Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

"I don't think Janet will win this time" said Tony.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức về câu gián tiếp
Đề bài: “Tôi không tin rằng Janet sẽ chiến thắng lần này”, Tony nói.
A. Tony tự hỏi liệu Janet có chiến thắng lần này không.
B. Tony tin rằng Janet sẽ giành chiến thắng thời gian đó.
C. Tony nghi ngờ liệu Janet có chiến thắng lần đó không.
D. Tony đề nghị Janet nên cố gắng giành chiến thắng thời gian đó.