1. Cấu trúc

Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Whom hoặc What có cấu trúc được xây dựng như sau:

Whom/ What + trợ động từ + S + V + ...?

-> S + V (chia ở thì tương ứng với câu hỏi) + ...

Lưu ý:

  • Whom: Ai, What: Gì, cái gì.
  • Trợ động từ: Do/ Does/ Did

Giải thích các kí hiệu => Xem thêm

2. Cách dùng

  • Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi Whom/ What là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động.
  • Ví dụ:
    • What did George buy at the store?
    • Whom does Michale know from Japan?