25/07/2021
3,608 Lượt xem

Câu hỏi Yes/ No Question

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi Yes/ No Question.

1. Cấu trúc

Câu hỏi Yes/ No Question có cấu trúc được xây dựng như sau:

Tobe/trợ động từ + S + V?

-> Yes, S + tobe/trợ động từ

-> No, S + tobe/trợ động từ (not)


Lưu ý:

 • Tobe bao gồm: Is (She, he, it), Are (You, we, they), Am (I), Was (She, he, it, I), Were (You, we, they)
 • Trợ động từ bao gồm: Do/does, Did, Have/has
 • Động tự khuyết thiếu: Can, could, will, would, shall...

2. Cách dùng

 •  Câu hỏi Yes/ No Question là loại câu hỏi mà câu trả lời của nó sẽ là Yes hoặc No (Có hoặc không).
 • Ví dụ: 
  • Isn't Mary going to school today?
  • Was Mark sick yesterday?
  • Have you seen this movie before?