Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

It announced today that an enquiry would be held into the collapse of a high-rise apartment block in Kuala Lumpur last week.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Câu bị động  Chọn A  It is annouced
Dịch: Hôm nay được thông báo rằng một cuộc điều tra sẽ được tổ chức về vụ sụp đổ của toàn nhà cao
tầng ở Kuala Lumpur tuần trước.