Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mary expected ______ to her dreamy university, but she wasn't.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức về dụng động từ và câu bị động
Expect + to V: hy vọng, mong đợi làm gì
Kiến thức về dụng động từ và câu bị động
Expect + to V: hy vọng, mong đợi làm gì
Expect + to be + Vp2: mong đợi được làm gì
Tạm dịch: Mary mong được nhận vào trường đại học mơ ước nhưng cô ấy không được.