25/07/2021
1,414 Lượt xem

Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ (whom/which)

Thêm một giới từ vào trước đại từ quan hệ là một trong những quy tắc cần nhờ khi làm các bài tập liên quan đến mệnh đề quan hệ Bài viết hướng dẫn cách thêm giới từ vào đằng trước whom và which.

A. LÝ THUYẾT

  • Với các động từ đi kèm với giới từ, khi sử dụng mệnh đề quan hệ chúng ta sẽ đảo giới từ lên trước whom / Which

Ví dụ:

The man speaks English very well. I talked to him last night.

-> The man to whom I talked last night speaks English very well.

The house is for sale. I was born in it

-> The house in which I was born is for sale.

    • Of which/ Of whom: thường sử dụng khi có các từ "all", "most"

Ví dụ:

Daisy has three brothers, All of them are teachers.

-> Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

He asked me a lot of question. I couldn't answer most of them.

-> He asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer.

Lưu ý: Không dùng that sau giới từ.

The house in that I was born is for sale.

    • At which / in which: có ý nghĩa tương đương với "where". At which sử dụng cho các địa điểm nhỏ hơn làng (Ví dụ: Bookshop, Cinema,...), in which sử dụng cho các địa điểm lớn hơn làng (Ví dụ: Country, city,...)

Ví dụ:

I like the restaurant. Whe ate Indian food there last week.

-> I like the restaurant at which we ate Indian food last week. 

We have been to London. Our friend lives there.

-> We have been to London in which our friend lives.

    • On which: có ý nghĩa tương đương với when.

Ví dụ:

My favourite season is summer. We go to the beach at that time.

-> My favourite season is summer on which we go to the beach. 

    • For which: có ý nghĩa tương đương với why.

Ví dụ: 

Tell me the reason. You are late for that reason.

-> Tell me the reason for which you are late.