Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

If they took their language lesson seriously, they would be able to communicate with the locals now.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 và 2 nên chọn A: had taken
Dịch: Nếu học bài ngôn ngữ một cách nghiêm túc, giờ học có thể giao tiếp được với đan địa phương
rồi.