25/07/2021
2,691 Lượt xem

Câu hỏi đuôi - Tag question

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu đuôi (tag question), giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng để vận dụng làm bài tập cũng như giao tiếp tốt.

1. Khái niệm

 • Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi mà người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề chính. Nhưng không chắc chắn về tính đúng sai của nó nên phải dùng câu hỏi đuôi để kiếm chứng.
 • Ví dụ: 
  • He should stay in bed, shouldn't he?
  • It's raining now, isn't it?

2. Cách sử dụng

Khi dùng dạng câu hỏi đuôi, các bạn cần ghi nhớ một số nguyên tắc như sau:

 • Sử dụng trợ động từ ở mệnh đề chính để làm đuôi câu hỏi.

Ví dụ: He don't go to school on sunday, do he?

 • Nếu mệnh đề chính ở dạng khẳng định, thì đuôi ở dạng phủ định và ngược lại.

Ví dụ: He is a student in VietNam International School, isn't he?

 • Nếu mệnh đề chính không có các trợ động từ, thì đuôi mượn các trợ động từ như sau:
  • Mệnh đề chính thì hiện tại đơn -> Đuôi: Do/Does, Don't/Doesn't

Ví dụ: She like to play soccer, doesn't she?

  • Mệnh đề chính thì quá khứ đơn -> Đuôi: Did/Didn't

Ví dụ: Your mother went to Da Nang city last week, didn't she?

 • Thì của đuôi phải theo thì ở mệnh đề chính.
 • Chủ ngữ của mệnh đề chính và đuôi là giống nhau. Đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ.

Ví dụ: She like to play soccer, doesn't her? (Sai)

Lưu ý:

 • There is, There are, It is là các chủ ngữ giả, nên phần đuôi được phép dùng lại there và it như dùng chủ ngữ bình thường.

Ví dụ: There are 30 people in the meeting room, aren't there?

 • Have có thể là động từ chính hoặc là trợ động từ ở thì hiện tại hoàn thành. Khi nó là động từ chính thì chúng ta mượn các trợ động từ Do/ Does/ Did bình thường.

Ví dụ: They have two son, don't they? / They have ever met president, haven't they?

 • Nếu đuôi ở dạng phủ định, ta có thể viết theo 2 cách: trợ đông từ (n't) + S hoặc trợ động từ + S + not