1. Cấu trúc

Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi là Who hoặc What có cấu trúc được xây dựng như sau:

Who/ What + V + ...?

Lưu ý:

 • Who: Ai, What: Gì, cái gì.
 • V ở đây được chia ở thì phù hợp.

2. Cách dùng

 • Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi Who hoặc What là câu hỏi khi muốn biết chủ thể của hành động.
 • Ví dụ:
  • What happened last night?
  • Who opened the door?
  • What did open the door? (Sai)
  • What did happened the door? (Sai)