25/07/2021
952 Lượt xem

Hướng dẫn sử dụng câu trực tiếp gián tiếp

Bài viết này tổng hợp các quy tắc và cách sử dụng để giúp người học nắm vững cách sử dụng câu trực tiếp, gián tiếp, cũng như cách biến đổi từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp trong tiếng Anh.

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm

 Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa của câu trực tiếp (direct speech) và câu gián tiếp (indirect speech)

 • Câu trực tiếp (direct speech) dùng để trích dẫn, lặp lại chính xác lời của người nói, thường được để trong "..."

Ví dụ: Minh said "I will buy a house" 

Câu in đậm trong "..." dùng để lặp lại chính xác lời nói.

 • Động từ tường thuật (Say, said, tell, told, asked,...) là động từ dùng để tường thuật lại một câu nói
 • Câu gián tiếp dùng để tường thuật lại một câu mà ai đó đã nói trước đấy, không nhất thiết phải sử dụng lại đúng hoàn toàn câu chữ mà người nói sử dụng.

Ví dụ: Minh said that he would buy a house.

Câu in đậm dùng để tường thuật lại lời nói, said là động từ tường thuật.

II.Quy tắc biến đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp  

 • Đổi chủ ngữ/ tân ngữ (Subject/Object)

 Tùy thuộc vào chủ ngữ/tân ngữ được sử dụng trong câu trực tiếp để biến đổi ở câu gián tiếp theo quy tắc:

 

Chủ ngữ/tân ngữ

(Subject/Object)


I / me 

  She, he /Her, him 

We /us

They/ them

You/you 

I, we/ me, us

 • Trạng từ chỉ nơi chốn:

 

 

Trạng từ chỉ nơi chốn

(Adverb of place)


This

That

That

That

These

Those

Those

Those

Here

There

 •  Động từ khuyết thiếu

 

 

Động từ khuyết thiếu

Modal verbs

Can

Could

May

Might

Shall

Should

Must

Must

 •  Trạng từ chỉ thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạng từ chỉ thời gian

 (Adverb of time)


Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

 •   Lùi thì

 Khi chuyển một lời nói trực tiếp thành một lời nói gián tiếp, chúng ta sẽ lùi thì của động từ được sử dụng ở trong câu trực tiếp. Quy tắc cụ thể như sau:

Câu trực tiếp (Direct speech)

Câu gián tiếp (Indirect speech)

Ví dụ

Hiện tại đơn

(Present simple)

V / Vs/es

Quá khứ đơn

Past simple

Ved


He said:" I go to school everyday"

-> He said that he went to school everyday.

 

Hiện tại tiếp diễn

(Present progressive)

is/am/are+Ving


Quá khứ tiếp diễn

(Past progressive)

 was/were +Ving


She said:"I am going to HCM city"

-> She said that she was going to HCM city. 

 

Hiện tại hoàn thành

(Present perfect) have/has+VpII


Quá khứ hoàn thành

(Past perfect)
had+VPII

They said:"We have been here for three days"

-> They said that they had been there for three days.

 

Quá khứ đơn

Past simple

Ved


Quá khứ hoàn thành

(Past perfect)
had+VPII

He said:"I went to the zoo yesterday"

-> He said that he had gone to the zoo the previous day.

 

Quá khứ tiếp diễn

 

 

(Past progressive)

 

 

was/were +Ving
 


Quá khứ tiếp diễn /

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

(Past progressive/
Past perfect progressive)

 

had+VPII / had +been +Ving


She said: " I was cooking when he came"

-> She said that she had cooked/ had been cooking when he had come 

 

Quá khứ hoàn thành

(Past perfect)
had+VPII

Quá khứ hoàn thành

(Past perfect)
had+VPII

He said: "I had gone home before 10 p.m yesterday"

-> He said that he had gone home before 10 p.m the previous day. 

 

Tương lai đơn

(Future simple)

will +V


Tương lai trong quá khứ (Future in the past)

would +V


He said:"I will call you later"

-> He said that he would call me later.

 

Tương lai gần

(Near future)

is/am/are +going to+V


 

 

Was/were +going to +V

They said:"We are going to London this summer"

-> They said that they were going to London that summer.

 

Lưu ý: Nếu động từ tường thuật chia ở thì hiện tại thì không lùi thì mà giữ nguyên thì của câu trực tiếp

Ví dụ:

He says: "I go to the hospital twice a year"

-> He says that he goes to the hospital twice a year.

 III. Cách biến đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

 • Câu trực tiếp là câu kể/câu trần thuật

Khi câu trực tiếp là câu kể (câu trần thuật) thì câu gián tiếp sẽ có  cấu trúc:

S        +   Reported Verb          +   That  +  Clause

               Say / said (to sb)    

               Tell / told (sb)

Ví dụ: 

“I’m going to visit Japan next month”, she said.

→ She said that she was going to visit Japan the following month.

 • Câu trực tiếp là câu hỏi nghi vấn

 Khi câu trực tiếp là hỏi nghi vấn thì câu gián tiếp sẽ có cấu trúc:

S  +   ask/asked (sb)           +     if              +       clause

         wonder/wondered              whether

         want/wanted to know                                

Ví dụ

"Do you like chicken?", she asked

-> She asked if I like chicken.   

 • Câu trực tiếp là câu hỏi Wh-question:

S   +  ask/asked (sb)             +    What            +     clause

         wonder/wondered             Where  

         want/wanted to know        When

                                                     How

                                                     Why  

Ví dụ:

“Where do you live, Nam?”, asked she.

 → She asked Nam where he lived.

Lưu ý: Ở câu gián tiếp, câu hỏi phải được chuyển về câu tường thuật.