Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Every student is required to write an essay on the topic

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Kiến thức: Động từ khuyết thiếu
Giải thích: must = be required: bắt buộc
Tạm dịch: Mỗi học sinh được yêu cầu viết một bài luận về chủ đề này.