Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined bold word(s) in each of the following questions.

Mary has a strong desire to make independent decisions.

Đáp án đúng là: D
Giải thích
Kiến thức: Đồng nghĩa (từ đơn)
Giải thích:
A. dependent: phụ thuộc
B. self-confident: tự tin
C. self-confessed: tự thú nhận
D. self-determining: tự quyết, độc lập
Tạm dịch: Mary có một sự khao khát mãnh liệt để đưa ra quyết định quyết định riêng