Đáp án Test 1 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 2 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 3 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 4 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 5 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 6 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 7 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 8 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 9 Reading và Listening ETS 2023

Đáp án Test 10 Reading và Listening ETS 2023

Tham khảo đáp án chi tiết ETS các năm khác tại đây: