Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

______________ classical dance for five years, Akiko finally felt ready in public.

Đáp án đúng là: D
Giải thích
Cấu trúc rút gọn chủ ngữ ở mệnh đề có dạng chủ động having + pp
Dịch: Sau khi tham dự lớp học nhảy cổ điển 5 năm, Akiko cuối cùng thấy sẵn sàng cho việc biểu diễn
trước đám đông