Đáp án ETS 2022 Test 1

Đáp án ETS 2022 Test 2

Đáp án ETS 2022 Test 3

Đáp án ETS 2022 Test 4

Đáp án ETS 2022 Test 5

Đáp án ETS 2022 Test 6

Đáp án ETS 2022 Test 7

Đáp án ETS 2022 Test 8

Đáp án ETS 2022 Test 9

Đáp án ETS 2022 Test 10

Tham khảo đáp án chi tiết ETS các năm khác tại đây: