĩa là h ệ th ố ng đi ề u hòa đang không ho ạ t đ ộ ng => ch ọ n đáp án B 164 D 164. Vào lúc 10:26 A.M., ông Avila có ý nghĩa gì khi ông vi ế t, không ph ả i trong tòa nhà này "? (A) K ỹ thu ậ t viên không có s ẵ n. (B) Anh ấ y không có văn phòng CNTT. (C) Các máy ch ủ máy tính v ẫ n ổ n (D) Không có đi ề u hòa không khí g ầ n đó Ở trên Simon có h ỏ i có đi ề u hòa có th ể d i chuy ể n ở b ộ ph ậ n IT không, v ậ y đáp án D là h ợ p lý 165 B 165. T ạ i sao nhi ề u kh ả năng bà Denner quy ế t đ ị nh không s ử d ụ ng các thi ế t b ị trong Mindones? (A) Không có đ ủ chúng. Cô Denner có ủ y quy ề n cho m ộ t yêu c ầ u mua s ắ m kh ẩ n c ấ p ngay l ậ p t ứ c, “emergency purchase…. right away” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 187 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (B) H ọ s ẽ m ấ t quá nhi ề u th ờ i gian đ ể đ ế n nơi. (C) H ọ không làm vi ệ c hi ệ u qu ả . (D) Không có đ ủ không gian. ð đáp án là ko có đ ủ th ờ i gian đ ể mang đ ế n nơi 166 A 166. Đi ề u gì r ấ t có th ể s ẽ x ả y ra ti ế p theo? (A) Ông Avila s ẽ s ắ p x ế p mua hàng. (B) Ngư ờ i hâm m ộ s ẽ đư ợ c chuy ể n đ ế n văn phòng CNTT (C) Ông Miano s ẽ lái xe đ ế n nhà kho. (D) K ỹ thu ậ t viên s ẽ thay th ế các máy ch ủ . Avila s ẽ đáp ứ ng yêu c ầ u đư ợ c giao t ừ cô Denner => đáp án A. Trong bài có câu “I’ll get started right away” 167 A 167. Cô Hollander có kh ả năng làm vi ệ c trong lo ạ i hình kinh doanh nào nh ấ t? (A) M ộ t nhà hàng (B) M ộ t siêu th ị (C) M ộ t nhà cung c ấ p th ự c ph ẩ m (D) M ộ t công ty v ậ n chuy ể n Trong bài có xu ấ t hi ệ n c ụ m t ừ supplier of equipment to restaurants, chúng ta có th ể ch ọ n đáp án t ừ đây 168 D 168. Theo e - mail, khi nào cô Hollander s ẽ nh ậ n đư ợ c m ộ t e - mail khác t ừ Eatery Source? (A) Khi cô ấ y thanh toán (B) Khi cô ấ y đ ặ t hàng khác (C) Khi s ả n ph ẩ m m ớ i có s ẵ n (D) Khi đơn hàng c ủ a cô ấ y đã r ờ i kh ỏ i kho “When your order has shipped ” tương đương nghĩa v ớ i đơn hàng r ờ i kh ỏ i kho 169 D 169. M ụ c đích c ủ a e - mail là gì? (A) Đ ể qu ả ng cáo bán hàng (B) Đ ể thu hút ngư ờ i đăng ký m ớ i Bài vi ế t nói v ề vi ệ c công ty đưa ra phiên b ả n m ớ i cho ph ầ n m ề m “ will release GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 188 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (C) Đ ể gi ả i thích cách s ử d ụ ng chương trình (D) Đ ể thông báo cho khách hàng v ề nh ữ ng thay đ ổ i version…” và hư ớ ng d ẫ n khách hàng v ề quá trình chuy ể n đ ổ i => đáp án D 170 A 170. Email cho bi ế t đi ề u gì s ẽ x ả y ra vào ngày 29 tháng 9? (A) Ứ ng d ụ ng máy tính s ẽ tr ở thành không th ể truy c ậ p (B) Tronica LLC s ẽ thuê k ỹ thu ậ t viên m ớ i (C) M ộ t e - mail s ẽ đư ợ c g ử i