Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mary, ________________mother is a doctor, intends to choose medical career.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Đại từ quan hệ whose để chỉ sự sở hữu
Dịch: Mary, mẹ của cô ấy là bác sỹ, cái người mà có ý định chọn học nghề y