Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My brother has no ______ in football.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
have no interest in something: không hứng thú với việc gì
Dịch: anh trai tôi không hứng thú đến bóng đá