A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm

  • Câu điều kiện hỗn hợp giả định một điều không có thật trong quá khứ, dẫn đến một kết quả không có thật ở trong hiện tại
  • Là sự kết hợp giữa câu điều kiện loại II và câu điều kiện loại III
    • Vế giả định (chứa if) sử dụng của câu điều kiện loại III
    • Về kết quả sẽ sử dụng của câu điều kiện loại II.

Ví dụ:

If I had gone to bed early last night, I would not late for school this morning. (Nếu như tối qua tôi đi ngủ sớm, thì sáng nay tôi đã không đi học muộn.)

II. Cấu trúc:

If + S + had + V PII + O , S + would + Vinfinitive + O

Trong đó:

  • If + S + had + V PII : vế giả định của câu điều kiện loại III                          
  • S + would + Vinfinitive + O : vế chính của câu điều kiện loại II      

Ví dụ:
If we had looked at the map, we wouldn’t be lost.
If I had studied, I would have my driving license.