Cách dùng động từ Get

Bài viết giới thiệu tới các bạn những cách dùng đặc biệt của động từ tobe trong tiếng Anh. Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng trong quá trình làm bài lẫn giao tiếp.

Dưới đây là một số cách sử dụng get trong những trường hợp đặc biệt

1. Get + Vp2

 • Vp2: động từ phân từ 2, thêm -ed (có quy tắc) hoặc ở cột 3 trong bảng bất quy tắc
 • Một số Vp2 thường kết hợp với "get" như:
  • washed: rửa
  • dressed: mặc
  • prepared: chuẩn bị
  • lost: đánh mất
  • drowned: dìm chết
  • engaged: đính ước
  • married: cưới
  • divorced: li hôn
 • Cách dùng:
  • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.
  • Ví dụ:
   • You have 5 minute to get dressed (Bạn có 5 phút để mặc quần áo)
   • He got lost in this street yesterday (Tình huống bị lạc đường)
  • Cần phân biệt: tình huống trên không phải là dạng bị động

2. Get + V-ing = Start + V-ing

 • Chỉ bắt đầu làm gì đó.
 • Ví dụ: We should get moving. It's late (Chúng ta bắt đầu di chuyển đi, quá muộn rồi)

3. Get sb/sth +V-ing

 • Get sb + Ving: Làm cho ai bắt đầu.
Ví dụ: Please get him taking about the main task (Hãy bảo anh ta bắt đầu nói vào vấn đề chính đi)

 • Get sth + Ving: Làm cho cái gì bắt đầu
Ví dụ: When we get the heater running, It's better (Khi chúng ta cho máy sưởi chạy, mọi thứ sẽ tốt hơn)

4. Get + To + V

 • Chỉ tìm được cách.
Ví dụ: We could get to enter the stadium without tickets (Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào)

 • Chỉ có cơ may.
Ví dụ: When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây?)

 • Chỉ được phép.
Ví dụ: At last we got to meet him (Cuối cùng cũng được phép gặp ông ấy)

Nguồn: tech12h.com

Bình luận