Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Jane found herself in conflict with her parents over her future career.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Kiến thức: Trái nghĩa (từ đơn)
Giải thích:
Conflict (n): xung đột, mô thuẫn >< harmorny (n) hòa thuận, hòa đông
A. disagreement (n) : sự bất đồng
C. controversy (n) sự tranh luận
D. fighting (n) đánh nhau
Tạm dịch: Mary nhận thấy bản than cô ta mô thuẫn với bô mẹ cô ta về nghề nghiệp trong tương lai