Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Both CARE and Oxfam organizations have programmes to help people in underdeveloped countries better their lives.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Cả hai tổ chức CARE và Oxfam đều có những chương trình để giúp các nước chưa phát triển có cuộc sống tốt hơn.
=> Better = improve: trau dồi, cải thiện để tốt hơn
A. make /meik/: làm ra, tạo ra
B. risk /risk/: sự rủi ro
D. start /sta:t/: bắt đầu, khởi hành