Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is raining hard. We had better _______ at home tonight.

Đáp án đúng là: D
Giải thích
had better + V (động từ nguyên thể không có to)
Dịch:Trời mưa nặng hạt quá, chúng mình nên ở nhà tối nay