đ ế n ngư ờ i dùng Nossis. (D) Ph ầ n m ề m m ớ i s ẽ đư ợ c cung c ấ p cho mua, t ự a vào, bám vào. “Nossis will become unavailable….” Ngay sau đo ạ n 29 tháng 9 => ch ọ n ngay đáp án A 171 C 171. C ụ m t ừ “roll out” ra trong đo ạ n 1, dòng 3, có nghĩa g ầ n nh ấ t v ớ i (A) làm ph ẳ ng (B) lo ạ i b ỏ (C) gi ớ i thi ệ u (D) tr ả i r ộ ng “roll out” có nghĩa là đư ợ c đưa vào s ử d ụ ng => g ầ n nghĩa nh ấ t v ớ i gi ớ i thi ệ u 172 C 172. M ụ c đích c ủ a bài vi ế t là gì? (A) Đ ể h ồ sơ m ộ t s ố đ ồ ng hành đ ị a phương (B) Đ ể th ả o lu ậ n v ề xu hư ớ ng th ờ i trang ở Scotland (C) Đ ể minh h ọ a cách m ộ t doanh nghi ệ p đã phát tri ể n (D) Đ ể qu ả ng cáo m ộ t d ị ch v ụ ch ụ p ả nh m ớ i Bài vi ế t nói v ề s ự phát tri ể n và thành công c ủ a m ộ t công ty th ờ i trang t ừ quá kh ứ đ ế n hi ệ n t ạ i => c h ọ n đáp án C GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 189 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 173 D 173. Đi ề u gì đư ợ c nh ắ c đ ế n v ề Yes Yolanda? (A) Doanh s ố bán hàng c ủ a nó đã đư ợ c gi ữ ổ n đ ị nh trong nhi ề u năm. (B) Nó đã m ở c ử a hàng đ ầ u tiên t ạ i Manchester. (C) Nhà thi ế t k ế web c ủ a nó g ầ n đây đã giành đư ợ c m ộ t gi ả i thư ở ng. (D) Nó đư ợ c bi ế t đ ế n b ở i m ộ t tên khác Đo ạ n “rename the flagship store to Yes Yolanda to match its digital identity” Có t ừ rename nghĩa là đ ổ i tên đ ể có cùng danh nghĩa v ớ i c ử a hang đi ệ n t ừ => D 174 D T ừ “fashion” đư ợ c s ử d ụ ng trong bài g ầ n nghĩa nào nh ấ t T ừ fashion đ ư ợ c s ử d ụ ng v ớ i nghĩa v ớ i cách làm, cách th ự c hi ệ n => manner 175 C Ch ỗ tr ố ng nào h ợ p lý cho câu dư ớ i D ự a vào nghĩa c ủ a các câu trư ớ c và sau, ch ọ n đư ợ c đáp án C có liên quan đ ế n customer, và th ỏ a mãn yêu c ầ u khách hàng 176 B 176. Cô Kowalski yêu c ầ u gì trên m ẫ u đơn tr ự c tuy ế n? (A) H ủ y b ỏ thành viên (B) L ị ch b ả o trì (C) M ộ t cu ộ c g ọ i t ừ b ộ ph ậ n h ỗ tr ợ khách hàng (D) M ộ t th ờ i gian khác cho bu ổ i đào t ạ o Bài vi ế t nh ắ c đ ế n c ụ m t ừ “down for maintenance” và cô ấ y đang gi ả i thích v ấ n đ ề mình g ặ p ph ả i và yêu c ầ u đ ư ợ c thông tin v ề l ị ch b ả o trì “inform about maintenance schedule” 177 C 177. Đi ề u gì đư ợ c nói đ ế n v ề cô Kowalski? (A) Cô ấ y t ừ ng làm vi ệ c cho Quipwerx? C ả đo ạ n trong ph ầ n form nêu ra vi ệ c cô ấ y s ử d ụ ng ph ầ n m ề m đ ể đào t ạ o => ch ỉ có đáp án C là h ợ p lý. