Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I have to assure myself that I...................the best possible decision.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Cấu trúc: make a decision: đưa ra quyết định
Dịch: Tôi phải đảm bảo với mình rằng tôi vừa đưa ra quyết định đúng đắn nhất có thể.