Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In most _______ developed countries, up to 50% of population enters higher education at some time in their lives.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức mạo từ
"most + N" hoặc "most of the + N" (có "of" thì có "the", không "of" thì không có "the")
Tạm dịch: Ở hầu hết các nước đã phát triển, khoảng 50% dân số được hưởng nền giáo duc tin
tiệntại một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