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 190 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (B) Cô gia nh ậ p Alexsy Corporation vào tháng 6. (C) Cô ấ y s ử d ụ ng ph ầ n m ề m h ộ i ngh ị Web thư ờ ng xuyên. (D) Cô ấ y ti ế n hành các bu ổ i đào t ạ o vào m ỗ i th ứ Tư. 178 C 178. Khi ế u n ạ i c ủ a bà Kowalski v ề ph ầ n m ề m h ộ i ngh ị Quipwerx là gì? (A) Nó không ph ụ c v ụ m ụ c đíc h hi ệ n t ạ i c ủ a cô ấ y. (B) Nó không tương thích v ớ i máy tính c ủ a cô ấ y. (C) Nó không đáng tin c ậ y. (D) Nó không th ể đư ợ c s ử d ụ ng b ở i các khách hàng nư ớ c ngoài c ủ a cô. Do cô ấ y g ặ p tr ụ c tr ặ c “had several interruption” nên cô ấ y nghĩ ph ầ n m ề m này không đáng tin c ậ y và s ẽ h ủ y thành viên (terminate my membership) => đáp án C 179 A 179. Cô Trautman nói gì Quipwerx s ẽ thay đ ổ i? (A) Thông báo tr ụ c tr ặ c c ủ a nó (B) Th ỏ a thu ậ n khách hàng c ủ a nó (C) Ph ầ n m ề m h ộ i th ả o web c ủ a nó (D) L ị ch b ả o trì c ủ a nó Trong thư ph ả n h ồ i có nói “decide to reword our alert message” nghĩa là quy ế t đ ị nh thay đ ổ i tin nh ắ n thông báo. 180 D 180. Nh ữ ng gì đư ợ c nói t ớ i v ề Alexsy Corporation? (A) nâng c ấ p h ệ th ố ng c ủ a nó thư ờ ng xuyên. (B) Thuê nhân viên m ớ i m ỗ i tu ầ n. (C) G ầ n đây đã nâng c ấ p ph ầ n m ề m c ủ a mình. (D) Nó tr ả m ộ t kho ả n phí hàng tháng cho Quipwerx. Do s ự c ố trên, công ty Quipwerx s ẽ hoàn l ạ i phí tháng này (will be waiving the service fee on your company…) => công ty Alexsy c ầ n đóng ti ề n hang tháng => đáp án D GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 191 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 181 C 181. Theo e - mail , t ạ i sao ông Sukbara nhi ề u kh ả năng s ẽ đ ế n Perth? (A) Đ ể thi đ ấ u trong m ộ t s ự ki ệ n th ể thao (B) Đàm phán sáp nh ậ p doanh nghi ệ p (C) Đ ể qu ả ng bá đ ạ i lý s ả n ph ẩ m c ủ a công ty mình (D) Đ ế n thăm khách hàng g ầ n thành ph ố Ông Sukbara tham gia m ộ t trade show, tri ể n lãm thương m ạ i. V ậ y kh ả năng s ẽ đ ể qu ả ng bá s ả n ph ẩ m 182 A 182. Đi ề u gì đúng v ề hành lý quá kh ổ c ủ a ông Sukbara? (A) Nó bao g ồ m các thi ế t b ị th ể thao. (B) Nó vư ợ t quá gi ớ i h ạ n tr ọ ng lư ợ ng. (C) Nó s ẽ đư ợ c đóng gói b ở i cô Kim. (D) Nó đã đư ợ c mua t ạ i m ộ t tri ể n lãm thương m ạ i. D ự a vào c ụ m t ừ “snowboarding” và “skiing” đ ể ch ọ n ngay đáp án A 183 B 183. Cô Kim đ ề ngh ị làm gì cho ông Sukbara? (A) Đ ặ t khách s ạ n. (B) X ử lý m ộ t kho ả n phí (C) Lên l ị ch giao hàng (D) S ắ p x ế p v ậ n chuy ể n đưa đón Câu “Please let me know….make the prepayment for you” => thanh toán kho ả n phí => ch ọ n B 184 D 184. Đi ề u gì đư ợ c ch ỉ đ ị nh v ề th ẻ lên máy bay? (A) Nó đư ợ c đính kèm v ớ i e - mail c ủ a cô Kim. (B) Nó ph ả i đư ợ c in ở nhà. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 192 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ (C) Nó ch ỉ có th ể đư ợ c l ấ y t ừ m ộ t hãng hàng không (D) Nó ph ả i đư ợ c trình bày t ạ i m ộ t ki - ố t tr ả khách. 