Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Last year Matt earned ________ his brother, who had a better position.

Đáp án đúng là: D
Giải thích
Cấu trúc so sánh gấp bội/ gấp bao nhiều lần: số lần + as + much/many + as
Trong câu này ta dùng much vì tiền là không đếm được
Dịch: Năm ngoái Matt đã kiếm tiền nhiều gấp 2 lần so với anh trai tôi, người mà có vị trí công việc tốt
hơn