1. Thông thường ta thêm "ed" vào sau động từ để thành lập dạng quá khứ.

look => looked                             work => worked

watch => watched                        learn => learned

2. Những động từ tận cùng bằng "e" (câm), "ee" ta chỉ việc thêm "d" vào cuối động từ đó.

love => loved                          like => liked                             change => changed

agree => agreed                    invite => invited                        believe => belived

3. Động từ 1 âm tiết, kết thúc bằng “Nguyên âm + Phụ âm” => gấp đôi phụ âm + "ed"

a. Đối với động từ có 1 âm tiết:

stop => stopped                  shop => shopped           fit => fitted

plan => planned                   drop => dropped

Lưu ý: Với động từ kết thúc bằng "nguyên âm + phụ âm (h, w, y, x) thì ta chỉ thêm “ed” mà không gấp đôi phụ âm.

stay => stayed                       mix => mixed

b. Đối với động từ có 2 âm tiết kết thúc bằng “Nguyên âm + Phụ âm”, nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 => gấp đôi phụ âm + "ed"

prefer => preferred                    permit => permitted         

travel => travelled                      refer => referred

Lưu ý: Nhưng động từ 2 âm tiết có kết thúc “nguyên âm + phụ âm”, mà trọng âm ở vần đầu (không phải vần cuối như trường hợp ở trên), thì ta chỉ thêm "ed" vào cuối mà không gấp đôi phụ âm.

enter => entered                        listen => listened 

4. Động từ tận cùng bằng "y"

a. Động từ tận cùng bằng "y", trước "y" là nguyên âm ( u, e, o, a, i) => chỉ thêm "ed"

stay => stayed                             obey => obeyed    

play => played

b. Động từ tận cùng bằng "y", trước "y" là phụ âm => bỏ "y" + đuôi "ied"

study => studied                           worry=>  worried                          supply => supplied

carry  => carried                           apply => applied                           try => tried

Trên đây là toàn bộ quy tắc thêm "ed" vào sau động từ mà Chuyendetienganh.com đã tổng hợp một cách đầy đủ và có hệ thống. Hi vọng giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình học Tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tốt!