1. Cấu trúc

Câu hỏi Yes/ No Question có cấu trúc được xây dựng như sau:

Tobe/trợ động từ + S + V?

-> Yes, S + tobe/trợ động từ

-> No, S + tobe/trợ động từ (not)


Lưu ý:

 • Tobe bao gồm: Is (She, he, it), Are (You, we, they), Am (I), Was (She, he, it, I), Were (You, we, they)
 • Trợ động từ bao gồm: Do/does, Did, Have/has
 • Động tự khuyết thiếu: Can, could, will, would, shall...

2. Cách dùng

 •  Câu hỏi Yes/ No Question là loại câu hỏi mà câu trả lời của nó sẽ là Yes hoặc No (Có hoặc không).
 • Ví dụ: 
  • Isn't Mary going to school today?
  • Was Mark sick yesterday?
  • Have you seen this movie before?