Danh sách bài viết

Câu phủ định - Negative sentence

Lượt xem: 243 | 18:34 25/07/2021

 Câu ước với WISH

Lượt xem: 232 | 18:34 25/07/2021

Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

Lượt xem: 243 | 18:34 25/07/2021

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2

Lượt xem: 210 | 18:34 25/07/2021

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 

Lượt xem: 141 | 18:34 25/07/2021

Cách đổi các thì trong câu bị động

Lượt xem: 152 | 18:34 25/07/2021

Câu mệnh lệnh - Impretive

Lượt xem: 58 | 18:34 25/07/2021

Câu mệnh lệnh với LET

Lượt xem: 48 | 18:34 25/07/2021

Cách sử dụng các cấu trúc cầu khiến

Lượt xem: 43 | 18:34 25/07/2021

Câu giả định - Subjunctive

Lượt xem: 54 | 18:34 25/07/2021

Câu giả định dùng với tính từ

Lượt xem: 47 | 18:34 25/07/2021