1. Cấu trúc

Dưới đây là những cấu trúc về động từ khuyết thiếu cần ghi nhớ:

 • (+) Khẳng định: S + Modal verbs + V 
 • (-) Phủ định: S + Modal verbs + not + V 
 • (?) Hỏi: Modal verbs + S + V?
 • Ví dụ: 
  • She can cook meals. (Cô ấy có thể nấu ăn)
  • They couldn't meet their idol when they were children. (Họ không thể gặp thần tượng khi còn bé)
  • Can you help me? (Bạn có thể giúp tôi không?)

Lưu ý: 

 • S : chủ ngữ
 • Modal verbs (động từ khuyết thiếu): 
  • can - coud: có thể (khả năng)
  • may - might: có thể (sự cho phép)
  • must: phải (mệnh lệnh)  
  • have to: phải (bắt buộc do hoàn cảnh)
  • mustn't: không được
  • shall - should: nên
  • will - would: sẽ
  • ought to: nên
  • need: cần
  • needn't: không phải
  • dare: dám
 • V: động từ nguyên thể không chia

2. Cách dùng

 • Động từ khuyết thiếu tồn tại ở dạng hiện tại và quá khứ:
  • Hiện tại: can, shall, may, will...
  • Quá khứ: could, should, might, would...
 • Động từ khuyết thiếu không chia theo chủ ngữ dù ở ngôi thứ 3 số ít:
  • She cans do everything. (Sai)
  • She can do everything. (Đúng)