185 C 185. Đi ề u gì đư ợ c g ợ i ý v ề ông Sukbara v ề chuy ế n bay tr ở v ề c ủ a ông? (A) Ông Sukbara s ẽ bay tr ở l ạ i Sydney qua đêm. (B) Ông Sukbara s ẽ mua vé kh ứ h ồ i c ủ a chính mình. (C) Ông Sukbara s ẽ không th ể s ử d ụ ng d ị ch v ụ đưa đón nhanh. (D) Ông Sukbara s ẽ không th ể s ử a đ ổ i hành trình c ủ a mình Câu ở ph ầ n Note s ẽ là d ấ u hi ệ u rõ ràng cho đáp án C 186 A 186. Theo trang Web, New Start Home làm gì v ớ i các v ậ t ph ẩ m mà nó nh ậ n đư ợ c? (A) Nó bán chúng. (B) Nó t ặ ng chúng cho các trư ờ ng h ọ c. (C) Nó g ử i chúng đ ể đư ợ c tái ch ế . (D) Nó s ử a ch ữ a chúng. D ự a vào nghĩa c ủ a đo ạ n đ ầ u ti ề n, c ử a hàng ch ấ p nh ậ n quyên góp, sau đó bán chúng đ ể s ử d ụ ng ti ề n cho các d ự án c ộ ng đ ồ ng…. 187 A 187. Làm th ế nào mà cô Morris r ấ t có th ể h ọ c đư ợ c tên c ủ a ngư ờ i qu ả n lý t ạ i New Start Home? (A) B ằ ng cách tìm ki ế m tr ự c tuy ế n (B) B ằ ng cách g ử i thư đi ệ n t ử cho các t ổ ch ứ c khác (C) B ằ ng cách đ ọ c m ộ t bài báo ở đ ị a D ự a vào đo ạ n trên là thông tin t ừ m ộ t trang web , ta có th ể ch ọ n A. Các đáp án còn l ạ i không liên quan ho ặ c đư ợ c đ ề c ậ p đ ế n GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 193 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ phương (D) B ằ ng cách tham gia vào m ộ t d ự án c ộ ng đ ồ ng 188 C 188. Nh ữ ng gì đư ợ c ch ỉ ra v ề bà Morris trong e - mail? (A) Cô ấ y đã đ ế n thăm New Start Home cùng v ớ i m ộ t ngư ờ i b ạ n. (B) Cô ấ y đang tìm ki ế m m ộ t công vi ệ c m ớ i. (C) Cô ấ y đã quy ế t đ ị nh đóng c ử a m ộ t doanh nghi ệ p. (D) Cô ấ y c ầ n hư ớ ng đ ế n m ộ t doanh nghi ệ p. Câu “It will be closing permanently when I retire next month” cho ngay đáp án C 189 D 189. Đi ề u gì đư ợ c đ ề xu ấ t v ề chi nhánh New Start Home ở Hartford? (A) Nó cung c ấ p cho khá ch s ạ n. (B) Đó là nhân viên c ủ a sinh viên. (C) Nó đã bán h ế t hàng t ồ n kho hi ệ n t ạ i. (D) Nó nh ậ n quyên góp ở các th ị tr ấ n g ầ n đó. D ự a vào n ộ i dung trang web ở trên và n ộ i dung email có ghi “35 miles away” chúng ta có th ể suy ra c ử a hang có th ể nh ậ n quyên góp t ừ các nơi khác. 190 B Theo bài báo, đ ị a đi ể m ti ế p theo bà Morris d ự tính sinh s ố ng là? A. Hartford B. Seaview Point C. Canton D. Brent Valley “heading to Seaview Point” => ch ọ n ngay đáp án B 191 A M ụ c đích c ủ a email đ ầ u tiên? A. Ch ỉ nh s ử a 1 đơn hàng B. Báo cáo l ỗ i v ậ n chuy ể n Do m ặ t hang c ầ n đ ặ t không còn và có câu “I can recommend another brand of GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 194 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ C. Phàn nàn v ề 1 s ả n ph ẩ m D. Xác nh ậ n ngày v ậ n chuy ể n magnetic