Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

James: “What‟s the matter?” - Anne: “...................... ”

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Dịch: Có chuyện gì vậy? – Không có gì.