A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm

 • A lot, lots, plenty, a large amount, a great deal đều mang ý nghĩa là nhiều về số lượng
 • Có chức năng như một tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa
 • Đằng sau đều đi với giới từ "of"
 • Có ý nghĩa tương đương với many và much.
 • Có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

Plenty of shops open on Sunday mornings.

There is not a lot of rice left.

II. Cách dùng:

 • A lot of, lots of:
  • Không có sự khác biệt giữa a lot of và lots of
  • Sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật, không trang trọng.
  • Khi đằng sau a lot of và lots of là danh từ số nhiều thì động từ chia theo danh từ số nhiều.
  • Đi với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

A lot of my friends live abroad.

Lots of time is needed to learn a language.

 • Plenty of:
  • Có ý nghĩa là "nhiều và hơn nữa"
  • Sử dụng được trong đa số các trường hợp
  • Đi với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ: 

There is plenty of time.

Plenty of shops accept credit cards.

 • A large amount of, a great deal of , a large number of
  • Sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng.
  • Sau a large amount of, a great deal of là các danh từ không đếm được.
  • Sau a large number of là các danh từ đếm được.

Ví dụ:

She has spent a great deal of time in Europe.

A large number of issues still need to be addressed

Ngữ pháp liên quan:

Cách sử dụng a number of, the number of

Cách sử dụng little, a little, few, a few

Cách dùng much và many