1. Cấu trúc

 • Câu hỏi phức được xây dựng dựa trên cấu trúc sau:

 S + V (chia theo thì tương ứng)+ question word + S + V(chia theo thì tương ứng)

 • Câu hỏi phức là một câu hỏi sẽ được xây dựng theo cấu trúc sau:

Auxiliary + S + V + question word + S + V?

Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết

Lưu ý: 

 • Auxiliary( Trợ động từ): Do/Does, Did, Have/has, Can/could, Will/ would...
 • Question word (Từ để hỏi): What (gì, cái gì), Why (tại sao), When (Khi nào), Who (ai), Where (ở đâu), How (Như thế nào)...
 • Từ để hỏi cũng có thể là một số cụm từ như: How long, How often, How many, Whose, What time...

2. Cách dùng

 • Câu hỏi phức là câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần, nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word) 
 • Động từ ở mệnh đề thứ 2 phải đi sau và chia theo chủ ngữ.
 • Ví dụ:
   
  • I don't know where the meeting will take place. (Tôi không biết cuộc họp sẽ tổ chức ở đâu)
  • Could you tell me What time is it? (Bạn có thể nói giúp tôi mấy giờ rồi không?)