Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Ann was very surprised to find the door unlocked. She remembered ______ it before leaving.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Remember + to V: nhớ phải làm gì (như một bổn phận, nhiệm vụ)
Remmeber + V_ing: nhớ đã làm điều gì
Tạm dịch: Ann rất ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Cô ấy nhớ rằng mình đã khóa cửa trước khi ra ngoài
Ngoài ra:
Forget + to V: quên phải làm điều gì
Forget + V-ing: quên đã làm điều gì
Regret + to V: rất lấy làm tiếc khi phải làm gì
Regret + V-ing: hối tiếc vì đã làm gì
Stop + to V: dừng lại để làm gì
Stop + V-ing: dừng hẳn việc đang làm lại
Mean + to V: cố tình làm gì
Mean + V-ing: có nghĩa là gì