25/07/2021
2,331 Lượt xem

Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi bổ ngữ, với những từ để hỏi là: When, Where, How và Why

1. Cấu trúc

Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là When (khi nào), Where (ở đâu), How(như thế nào) và Why(tại sao) có cấu trúc được xây dựng như sau:

 • Với động từ Tobe:

When/where/How/Why + Tobe + S?

-> S + Tobe(chia ở thì tương ứng) + O +...

-> S + Tobe not(chia ở thì tương ứng) + O +...

 • Với động từ thường:

When/Where/How/Why + Trợ động từ + S + V?

-> S + V (chia ở thì tương ứng) + O +...

-> S + Trợ động từ + not + O + ...

Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết

Lưu ý:

 • Tobe ở thì hiện tại: Is/are/am => Xem thêm
 • Tobe ở thì quá khứ: Was/ Were => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì hiện tại đơn: Does/ Do => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì quá khứ đơn: Did => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì hiện tại hoàn thành: Have/ has => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì quá khứ hoàn thành: Had => Xem thêm
 • Trợ động từ ở dạng khuyết thiếu: Can/Could, Would/Will, Should/Shall, Might/May....

2. Cách dùng

 • Câu hỏi bổ ngữ có từ để hỏi là When, Where, How và Why được dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do và cách thức của hành động.
 • Ví dụ
  • When do you come back my country?
  • How did you get to school yesterday?
  • Why did he leave so early?
  • Where are you living?