whiteboard” => đáp án A 192 B Trong email đ ầ u tiên, đi ề u gì là đúng khi nói v ề Công ty Lu ậ t Cooper and Colson? A. V ừ a l ắ p đ ặ t máy photo m ớ i B. Hi ệ n đang m ở r ộ ng đ ị a bàn C. Đang trong quá trình chuy ể n đ ị a đi ể m D. M ớ i tuy ể n qu ả n lý văn phòng “we are preparing additional office spaces” => tương đương v ớ i đang m ở r ộ ng đ ị a bàn 193 A S ả n ph ẩ m nào khi ế n ông Lee đ ặ c bi ệ t hài lòng? A. Gi ấ y v ớ i tiêu đ ề thư c ủ a công ty B. Bút vi ế t b ả ng tr ắ ng C. Nam châm Witeglow cho b ả ng tr ắ ng D. L ọ m ự c Cytronics “firm’s logo” tương đương v ớ i logo (b ằ ng nghĩa letterhead) công ty => ch ọ n đáp án A 194 C Mã nào ch ỉ s ự thay th ế cho s ả n ph ẩ m thư ờ ng xuyên đư ợ c đ ặ t hàng ? A. LH228 B. WP263 C. CP576 D. WB918 “ink toner that we have order in the past to be replaced by….”. Trong đơn có khi ink toner m ớ i là CP576 195 C Công ty lu ậ t s ẽ ph ả i tr ả bao nhiêu cho m ỗ i t ấ m b ả ng tr ắ ng thương hi ệ u Stella? A. $49.90 B. $54.00 C. $79.99 D. $85.00 Đ ố i chi ế u mã WB918 => giá là 79.99 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 195 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 196 B Theo l ị ch trình, đi ề u nào đúng khi nói v ề Breton Solutions? A. S ứ c ch ứ a t ố i đa c ủ a phòng là 35 ngư ờ i B. Có nhi ề u tòa nhà C. Thông báo l ị ch đ ặ t phòng hàng năm D. Nhân viên g ặ p nhau 1 l ầ n/tháng “other buildings on campus” là d ấ u hi ệ u cho đáp án B. Các đáp án khác chưa đúng hoàn toàn ho ặ c không đư ợ c nh ắ c đ ế n 197 A T ạ i sao trư ở ng nhóm c ầ n tr ả l ờ i v ớ i email 1? A. Đ ể đ ặ t phòng B. Đ ể g ặ p qu ả n lý doanh nghi ệ p C. Đ ể l ấ y biên b ả n h ọ p D. Đ ể yêu c ầ u có thêm nhân viên “Any team leads in needs of ……….should send me their request” => c ầ n liên l ạ c đ ể đ ặ t phòng 198 D Khi nào chuy ế n thăm c ủ a qu ả n lý doanh nghi ệ p k ế t thúc? A. 11:45 sáng B. 2:45 chi ề u C. 4:00 chi ề u D. 5:00 chi ề u “extend one full hour past the time that afternoon meetings usually ends” => 1 ti ế ng sau 4h => 5:00 chi ề u 199 D Ai KHÔNG có bu ổ i h ọ p vào 12/3? A. Đ ộ i ti ế p th ị B. Đ ộ i marketing C. C ấ p qu ả n lý D. Nhân s ự Nhân s ự theo l ị ch là nhóm Morning 2, không đư ợ c nh ắ c đ ế n trong l ị ch h ẹ n 200 C Nhân viên l ỡ m ấ t bu ổ i h ọ p c ầ n làm gì? A. Nên liên l ạ c v ớ i Janet Marten B. Ph ả i g ặ p trư ở ng nhóm C. Có th ể truy c ậ p thông tin bu ổ i “Meeting notes will be posted electronically, …. Who are unable to attend” GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 196 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ h ọ p tr ự c tuy ế n D. Tham gia phiên h ọ p th ứ hai ở phòng 3B

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan