Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 9 ETS 2020

4,459 350

Miễn phí

Tags: #chữa đề ets 2020 #giải chi tiết ets #ets test 9

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 GI Ả I CHI TI Ế T TEST 9 Questions Key Explanation Translation 101 A Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n l à 1 m ệ nh đ ề ho à n ch ỉ nh g ồ m đ ủ th à nh ph ầ n - The review board (S) - Published (V) - A list of companies (O) Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó considers (v) ð C ầ n 1 đ ạ i t ừ l à m ch ủ ng ữ cho đ ộ ng t ừ considers ð Lo ạ i B (t í nh t ừ s ở h ữ u), C (đ ạ i t ừ ph ả n thân), D (t í nh t ừ s ở h ữ u + t ừ h ạ n đ ị nh) ð Key A. H ộ i đ ồ ng đ á nh gi á đ ã đưa ra 1 danh s á ch c á c công ty coi l à h ả o tâm nh ấ t. 102 C A. Recognize (v) Nh ậ n ra B. Achieve (v) Đ ạ t đư ợ c C. Attend (v) Tham d ự D. Inform (v) Thông b á o => Theo ngh ĩ a d ị ch, ch ọ n Key C. Attend B ấ t k ỳ ai không th ể tham d ự cu ộ c h ọ p v ề ngân s á ch ng à y hôm qua c ó th ể liên h ệ Mr. Kwon đ ể đ ọ c c á c ghi ch é p c ủ a anh ấ y. 103 D Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó s ở h ữ u c á ch Sau s ở h ữ u c á ch c ầ n ph ả i l à 1 danh t ừ ð C ó Dance (n) Tuy nhiên, sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó đ ộ ng t ừ tobe was ð C ầ n đi ề n 1 N đ ể t ạ o th à nh c ụ m Bu ổ i bi ể u di ễ n nh ả y t ố i qua c ó th ể th ự c hi ệ n đư ợ c l à nh ờ c ó s ự h ỗ tr ợ c ủ a Taglet’ s Emporium. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 198 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ N + N ð Lo ạ i A (Ved), B (Vs) vC (Ving) ð Key D. Presentation 104 B A. Increasing (adj) Tăng trư ở ng B. Qualified (adj) Đ ạ t tiêu chu ẩ n C. Beneficial (adj) C ó l ợ i D. Modified (adj) S ử a đ ổ i => Theo ngh ĩ a d ị ch, ch ọ n Key B. Qualified T ấ t c ả c á c ứ ng c ử viên đ ạ t tiêu chu ẩ n cho v ị tr í ti ế p th ị nên n ộ p đơn xin vi ệ c v à sơ y ế u l ý l ị ch. 105 A Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó - Experts = S - A strong allergy season = O ð C ầ n 1 V ( ở d ạ ng ch ủ đ ộ ng, v ì câu b ị đ ộ ng không c ó tân ng ữ ) ð Lo ạ i B (n), C (Passive) v à D (adv) ð Key A. Predict B ở i v ì c á c chuyên gia d ự đo á n s ẽ c ó 1 m ù a d ị ứ ng m ạ nh, v ậ y nên Chowlan Pharmacy đ ã tăng s ố lư ợ ng thu ố c ph ò ng b ệ nh. 106 B C ấ u tr ú c: Applaude sb for sth (Khen ai đ ó v ì đi ề u g ì ) ð Key B. For Ng à i th ị trư ở ng khen ng ợ i ph ò ng kh á m Wilton v ì đ ã đi đ ầ u trong vi ệ c qu ả ng b á chương tr ì nh s ứ c kh ỏ e c ộ ng đ ồ ng c ủ a th à nh ph ố . 107 C Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó m ạ o t ừ A, t í nh t ừ leading ð C ầ n đi ề n 1 N ð Lo ạ i A (v), B (Ving), D (Ved) Liao Uniform Services luôn l à 1 nh à cu ng c ấ p qu ầ n á o y t ế trong hơn 30 năm. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 199 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. Supplier 108 D A. Schedule (n) l ị ch tr ì nh B. Determination (n) S ự quy ế t tâm C. Result (n) k ế t qu ả D. Installation (n) S ự l ắ p đ ặ t => Theo ngh ĩ a d ị ch, key D. Installation H ã y đi ề u ch ỉ nh ngân s á ch đ ể thêm chi ph í l ắ p đ ặ t đ à i phun nư ớ c trong vư ờ n. 109 A Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó All (Đ ạ i t ừ b ấ t đ ị nh) Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó streets (n) ð C ầ n 1 adj ð Lo ạ i B (Ving), C (n) v à D (adv) ð Key A. Residential T ố c đ ộ gi ớ i h ạ n ở kh á c khu dân cư t ạ i Benton đ ã thay đ ổ i th à nh 40 km/ h. 110 B A. Except Ngo ạ i tr ừ B. Since V ì C. How Th ế n à o D. That R ằ ng => Theo d ị ch ngh ĩ a, ch ọ n B. Since V ì du kh á ch thư ờ ng th í ch t ự đi theo ý m ì nh, nên th ủ y cung bây gi ờ c ó tour nghe đ à i thân thi ệ n v ớ i ngư ờ i s ử d ụ ng. 111 C Ch ủ ng ữ : The salmon dish ð Đây l à 1 m ó n ăn ð Đ ộ ng t ừ trong đ á p á n l à Serve (ph ụ c v ụ ) ð M ó n ăn ph ả i đư ợ c ph ụ c v ụ ð C ầ n 1 câu b ị đ ộ ng ð Lo ạ i A, B, D (không h ợ p c ấ u M ó n c á h ồ i ở Salia’s Café đư ợ c ph ụ c v ụ k è m đư ờ ng nâu, m ù t ạ t, v à men tiêu. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 200 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ tr ú c) ð Key C. Is served 112 B A. Closely (adv) Ch ặ t ch ẽ B. Highly (adv) (m ứ c đ ộ ) cao C. Nearly (adv) G ầ n như D. Roughly (adv) X ấ p x ỉ => Theo ngh ĩ a d ị ch, ch ọ n Key B. Highly Do đ ị a h ì nh không đ ề u c ủ a con đư ờ ng Chilman, gi ầ y leo n ú i ph ù h ợ p đư ợ c khuyên d ù ng ở m ứ c đ ộ cao. 113 B C ụ m: Between … and … ð Key B. Between Du kh á ch c ó th ể đi tham quan nh à m á y in m ớ i trong kho ả ng th ờ i gian t ừ 4h chi ề u t ớ i 6h chi ề u. 114 A A. Hesitant (adj) Do d ự B. D elinquent (adj) Ph ạ m t ộ i C. Worthy (adj) X ứ ng đ á ng D. Empty (adj) Tr ố ng v ắ ng => Theo ngh ĩ a, ch ọ n key A. Hesitant Do t ì nh h ì nh kinh t ế hi ệ n gi ờ , Playablanca Fiancial r ấ t do d ự khi mua l ạ i c á c công ty kh á c. 115 A Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó m ệ nh đ ề , g ồ m: - Mr. Fitzpatrick = S - Memorized = V - His lines = O ð C ầ n đi ề n 1 Adv ð Lo ạ i B (Ved), C (adj), D (Ving) ð Key A. Perfectly Mr. Fitzpatric h ọ c thu ộ c l ờ i tho ạ i c ủ a anh ấ y m ộ t c á ch ho à n h ả o nhi ề u tu ầ n trư ớ c khi qu á tr ì nh quay phim b ắ t đ ầ u. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 201 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 116 D A. Along (prep) D ọ c theo B. Over (prep) Qua C. During (prep) Trong su ố t D. Before (Prep) Trư ớ c khi => Theo ngh ĩ a, ch ọ n D. Before Ms. Amari đ ã xem c á c đơn xin t à i tr ợ v à ch ú ng s ẽ đư ợ c n ộ p trư ớ c th ờ i h ạ n ch ó t. 117 C A. Gradually (adv) D ầ n d ầ n B. Enough (adv) Đ ủ C. Equally (adv) Tương đương D. Well (adv) T ố t => Theo ngh ĩ a, ch ọ n C. Equally Thi ế t k ế đ ẹ p v à v ậ t li ệ u ch ấ t lư ợ ng cao đ ề u quan tr ọ ng tương đương nhau đ ố i v ớ i đ ộ i ng ũ ph á t tri ể n s ả n ph ẩ m c ủ a Krasner Laboratory. 118 B A. Usage (n) S ử d ụ ng B. Line (n) D ò ng C. Result (n) K ế t qu ả D. Addition (n) Thêm v à o => The o ngh ĩ a, ch ọ n B. line Ch ú ng tôi t ạ o ra d ò ng s ả n ph ẩ m đ ồ ăn cho th ú cưng ch ỉ b ằ ng c á c th à nh ph ầ n nguyên li ệ u t ố t nh ấ t. 119 B Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó m ạ o t ừ An Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó Price (n) ð C ầ n 1 adj ð Lo ạ i A (v), C (adv) v à D (n) ð Key B. Affordable Dr. Wu cung c ấ p cho b ệ nh nhân s ự chăm s ó c răng mi ệ ng tuy ệ t v ờ i ở m ứ c gi á h ợ p l ý . 120 D A. Whether li ệ u r ằ ng N ế u thuê thêm 2 th ợ thi ế t k ế n ữ a, đ ộ i ng ũ GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 202 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Already r ồ i C. Instead Thay v ì D. If N ế u nhân viên hi ệ n gi ờ s ẽ không c ầ n l à m vi ệ c qu á gi ờ đ ể ho à n thi ệ n d ự á n đ ú ng h ạ n. 121 D Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó be Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó reviewed (v) ð C ầ n 1 adv đ ứ ng trư ớ c V ð Lo ạ i B (adj), C (n) v à D (Ving) ð Key A. Extensively T ấ t c ả ch í nh s á ch v ề an to à n s ẽ đư ợ c xem x é t k ỹ lư ỡ ng b ở i ph ò ng Nhân l ự c trư ớ c khi thông b á o công khai. 122 B A. Grow (v) Tr ồ ng B. Operate (v) Ho ạ t đ ộ ng C. Raise (v) Tăng D. Promise (v) H ứ a => Theo ngh ĩ a, ch ọ n B. Operate M ộ t v à i ch ợ nông s ả n bên đư ờ ng ở Dublin ho ạ t đ ộ ng quanh năm, trong khi nh ữ ng c á i kh á c ch ỉ ho ạ t đ ộ ng v à o m ù a h è v à m ù a thu. 123 C A. What C á i g ì B. Whomever B ấ t k ỳ ai C. Whichever B ấ t k ỳ c á i n à o D. Whose C ủ a ai => Theo ngh ĩ a, ch ọ n C. Whichever Ch ú ng tôi không c ó đ ủ m ẫ u v ả i, v ậ y nên h ã y nhanh ch ó ng tr ả l ạ i b ấ t k ỳ m ẫ u n à o b ạ n đ ã mư ợ n. 124 B A. M ặ c d ù B. Even if K ể c ả n ế u C. Almost H ầ u h ế t K ể c ả n ế u tr ờ i không mưa, r ạ p che v ẫ n s ẽ đư ợ c d ự ng cho b ấ t k ỳ s ự ki ệ n ngo à i tr ờ i n à o đ ã lên k ế ho ạ ch. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 203 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Besides that Ngo à i ra => Theo ngh ĩ a, key B. Even if 125 A A. No more than Không qu á B. Hardly any h ầ u như không C. As far as Theo như D. That many Nhi ề u => Theo ngh ĩ a, ch ọ n A. No more than S ẽ không c ó m ạ ng trong kho ả ng không qu á 2 ti ế ng. 126 B A. Total (adj) t ổ ng c ộ ng B. Biased (adj) Thiên v ị C. Profitable (adj) C ó l ã i D. Competitive (adj) C ạ nh tranh => Theo ngh ĩ a, ch ọ n B. Biased Ngư ờ i tiêu d ù ng t á n th à nh l ờ i khuyên v ề vi ệ c không m ù qu á ng ch ấ p nh ậ n nh ữ ng ý ki ế n thiên v ị v ề s ả n ph ẩ m. 127 D A. Promotion (n) S ự khuy ế n m ạ i B. Commission (n) Ủ y ban C. Provision (n) S ự cung c ấ p D. Delegation (n) S ự giao ph ó => Theo ngh ĩ a, ch ọ n D. Delegation Giao ph ó nhi ệ m v ụ s ẽ gi ú p cho công vi ệ c c ủ a gi á m s á t tr ở nên d ễ d à ng hơn v à gi ú p c á c th à nh viên trong nh ó m h ọ c đư ợ c c á c k ỹ năng m ớ i. 128 A A. Elsewhere Nơi kh á c B. Beyond Vư ợ t ngo à i C. Furthermore Hơn n ữ a Nh à khoa h ọ c ở Lipkin Pharmaceuticals đ ã mô t ả nh ữ ng thông tin thu th ậ p đư ợ c l à gi ố ng như nh ữ ng thông tin GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 204 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Wherever B ấ t c ứ đâu => Theo ngh ĩ a, ch ọ n A. Elsewhere đ ã đư ợ c b á o c á o ở nh ữ ng nơi kh á c. 129 D Ch ủ ng ữ : All four walls (B ứ c tư ờ ng) Đ ộ ng t ừ trong đ á p á n l à : Construct (Xây d ự ng) Ch ủ ng ữ B ứ c Tư ờ ng ph ả i Đư ợ c xây d ự ng ð C ầ n 1 đ á p á n b ị đ ộ ng (passive) ð Lo ạ i A, B, C (Không đ ú ng c ấ u tr ú c) ð Key D. Will be constructed T ấ t c ả 4 b ứ c tư ờ ng c ủ a nh à k í nh s ẽ đư ợ c l à m ho à n to à n b ằ ng k í nh ch ị u l ự c. 130 C A. Deducted (v) Gi ả m tr ừ B. Confirmed (v) X á c nh ậ n C. Attributed (v) Do D. Amplified (v) Khu ế ch đ ạ i => Theo ngh ĩ a, ch ọ n C. Attributed S ự tăng trư ở ng trong ng à nh du l ị ch ở Mariondale c ó th ể l à do nhi ề u đi ể m du l ị ch m à th à nh ph ố đ ã c ó thêm trong nh ữ ng năm g ầ n đâ y. 131 C Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó 1 m ệ nh đ ề - Hotel management (S) - Has decided to implement (v) - A new policy (O) Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó 1 c ụ m N - The daily laundering of towels ð C ầ n 1 prep đ ể t ạ o th à nh c ụ m N + Prep + N ð Lo ạ i A (n), B (adv) v à D (v) Qu ả n l ý kh á ch s ạ n v ừ a quy ế t đ ị nh á p d ụ ng 1 ch í nh s á ch m ớ i v ề vi ệ c gi ặ t khăn t ắ m h à ng ng à y. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 205 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. Regarding 132 A A. Minimize (v) T ố i thi ể u h ó a B. Double (v) G ấ p đôi C. Require (v) Yêu c ầ u D. Eliminate (v) Lo ạ i b ỏ => Theo ngh ĩ a, ch ọ n A. Minimize Ch í nh s á ch n à y s ẽ l à m t ố i thi ể u lư ợ ng đ ồ gi ặ t h à ng ng à y c ủ a ch ú ng ta. 133 C A. Despite this Ngo ạ i tr ừ B. However Tuy nhiên C. As a result K ế t qu ả l à D. Evidently Hi ể n nhiên => Theo ngh ĩ a, ch ọ n C. As a result K ế t qu ả l à , lư ợ ng đi ệ n tiêu t ụ s ẽ gi ả m. 134 A Hi ể u ng ữ c ả nh: Trong b à i n ó i v ề vi ệ c á p d ụ ng ch í nh s á ch m ớ i liên quan đ ế n vi ệ c gi ặ t khăn t ắ m. Câu trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n: “Notices will be posted in each room informing our guests of this po licy”. ð Thông b á o s ẽ đư ợ c d á n ở m ỗ i ph ò ng đ ể b á o cho kh á ch v ề ch í nh s á ch n à y. ð Ch ọ n A. We would greatly appreciate your cooperation with this effort. Ch ú ng tôi s ẽ r ấ t bi ế t ơn s ự h ợ p t á c c ủ a b ạ n v ớ i nh ữ ng c ố g ắ ng n à y. 135 C Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó it (O) N ế u v ậ y, h ã y mang n ó t ớ i ph ò ng h à nh l ý c ủ a GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 206 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð C ầ n 1 V đ ứ ng trư ớ c ở d ạ ng nguyên th ể (câu m ệ nh l ệ nh) ð Lo ạ i A (V chia), B (Ved) v à D (Ving) ð Key C. Bring Cloud Express Airlines s ớ m nh ấ t c ó th ể sau khi b ạ n t ớ i. 1 36 D Câu trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n “Domestic travelers are asked to report damage within 24 hours of reaching their destination, and international travelers must submit a report within 5 days of an incident” ð H à nh kh á ch n ộ i đ ị a đư ợ c yêu c ầ u b á o c á o thi ệ t h ạ i trong v ò ng 24 ti ế ng khi đ ế n nơi, v à h à nh kh á ch qu ố c t ế ph ả i g ử i b á o c á o trong v ò ng 5 ng à y t ừ khi g ặ p v ấ n đ ề ”. ð Trong câu n à y n ó i v ề vi ệ c n ộ p 1 m ẫ u b á o c á o v ề vi ệ c h à nh l ý b ị thi ệ t h ạ i ð C ầ n 1 câu n ó i v ề vi ệ c “n ộ p b á o c á o” ð Key D. Please complete the baggage damage form as instructed. H ã y ho à n thi ệ n m ẫ u đơn v ề h à nh l ý b ị thi ệ t h ạ i như hư ớ ng d ẫ n. 137 A. A. Claims (n) Yêu c ầ u B. Agendas (n) Chương tr ì nh ngh ị s ự C. Passports (n) H ộ chi ế u Nhân viên văn ph ò ng s ẽ xem x é t v à đ á nh gi á t ấ t c ả c á c yêu c ầ u. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 207 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Rates (n) Đ á nh gi á => D ị ch ngh ĩ a, ch ọ n A. Claims 138 B Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó or (conj) Sau ch ỗ c ầ n đi ề n c ó wear (n) ð C ầ n 1 adj đ ứ ng trư ớ c N ð Lo ạ i A (n), C (adv) v à D (v) ð Key B. Normat H ã y nh ớ r ằ ng Cloud Express Airlines không ch ị u tr á ch nhi ệ m cho t ì nh tr ạ ng ho ặ c kh ó a ho ặ c dây k é o đ ã b ị h ỏ ng t ừ trư ớ c liên quan đ ế n vi ệ c qu á t ả i ho ặ c s ự m à i m ò n thông thư ờ ng. 139 A A. Accessible (adj) C ó th ể v à o B. Assorted (adj) C á c lo ạ i C. Appropriate (adj) Ph ù h ợ p D. Acceptable (adj) Ch ấ p nh ậ n đư ợ c => D ị ch ngh ĩ a, ch ọ n A. Accessible C ả 4 ph ò ng s ẽ v à o đư ợ c t ừ h à nh lang ch í nh. 140 C Câu trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n “The new rooms range in occupancy from 10 to 25 people and are intended for meetings and study groups” ð C á c ph ò ng m ớ i đ ề u c ó th ể ch ứ a t ừ 10 đ ế n 15 ngư ờ i, d à nh cho h ọ p h à nh v à h ọ c nh ó m. ð C ầ n 1 đ á p á n liên quan đ ế n c á c ph ò ng. ð Key C. All rooms must be T ấ t c ả c á c ph ò ng ph ả i đư ợ c đ ặ t trư ớ c. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 208 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ reserved in advance 141 C A. Nonetheless (adv) Tuy nhiên B. At the time V à o l ú c đ ó C. Likewise (adv) Tương t ự D. In a word N ó i ng ắ n g ọ n => D ị ch ngh ĩ a, ch ọ n B. At the time V à o l ú c đ ó , cô ấ y s ẽ tr ở l ạ i v ớ i vai tr ò chuyên gia thông tin thư vi ệ n. 142 D Trư ớ c ch ỗ c ầ n đi ề n c ó 1 gi ớ i t ừ of ð C ầ n 1 N/ Ving ð Lo ạ i A (v), B (v) v à C (P2) ð Key D. Overseeing C á nhân n à y s ẽ ch ị u tr á ch nhi ệ m v ề vi ệ c gi á m s á t c á c đơn đ ặ t ph ò ng. 143 C A. Briefly (adv) Nhanh g ọ n B. Considerably (adv) Đ á ng k ể C. Apparently (adv) R õ r à ng D. Primarily (adv) Ch ủ y ế u => D ị ch ngh ĩ a, ch ọ n C. Apparently Tôi đ ã ki ể m tra cơ s ở d ữ li ệ u b ấ t đ ộ ng s ả n, v à r õ r à ng l à khu n à y không đư ợ c rao b á n n ữ a. 144 B C ấ u tr ú c c ủ a câu đi ề u ki ệ n lo ạ i 1: If S + V (hi ệ n t ạ i đơn), S + will/ can + V nguyên th ể ð Key B. Can assisst N ế u b ạ n mu ố n cho tôi bi ế t b ạ n đang t ì m c á i g ì đ ặ c bi ệ t, tôi c ó th ể h ỗ tr ợ b ạ n trong vi ệ c t ì m c á i đ ó . 145 D Câu trư ớ c ch ỗ c ầ n đ i ề n: “Jusst respond to this email with your price range, size needs, preferred area of town, and any other important equipments.” Sau đ ó tôi s ẽ t ì m nh ữ ng t ò a nh à thương m ạ i đ á p ứ ng đư ợ c c á i tiêu ch í n à y. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 209 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð H ã y tr ả l ờ i email n à y c ù ng v ớ i m ứ c gi á , k í ch thư ớ c, đ ị a đi ể m yêu th í ch ho ặ c b ấ t k ỳ yêu c ầ u quan tr ọ ng kh á c c ủ a b ạ n” ð N ó i v ề c á c tiêu ch í ð C ầ n 1 đ á p á n n ó i v ề c á c tiêu ch í ð Key D. Then I will search for commercial buildings that meet these criteria. 146 A A. Alerts (n) thông b á o B. Payments (n) Thanh to á n C. Activities (n) Ho ạ t đ ộ ng D. Inspections (n) Đi ề u tra => D ị ch ngh ĩ a, ch ọ n A. Alerts N ế u b ạ n mu ố n, b ạ n c ó th ể đăng k ý đ ể nh ậ n thông b á o. Questions Key Explanation 147 A D ò ng 2, Kh ổ 1: “All Gaseau products are made of 100 percent natural bamboo” ð T ấ t c ả c á c s ả n ph ẩ m c ủ a Gaseau đ ề u đư ợ c l à m 100 ph ầ n trăm t ừ tre t ự nhiên” ð Key A. They are made of natural materials 148 B D ò ng 1, Kh ổ 3: “Please leave a review on our Website concernin g your experience with us” ð H ã y đ ể l ạ i nh ậ n x é t trên Web c ủ a ch ú ng tôi v ề tr ả i nghi ệ m c ủ a b ạ n v ớ i ch ú ng tôi B ố i c ả nh: Đây l à email g ử i t ừ Liane Florin – Smith t ớ i Ms. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 210 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Parnthong ð Ms. Parnthong ch í nh l à đ ố i tư ợ ng “b ạ n” đư ợ c nh ắ c đ ế n trong email ð Key B. Give some feedback online 149 B D ò ng 5, kh ổ 1: Accompany with biscuits or sweets ð D ù ng k è m v ớ i b á nh quy ho ặ c k ẹ o ng ọ t B ố i c ả nh: Mô t ả s ả n ph ẩ m l à Tr à đen Zevk ð Key B. The food items to serve with it 150 C Ph ầ n Product of Turkey - Packaged exclusively for ABD Exports (Ch ỉ đ ể cho công ty xu ấ t kh ẩ u ABD) ð Đi ề u n à y c ó ngh ĩ a l à s ả n ph ẩ m Tr à đen Zevk ch ỉ d à nh đ ể xu ấ t kh ẩ u (theo như mô t ả s ả n ph ẩ m) ð Key C. It is sold outside of Turkey 151 D L ú c 9:27 AM: Bishwa Poudel c ó nh ắ n tin v ề vi ệ c “missed the train” (L ỡ t à u) v à “No other trains can get me to the business forum in time for my keynote address” (Không c ó chuy ế n t à u n à o kh á c c ó th ể đưa tôi t ớ i h ộ i ngh ị đ ú ng gi ờ đ ể ph á t bi ể u). Any ideas ( B ạ n c ó ý n à o không) ? ð 9:32 AM, Ms. Kher tr ả l ờ i “No problem. I’ll send a car for you” (Không th à nh v ấ n đ ề . Tôi s ẽ đi ề u xe đ ế n đ ó n b ạ n”. ð Ms. Kher bi ế t c á ch đ ể gi ú p đ ỡ gi ả i quy ế t v ấ n đ ề c ủ a Mr. Poudel ð Key D. She knows how she can help Mr. Poudel 152 B B ố i c ả nh Mr. Poudel ph ả i đ ế n h ộ i ngh ị kinh doanh (business forum) đ ú ng gi ờ v à Ms. Kher đi ề u 1 chi ế c ô tô đ ế n đ ể đ ó n Mr. Poudel. ð C ó th ể hi ể u l à Mr. Poudel s ẽ đ ế n h ộ i ngh ị đ ú ng gi ờ n ế u GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 211 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đi b ằ ng ô tô ð Key B. He is wi thin driving distance of the business forum 153 C M ụ c s ố 3. Plug the red cable into a USB port in your computer. Then plug the other end into the third port on your modem” ð N ố i dây c á p đ ỏ v à o c ổ ng USB trên m á y t í nh. Sau đ ó n ố i đ ầ u c ò n l ạ i v à o c ổ ng th ứ 3 c ủ a modem ð Dây c á p đ ỏ d ù ng đ ể n ố i Computer v à Modem ð Key C. The computer and the modem 154 D M ụ c s ố 5: To reset your service password (Đ ể c à i l ạ i m ậ t kh ẩ u c ủ a b ạ n) ð D ò ng cu ố i c ù ng Note your new password here (Ghi m ậ t kh ẩ u m ớ i ra đây) ð Ch ỗ ghi m ậ t kh ẩ u v ẫ n b ị đ ể tr ố ng (Không như ở m ụ c s ố 4 ph í a trên) ð Key D. Reset the service password 155 B D ò ng 3 c ủ a l ờ i m ờ i “We invite all who have supported our fund – raising campaigns over the years to join us” (Ch ú ng t ôi m ờ i t ấ t c ả nh ữ ng ngư ờ i đ ã h ỗ tr ợ ch ú ng tôi trong nhi ề u năm qua) ð Key B. Previous Donors 156 C D ò ng 8: “…The Sundial Café, which just opened on the lower level” (Sundial Café, c ử a h à ng m à v ừ a m ở c ử a ở t ầ ng dư ớ i) ð Just l à V Ừ A (Tương đương v ớ i ngh ĩ a G Ầ N ĐÂY = Recently) ð Key C. Recently 157 C D ò ng cu ố i c ù ng c ủ a thư m ờ i “Once capacity is reached, registration will close” ð Ngay khi đ ã k í n ch ỗ , vi ệ c đăng k ý s ẽ đ ó ng c ử a GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 212 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. It is limited to a specific number of attendees 158 B Câu đ ầ u tiên, kh ổ 1: The government of the state of Bahia has finally arrived at a decision about who will take charge of the railway project between Salvador and Paripe ð Ch í nh ph ủ Bahia đ ã quy ế t đ ị nh ngư ờ i s ẽ đ ả m nh ậ n d ự á n đư ờ ng ray g i ữ a Salvador v à Paripe ð Key B. To announce the awarding of a contract 159 D D ò ng 5, kh ổ 2: “The Secretariat had insisted that a Brazilian firm be included in the contract. SOA International has long been involved in rail project through Brazil, Spain…” ð Ban Thư k ý nh ấ n m ạ nh r ằ ng ph ả i c ó 1 công ty c ủ a Brazil tham gia trong h ợ p đ ồ ng n à y. SOA International t ừ lâu đ ã luôn tham gia v à o c á c d ự á n đư ờ ng ray ở Brazil, Tây Ban Nha…” ð SOA International l à 1 công ty Brazil ð Key D. It is a Brazilian – based company 160 C D ò ng 6, kh ổ 3: “The second phase will continue with the construction of a new track from Plataforma to Paripe” ð Giai đo ạ n 2 s ẽ ti ế p t ụ c v ớ i vi ệ c xây d ự ng tuy ế n đư ờ ng m ớ i t ừ Plataforma t ớ i Paripe ð Key C. Its second phase involves building a new rail line 161 A Câu cho “Last year, the government solicited proposals to build, operate, and maintain a light - rail system” ð Năm ngo á i, ch í nh ph ủ đ ã thu h ú t nh ữ ng đ ề xu ấ t đ ể xây d ự ng, v ậ n h à nh v à duy tr ì h ệ th ố ng đư ờ ng ray ð C ầ n đi ề n câu n à y v à o 1 v ị tr í m à câu trư ớ c c ó n ó i đ ế n “Ch í nh ph ủ ” v à “Đ ề xu ấ t” đ ể t ạ o m ạ ch logic ð Key A. [1] GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 213 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 162 C D ò ng 4, “I called the shipping company” (Tôi đ ã g ọ i công ty giao h à ng) ð Tương đương đ á p á n B D ò ng 7, “I called Deal Direct” (Tôi d ã g ọ i Deal Direct) ð Tương đương đ á p á n A D ò ng 11, “I’ve put up notices” (Tôi đ ã đăng thông b á o) ð Tương đương đ á p á n D ð Key đ ú ng l à C. Reordered the products 163 A Câu cu ố i “I wonder if I should just forget about it and r eorder books from a different company or spend more time trying to resolve the matter” ð Không bi ế t tôi c ó nên quên n ó đi v à đ ặ t h à ng l ạ i nh ữ ng quy ể n s á ch t ừ 1 công ty kh á c, hay l à d à nh thêm nhi ề u th ờ i gian đ ể gi ả i quy ế t v ấ n đ ề ? ð Ngư ờ i g ử i đang h ỏ i ý ki ế n c ủ a ngư ờ i nh ậ n ð Key A. To ask for advice 164 B “Resolve the matter” = Gi ả i quy ế t v ấ n đ ề ð Resolve = gi ả i quy ế t = settle ð Key B. Settle 165 D D ò ng 4, kh ổ 2: “But an image of the city’s skyline in silhouette gives the new des ign a more contemporary feel” ð Nhưng 1 h ì nh ả nh c ủ a đư ờ ng chân tr ờ i c ủ a th à nh ph ố đem l ạ i cho thi ế t k ế m ớ i 1 c ả m gi á c hi ệ n đ ạ i hơn. ð Key D. An updated picture 166 C D ò ng 1, kh ổ 4: Local maps and the letterhead (B ả n đ ồ v à ph ầ n gi ấ y ghi tiêu đ ề trên đ ồ d ù ng văn ph ò ng ph ẩ m) ð Tương ứ ng v ớ i đ á p á n A v à B GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 214 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D ò ng 3, kh ổ 4: Residents will also soon see it in promotional campaigns for events (Cư dân c ũ ng s ẽ th ấ y n ó ở c á c chi ế n d ị ch qu ả ng c á o cho s ự ki ệ n) ð Tương ứ ng đ á p á n D ð Lo ạ i A, B, D ð Key C. On clothing 167 D “Nevertheless, most residents expressed approval, saying it was time for a change” ð Tuy nhiên, h ầ u h ế t cư dân th ể hi ệ n s ự đ ồ ng ý , n ó i r ằ ng đ ã đ ế n l ú c thay đ ổ i ð C ầ n đi ề n v à o ch ỗ tr ố ng m à đ ằ ng trư ớ c c ó 1 câu liên quan đ ế n cư dân v à ý ki ế n c ủ a h ọ ð Key D. [4] 168 C D ò ng 1, kh ổ 1 “It was good to meet with you last week and to hear about your vision for the woodworking business you hope to create” ð Th ậ t t ố t khi g ặ p b ạ n tu ầ n trư ớ c v à nghe v ề t ầ m nh ì n c ủ a b ạ n d à nh cho công vi ệ c m à b ạ n mu ố n t ạ o ra D ò ng 1, kh ổ 2 “Based on the features you want your woodshop to have, I have some solid ideas with which to move forward” ð Tôi c ó v à i ý hay đ ể tri ể n khai d ự a trên nh ữ ng đ ặ c đ i ể m m à b ạ n mu ố n ð C ó th ể hi ể u r ằ ng B ố i c ả nh: Đây l à Email m à Mr. Barth g ử i cho Mr. Gillis => Tu ầ n trư ớ c Mr. Gillis đ ã th ả o lu ậ n v ề m ộ t công vi ệ c m à Mr. Gillis mu ố n t ạ o ra. Tu ầ n n à y, Mr. Barth đ ã đưa ra v à i ý ki ế n đ ể th ỏ a lu ậ n => đây l à bư ớ c ti ế p theo. ð Key C. To discuss the next phases of a project GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 215 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 169 D D ò ng 2, kh ổ 2: You have some cost concerns (B ạ n c ó n ỗ i lo v ề chi ph í ) ð Key D. He has a limited budget 170 A D ò ng 4, kh ổ 2: “You can expect some preliminary sketch es within the next 2 weeks. Once you have looked them over, let’s set a time to meet again”. ð H ã y đ ợ i b ả n ph á c th ả o sơ b ộ trong 2 tu ầ n. Khi n à o xem xong, h ã y lên l ị ch đ ể g ặ p nhau ð Mr. Barth yêu c ầ u Mr. Gillis xem b ả n ph á c th ả o sơ b ộ trư ớ c k hi g ặ p nhau l ầ n t ớ i. ð Key A. By reviewing some drawings 171 B D ò ng 2, kh ổ 3: “I will need to figure out where the high – powered electrical outlets should be installed. For the purpose of safety…” ð Tôi s ẽ c ầ n bi ế t ổ đi ệ n cao á p đư ợ c c à i đ ặ t ở đâu. V ì m ụ c đ í ch an to à n…” ð Key B. To make sure all safety policies are being followed. 172 A Câu đ ầ u tiên Luke Orlan [8:30 AM] “I would like an update on the grand opening at the Carter Street Mall” ð Tôi mu ố n bi ế t t ì nh h ì nh c ậ p nh ậ t v ề vi ệ c khai trương ở Carter Street Mall. Luke Orlan [8:32 AM] “Please send me that data once you have it. Anything else I need to know ?” ð H ã y g ử i d ữ li ệ u cho tôi ngay khi b ạ n c ó n ó . Tôi c ầ n bi ế t g ì n ữ a không ? (D ữ li ệ u ở đây ch í nh l à n ó i đ ế n c ustomer – satisfaction surveys GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 216 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ = kh ả o s á t s ự h à i l ò ng c ủ a kh á ch h à ng, đư ợ c nh ắ c đ ế n v à o l ú c 8:31 AM) ð V ậ y c ó th ể hi ể u Mr. Orlan l à 1 ngư ờ i c ó v ị tr í cao (thông qua vi ệ c yêu c ầ u ngư ờ i kh á c c ậ p nh ậ t thông tin, g ử i thông tin cho m ì nh) ð Key A. A Corporate Representative 173 B Pamela Cooke [8:31 AM] We are still compiling the customer – satisfaction surveys. ð Ch ú ng tôi v ẫ n đang t ổ ng h ợ p d ữ li ệ u v ề kh ả o s á t s ự h à i l ò ng c ủ a kh á ch h à ng Luke Orlan [8:32 AM] “Please send me that data once you have it. Anything else I need to know ?” ð H ã y g ử i d ữ li ệ u cho tôi ngay khi b ạ n c ó n ó . ð Mr. Olan mu ố n bi ế t ph ả n ứ ng c ủ a kh á ch h à ng ð Key B. He is interested in knowing visitors’ reactions to the mall 174 D Alena Santiago [8:33 AM] There were some issues with the parking area during the granding opening. The lighting did not work right. ð C ó v à i v ấ n đ ề v ớ i khu v ự c đ ỗ xe trong ng à y khai trương. Đ è n không ho ạ t đ ộ ng t ố t. ð Key D. A Parking area was not well lit 175 D Luke Orlan [8: 36 AM] I hope to travel there in February to see everything firsthand. ð Tôi mong đ ế n đ ó v à o th á ng 2 đ ể t ự m ì nh nh ì n th ấ y m ọ i th ứ ð Đi ề u n à y c ó ngh ĩ a l à Mr. Olan v ẫ n chưa đ ế n Carter Street Mall. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 217 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key D. Mr. Olan has not visited it ye t. 176 A D ò ng 2, kh ổ 1 c ủ a t ờ tuy ể n d ụ ng công vi ệ c: “We produce….and have been expanding rapidly in the three years following our launch” ð “Ch ú ng tôi cung c ấ p….v à m ở r ộ ng liên t ụ c trong 3 năm t ừ l ú c ra m ắ t”. ð B ố i c ả nh: Ch ú ng tôi ch í nh l à công ty Vos Communications, Inc. (VCI) ð Công ty VCI đ ã ho ạ t đ ộ ng đư ợ c 3 năm ð Key A. It has been in operation for three years 177 C D ò ng 4, kh ổ 1: “We are seeking applicants with a solid understanding of the medical communications industry for the following positions” ð Ch ú ng tôi hi ệ n đang t ì m ki ế m c á c ứ ng c ử viên c ó hi ể u bi ế t k ỹ c à ng v ề ng à nh công nghi ệ p truy ề n thông y t ế cho c á c v ị tr í sau ð V ậ y t ừ Solid trong câu n à y c ó ngh ĩ a l à k ỹ c à ng = thorough ð Key C. Thorough 178 A Đ ố i v ớ i c á c v ị tr í công vi ệ c: Senior Medical Writer: “Requirements include….the ability to work both independently and collaboratively” ð Yêu c ầ u ph ả i c ó kh ả năng l à m vi ệ c đ ộ c l ậ p v à h ợ p t á c Assistant Editor: “Work as a member of Editorial Pan el in our print division” ð Ph ả i l à m vi ệ c v ớ i tư c á ch l à 1 th à nh viên c ủ a Ban Biên t ậ p ở b ộ ph ậ n in c ủ a ch ú ng tôi Medical Writer/ Quality Control Reviewer: “Work closely with GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 218 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ other members of the print division team” ð Ph ố i h ợ p ch ặ t ch ẽ v ớ i c á c th à nh viên kh á c c ủ a đ ộ i in. V ậ y t ừ 3 yêu c ầ u trên, ch ú ng ta c ó th ể hi ể u r ằ ng c ả 3 v ị tr í công vi ệ c n à y đ ề u yêu c ầ u ứ ng c ử viên ph ả i ph ố i h ợ p v ớ i c á c th à nh viên kh á c trong nh ó m ð Key A. An ability to work as a part of a team 179 D - Trong email, Ms. Buys c ó đ í nh k è m relevant application materials (gi ấ y t ờ ứ ng tuy ể n liên quan) đ ể g ử i cho Mr. Madisha - Trong thông tin tuy ể n d ụ ng ph í a trên (D ò ng 1, kh ổ 5) c ó nh ắ c đ ế n: Applicants should submit a cover letter, a resume, and a writing sample ( Ứ ng c ử viên nên g ử i đơn xin vi ệ c, sơ y ế u l í l ị ch, b à i vi ế t m ẫ u) ð K ế t h ợ p 2 thông tin trên, ta c ó m ộ t trong nh ữ ng th ứ Ms. Buys đ ã g ử i l à B à i vi ế t m ẫ u => Th ể hi ệ n kh ả năng vi ế t c ủ a cô ấ y ð Tương ứ ng v ớ i đ á p á n A. An illustration of her writing capabilities - D ò ng 1, Kh ổ 1 c ủ a email: “ I am writing to express my interst in the assistant editor position” ð Tôi vi ế t email n à y đ ể th ể hi ệ n s ự h ứ ng th ú c ủ a tôi v ớ i v ị tr í tr ợ l ý biên t ậ p ð Tương ứ ng v ớ i đ á p á n B. An expression of her interest for the job - D ò ng 1, kh ổ 2 c ủ a email: I hold a bacherlor’s degree in communications from the University of Richards Bay. I have been working as an editorial assistant at Luxor Publishing House in Durban for six years. ð Tôi c ó b ằ ng c ử nhân ng à nh Truy ề n thông c ủ a Đ ạ i h ọ c GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 219 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Richards Bay. Tôi đ ã l à m tr ợ l ý biên t ậ p t ạ i Luxor Publishing House ở Durban trong 6 năm. ð Ms. Buys đang n ó i đ ế n b ằ ng c ấ p v à kinh nghi ệ m c ủ a cô ấ y ð Tương ứ ng v ớ i đ á p á n C. A description of her qualifications and experience. ð V ậ y lo ạ i đư ợ c đ á p á n A, B, C ð Key D. An employer’s evaluation of her abilities and knowledge 180 C D ò ng 3, kh ổ 3 c ủ a email: I will be attending a conference near your headquarters ð Tôi s ẽ tham d ự 1 h ộ i th ả o g ầ n tr ụ s ở c ủ a b ạ n Ở thông b á o tuy ể n d ụ ng ph í a trên, d ò ng 1, kh ổ 1: VCI is headquartered in Johannesburg ð VCI đ ặ t tr ụ s ở t ạ i Johannesburg ð Ms. Buys s ẽ tham d ự h ộ i th ả o ở Johannesburg ð Key C. In Johannesburg 181 B B ố i c ả nh: B à i b á o n à y n ó i v ề “Music on the Water” Kh ổ 1, d ò ng 3: They gradually realize that members of an orchestra are in plain sight, seated on a boat docked in the CenterVille harbor. ð H ọ d ầ n nh ậ n ra th à nh viên c ủ a 1 d à n nh ạ c ở trên 1 con thuy ề n đ ậ u ở c ả ng CenterVille ð D à n nh ạ c ở trên thuy ề n => Đây l à 1 v ị tr í kh á c thư ờ ng ð Key B. They are held in an unexpected location 182 A D ò ng cu ố i c ù ng c ủ a b à i b á o trên web (Kh ổ 4): No tickets are needed for family concerts, but patrons are encouraged to arrive early to ensure seats are available. GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 220 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Bu ổ i h ò a nh ạ c cho gia đ ì nh không yêu c ầ u v é , nhưng qu ý kh á ch nên đ ế n s ớ m đ ể đ ả m b ả o c ò n ch ỗ . ð C ó th ể hi ể u r ằ ng không c ó đ ả m b ả o ch ỗ cho t ấ t c ả m ọ i ngư ờ i ð Key A. Seating is not guaranteed 183 C D ò ng 1, kh ổ 2 Trong b à i b á o ở trang web c ó n ó i đ ế n Ms. Carlson “performed the first musical performance from the boat’s deck” (tr ì nh di ễ n m à n bi ể u di ễ n đ ầ u tiên t ừ boong t à u) D ò ng 1, kh ổ 1 c ủ a l ờ i nh ậ n x é t bên dư ớ i “I will never forget listening to the founder’s very first performance, with the melody of her flute” ð Tôi s ẽ không bao gi ờ quên m à n tr ì nh di ễ n đ ầ u tiên c ủ a ngư ờ i s á ng l ậ p, v ớ i giai đi ệ u t ừ chi ế c s á o c ủ a cô ấ y ð V ậ y m à n tr ì n h di ễ n đ ầ u tiên l à c ủ a Ms. Carlson v à cô ấ y s ử d ụ ng nh ạ c c ụ l à S Á O ð Key C. She played the flute 184 C L ờ i nh ậ n x é t l à c ủ a Ms. Padilla D ò ng 6, kh ổ 1 c ủ a l ờ i nh ậ n x é t: “I wonder if The Centerville Times would consider publishing a piece on the history of this neighborhood” ð Không bi ế t li ệ u t ạ p ch í The Centerville Times c ó th ể xem x é t vi ế t 1 b à i b á o v ề l ị ch s ử c ủ a v ù ng n à y không. ð Key C. An article on a particular topic 185 D Câu cu ố i c ù ng c ủ a l ờ i nh ậ n x é t “I wo nder if The Centerville Times would consider publishing a piece on the history of this neighborhood, which I am still pround to call home” ð Nơi m à tôi g ọ i l à Nh à D ò ng 1: I have enjoyed “Music on the water” ever since I was a GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 221 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ child. ð Tôi th í ch Music on the water t ừ l ú c tôi c ò n l à 1 đ ứ a tr ẻ . D ò ng 2: “I will never forget listening to the founder’s very first performance, with the melody of her flute, floating up to my family’s third – floor apartment facing the harbor” ð Giai đi ệ u ti ế ng s á o c ủ a c ô ấ y bay lên căn h ộ trên t ầ ng 3 c ủ a gia đ ì nh tôi ð T ừ c á c thông tin trên, ch ú ng ta c ó th ể suy ra Mr. Padilla s ố ng ở Centerville t ừ l ú c c ò n b é ð Key D. He has lived in Centerville since his childhood. 186 D Ở qu ả ng c á o v ề chương tr ì nh gi ả m gi á : This week only, May 25 – 26, we are having our biggest sale of the year ð Ch ỉ trong tu ầ n n à y, v à o ng à y 25 – 26 th á ng 5, ch ú ng tôi c ó chương tr ì nh gi ả m gi á l ớ n nh ấ t trong năm. D ò ng 2 c ủ a yêu c ầ u tr ả h à ng c ủ a Ms. Mori: Last week, I purchased the following items ð Tu ầ n trư ớ c, tôi đ ã mua nh ữ ng m ặ t h à ng sau đây D ò ng 4: Today I noticed in an advertisement for your upcoming weekend sale ð Hôm nay tôi nh ậ n th ấ y trong qu ả ng c á o v ề chương tr ì nh gi ả m gi á s ắ p t ớ i c ủ a b ạ n ð Ms. Mori đ ã mua h à ng trư ớ c khi c ó chương tr ì nh gi ả m gi á (25 - 26/5) ð Kery D. She purchased her items before May 25 187 D D ò ng 6 c ủ a yêu c ầ u tr ả h à ng: Would it be possible for me to get a refund for the applicable items and then rebuy them at a lower weekend sale price ? ð Li ệ u tôi c ó th ể đư ợ c ho à n ti ề n cho nh ữ ng m ặ t h à ng GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 222 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đư ợ c á p d ụ ng v à mua l ạ i ch ú ng v ớ i gi á khuy ế n m ạ i không ? ð Key D. She wants to purchase items during the weekend sale. 188 B D ò ng 1, kh ổ 2 c ủ a email: Because you ha ve a business account with us, however, you automatically receive a 20 percent discount on bulk items. ð V ì b ạ n c ó t à i kho ả n doanh nghi ệ p nên b ạ n t ự đ ộ ng đư ợ c gi ả m gi á 20% khi mua h à ng s ố lư ợ ng l ớ n ð Key B. She used a business account. 189 C D ò ng 2, kh ổ 2 c ủ a email c ó n ó i đ ế n bulk items (purchases of fifteen or more of the same item) ð Mua h à ng s ố lư ợ ng l ớ n (s ố lư ợ ng t ừ 15 tr ở lên) Trong yêu c ầ u tr ả h à ng c ủ a Ms. Mori c ó n ó i đ ế n lư ợ ng h à ng m à cô ấ y đ ã mua. Trong đ ó , c ó 2 v ậ t ph ẩ m đ á p ứ ng đ ủ yêu ch í đ ã đ ề ra - 15 Herbrot ink cartridges (15 h ộ p m ự c Herbrot) - 30 notepads (30 quy ể n s ổ tay) ð Key C. The ink cartridges and notepads 190 B Trong email c ủ a Mr. Homel g ử i Ms. Mori Ph ầ n thông tin, Attachment: Coupon, Returns & Exchanges ð Đ í nh k è m: Phi ế u mua h à ng, Tr ả h à ng v à Đ ổ i h à ng D ò ng cu ố i c ù ng c ủ a kh ổ 3: I will also attach our return and exchange procedures for your future reference ð Tôi s ẽ đ í nh k è m quy tr ì nh tr ả v à đ ổ i h à ng đ ể b ạ n tham chi ế u trong tương lai. ð Đ í nh k è m trong email l à ch í nh s á ch c ủ a c ử a h à ng ð Key B. A document about store policy GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 223 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 191 A D ò ng 1, kh ổ 2 c ủ a ph ả n h ồ i đ ầ u tiên: There was a problem with some unexpected charges. However, Ms. Jager from the advertising department brought my concerns to her supervisor, and the matter was quickly resolved. ð C ó 1 v ấ n đ ề v ớ i m ộ t s ố chi ph í ngo à i d ự t í nh. Tuy nhiên, Ms. Jager ở ph ò ng qu ả ng c á o đ ã tr ì nh b à y v ấ n đ ề c ủ a tôi v ớ i gi á m s á t c ủ a cô ấ y v à v ấ n đ ề đ ã nhanh ch ó ng đư ợ c gi ả i quy ế t. ð Key A. It resolved his problem adequately. 192 B Trong ph ả n h ồ i đ ầ u tiên, Mr. Defort nh ắ c đ ế n vi ệ c đư ợ c Ms. Jager h ỗ tr ợ . Trong email, d ò ng 1: (Đư ợ c g ử i t ừ Kathrin Jager t ớ i to à n th ể nhân viên): A s my internship at Mix 92 Radio draws to a close ð V ì k ỳ th ự c t ậ p c ủ a tôi ở Mix 92 Radio s ắ p k ế t th ú c ð Ms. Jager l à 1 th ự c t ậ p sinh ở Mix 92 Radio ð Mr. Defort đư ợ c h ỗ tr ợ b ở i 1 th ự c t ậ p sinh ở Mix 92 Radio ð Key B. He was assisted by an inter n at Mix 92 Radio 193 D D ò ng 2, kh ổ 1 c ủ a email: I am grateful for the training and advice I have received over the past twelve months. ð Tôi bi ế t ơn v ề qu á tr ì nh đ à o t ạ o v à nh ữ ng l ờ i khuyên m à tôi nh ậ n đư ợ c trong 12 th á ng qua. ð Key D. To thank staff members 194 D D ò ng 3 c ủ a email: I especially want to thank my boss and mentor, Alison Alvey. ð Tôi đ ặ c bi ệ t mu ố n c ả m ơn s ế p v à ngư ờ i hư ớ ng d ẫ n tôi, Alison Alvey. ð Alison Alvey l à ngư ờ i hư ớ ng d ẫ n, gi á m s á t c ủ a Ms. Jager GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 224 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D ò ng 4 t rong thông b á o trao gi ả i trên Web: Bronze: Alison Alvey ð Alison Alvey đư ợ c gi ả i Đ ồ ng ð Key D. Bronze 195 C Trang web c ó n ó i đ ế n: - D ò ng 1: Ravi Vedantam, Mix 92 Radio - D ò ng 4: Alison Alvey, Mix 92 Radio ð Alison Alvey v à Ravi Vedantam c ù ng l à m ở Mix 92 Radio ð H ọ l à đ ồ ng nghi ệ p ð Key C. Mr. Vedantam and Ms. Alvey are colleagues 196 B D ò ng 2, Kh ổ 1 c ủ a b à i b á o: chef Amina Ikegami is opening her own restaurant in downtown Doncaster. ð Đ ầ u b ế p Amina Ikegami s ắ p m ở nh à h à ng c ủ a cô ấ y ở kh u trung tâm Doncaster ð Key B. To announce the opening of a new restaurant. 197 D D ò ng 3, kh ổ 4 c ủ a b à i b á o: She was raised in England in a family with French, Senegalese, and Japanese heritage. Being exposed to so many different food traditions is what inspired her to become a chef. ð Cô ấ y đư ợ c nuôi l ớ n ở Anh trong 1 gia đ ì nh c ó văn h ó a c ủ a Ph á p, Sê nê gan v à Nh ậ t b ả n. Ti ế p x ú c v ớ i nhi ề u truy ề n th ố ng ẩ m th ự c kh á c nhau ch í nh l à đi ề u đ ã truy ề n c ả m h ứ ng cho cô ấ y tr ở th à nh đ ầ u b ế p. ð Key D. Her diverse family background 198 C Kh ổ cu ố i c ủ a b à i b á o: Olinawe opens officialy on 25 April ð Olinawe ch í nh th ứ c m ở c ử a v à o 25/ 4. Trong l ờ i m ờ i c ó n ó i đ ế n s ự ki ệ n di ễ n ra Saturday, 2 April ð Th ứ 7, ng à y 2/4 GI Ả I CHI TI Ế T ETS 2020 | 225 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð S ự ki ệ n n à y di ễ n ra trư ớ c khi Olinawe ch í nh th ứ c m ở c ử a ð Key C. It takes place before Olinawe officialy opens. 199 A Trong email c ủ a Mr. Aupry g ử i Ms. Ikegami D ò ng 1, kh ổ 2: Unfortunately, I will not be able to attend this event ð Không may l à tôi không th ể tham d ự s ự ki ế n ð Mr. Aupry t ừ ch ố i l ờ i m ờ i c ủ a Ms. Ikegami ð Key A. To decline an invitation 200 C D ò ng 2, kh ổ 1 c ủ a email: At school, I remember that you often talked about your own restaurant ð Khi ở trư ờ ng, tôi (Mr. Aupry) nh ớ b ạ n (Ms. I kegami) thư ờ ng n ó i v ề nh à h à ng c ủ a b ạ n D ò ng 1, kh ổ 2 c ủ a b à i b á o: Ms. Ikegami trained at Chesterfield Culinary Academy. ð Ms. Ikegami đ à o t ạ o ở h ọ c vi ệ n Chesterfield Culinary ð K ế t h ợ p 2 thông tin trên, Mr. Aupry đ ã t ừ ng h ọ c ở Chesterfie ld Culinary Academy ð Key C. He attended Chesterfield Culinary Academy.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tải nhiều

Tài liệu chọn lọc

Từ khóa liên quan