Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It‟s surprising that ex-smokers are less...................... smokers than non-smokers.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Cấu trúc: be tolerant of sth: chịu đựng được cái gi
Dịch: Đáng ngạc nhiên là những người từng hút thuốc lại chịu đựng những người hút thuốc kém hơn
những người không hút.