Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hoang ______ his email four times a week in order not to miss anything important.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Kiến thức về thì của động từ
Dấu hiệu nhận biết: four times a week => thì hiện tại đơn
Tạm dịch: Hoàng kiểm tra email của anh ấy bốn lần một tuần để không bỏ lỡ những thứ quan trọng.